Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cyflogi Plant

Mae’n anghyfreithlon i gyflogi plentyn iau na 13 oed, a bydd cyfyngiadau’n berthnasol tan eu bod yn cyrraedd oedran gadael ysgol.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr - Is-ddeddfau Cyflogi Plant

Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gyfres o is-ddeddfau sy’n nodi’r amodau ar gyfer cael cyflogi plant.  Mae’r gofynion cyfreithiol hyn yn sicrhau :-

  • bod plant yn cael eu cofrestru’n briodol;
  • na cham-fanteisir ar blant;
  • nad yw plant yn gwneud gwaith a allai niweidio’u hiechyd;
  • nad yw plant yn gwneud gwaith a allai eu rhoi mewn perygl corfforol; neu
  • nad yw gwaith yn cael effaith andwyol ar eu haddysg. 

Mae ein his-ddeddfau yn nodi’r meysydd cyflogaeth a ganiateir a’r meysydd gwaith hynny sydd wedi eu pennu’n ‘anaddas’ ar gyfer plant o dan 16 mlwydd oed.

Ni cheir cyflogi plentyn o unrhyw oed:

(a)   mewn sinema, theatr, disgo, neuadd ddawnsio na chlwb nos, heblaw bod hynny’n gysylltiedig â pherfformiad a roddir yn gyfan gwbl gan blant;

(b)   i werthu neu ddanfon alcohol, heblaw mewn cynhwysyddion sydd wedi’u selio;

(c)   i ddanfon llaeth;

(ch) i ddanfon olew tanwydd;

(d)   mewn cegin fasnachol;

(dd)  i gasglu neu ddidoli sbwriel;

(e)    i wneud unrhyw waith sy’n fwy na thri metr uwchben lefel y ddaear neu, pan fo’r gwaith yn fewnol, mwy na thri metr uwchben lefel y llawr;

(f)    mewn gwaith sy’n cynnwys amlygiad niweidiol i gyfryngau ffisegol, biolegol neu gemegol;

(ff)   i gasglu arian neu i werthu neu ganfasio o ddrws i ddrws, heblaw o dan oruchwyliaeth oedolyn;

(g)   mewn gwaith sy’n cynnwys amlygiad i ddeunydd ar gyfer oedolion neu mewn sefyllfaoedd sy’n anaddas ar gyfer plant am y rheswm hwn;

(ng) i werthu dros y ffôn;

(h)   mewn unrhyw ladd-dy neu yn y rhan honno o unrhyw siop cigydd neu safle arall sy’n gysylltiedig â lladd da byw, cigyddiaeth, neu baratoi carcasau neu gig i’w gwerthu;

(i)   fel gweinydd neu gynorthwyydd mewn ffair neu arcêd ddifyrion neu mewn unrhyw safle arall a ddefnyddir at ddibenion difyrru’r cyhoedd trwy ddefnyddio peiriannau awtomatig, gemau siawns neu fedrusrwydd neu ddyfeisiau tebyg; ac

(l)   i ddarparu gofal personol i breswylwyr unrhyw gartref gofal preswyl neu gartref nyrsio heblaw bod hynny o dan oruchwyliaeth oedolyn cyfrifol.

Cyflogaeth Plant 12 Oed a Hŷn a Ganiateir

Ceir cyflogi plentyn 14 oed a hŷn mewn gwaith ysgafn yn unig.

Cyflogaeth Plant 13 Oed a Ganiateir

Ni cheir cyflogi plentyn 13 oed heblaw mewn gwaith ysgafn mewn un neu fwy o’r categorïau penodol canlynol:

(a)   gwaith amaethyddol neu arddwriaethol;

(b)   danfon papurau newydd, cylchgronau a deunydd arall sydd wedi’i argraffu, a chasglu taliadau am hynny, yn amodol ar ddarpariaethau’r is-ddeddfau;

(c)    gwaith siop, gan gynnwys llenwi silffoedd;

(ch)   siopau trin gwallt;

(d)    gwaith swyddfa;

(dd)  golchi ceir â llaw mewn lleoliad preswyl preifat;

(e)    mewn caffi neu fwyty;

(f)     mewn stablau marchogaeth; a

(ff)    gwaith domestig mewn gwestai a sefydliadau eraill sy’n cynnig llety.

Trwyddedau Gwaith Cyflogi Plant

Mae’n rhaid i fusnesau sy’n bwriadu cyflogi plant oed ysgol wneud cais am drwydded cyflogi plant os ydynt yn dymuno cyflogi plentyn oed ysgol gorfodol h.y. 16 oed ac iau. Y dyddiad swyddogol ar gyfer gadael ysgol yw’r dydd Gwener olaf ym mis Mehefin yn ystod y flwyddyn ysgol pan fydd y disgybl yn 16 oed.

Mae trwyddedau cyflogaeth yn benodol i’r plentyn, y cyflogwr, y man gwaith, y math o waith a’r oriau gweithio. Os oes gan unigolyn ifanc fwy nag un swydd, bydd angen trwydded ar gyfer pob swydd.

Os ydych chi’n dymuno gwneud cais am drwydded gwaith ar gyfer plentyn, dylech lawrlwytho’r ffurflen gais a’i dychwelyd gyda 2 lun maint pasbort diweddar o’r plentyn. 

Mwy o Wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am gyflogi plentyn cysylltwch â’r Tîm Cymorth i Ddysgwyr ar 01656 642637 neu ar e-bost pupilservices@bridgend.gov.uk .

Gwefan ddefnyddiol:  https://www.gov.uk/child-work-permit-england-wales

 

Last Updated: 11/04/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud