Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Y Gymraeg

Mae’r cyngor wedi mabwysiadu’r egwyddor y bydd, wrth gynnal ei fusnes cyhoeddus, yn trin y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal. Mae wedi gwneud cynnydd yn hyn o beth ers cyflwyno ei Gynllun Iaith Gymraeg yn 2012.

O 30 Mawrth 2016 ymlaen, mae’r cyngor yn ymrwymedig i gydymffurfio â Safonau newydd y Gymraeg a gyhoeddwyd gan Gomisiynydd y Gymraeg. Mae’r rhain yn disodli Cynllun Iaith Gymraeg y cyngor. 

Gallwch weld dogfen gydymffurfiad y cyngor a gyhoeddwyd gan Gomisiynydd y Gymraeg, yma.

Mae’n ofynnol i’r cyngor gydymffurfio â 144 o safonau erbyn 30 Mawrth 2016 a'r 27 safon sy’n weddill erbyn 30 Medi 2016. Mae’r safonau’n cwmpasu pum thema:

  • darparu gwasanaethau
  • llunio polisïau
  • gweithrediadau
  • hyrwyddo
  • cadw cofnodion

Mae’r ddogfen hon yn egluro sut y mae’r cyngor yn bwriadu cydymffurfio â’r safonau y mae ganddo ddyletswydd i’w bodloni.

Mae gweithdrefn gwyno'r cyngor hefyd wedi’i diweddaru i gynnwys gwybodaeth ynglŷn â sut y bydd y cyngor yn ymdrin â chwynion yn ymwneud â’r Gymraeg.

Byddwn yn cyhoeddi ein ffurflenni asesu Cymraeg ar gyfer ein cyrsiau addysg gyhoeddus bob chwarter.

Adroddiadau Blynyddol Safonau’r Gymraeg

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cyhoeddi ei adroddiadau blynyddol o dan Safonau newydd y Gymraeg sy’n disgrifio sut y mae’r cyngor yn paratoi i gydymffurfio â’r safonau. Mae’r adroddiadau ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg ac maent ar gael ar ffurf copïau caled o’r Ganolfan Cyswllt Cwsmeriaid.

Strategaeth Pum Mlynedd

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cyhoeddi ei Strategaeth Pum Mlynedd sy’n disgrifio sut y bydd y cyngor yn hybu’r iaith Gymraeg yn y fwrdeistref sirol ac ymhlith ei gyflogeion. Mae’r strategaeth ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg ar wefan y cyngor ac fel copi caled yn y Ganolfan Cyswllt Cwsmeriaid.

Cysylltwch â ni:

Sam Connell
Swyddog Ymgynghoriadau, Ymgysylltu a Chydraddoldeb
Y Swyddfeydd Dinesig,
Stryd yr Angel,
Pen-y-bont ar Ogwr,
CF31 4WB
Ffôn (01656) 642625
Ffôn testun 18001 (01656) 642625
Ffacs (01656) 643215
E-bost Sam.Connell@bridgend.gov.uk

 

 

Last Updated: 18/01/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud