Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Shopmobility Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Shopmobility Pen-y-bont ar Ogwr yn un o isadrannau gwasanaeth parcio ceir y fwrdeistref sirol. Mae’n rhoi benthyg sgwteri a chadeiriau olwyn trydan a chadeiriau olwyn llaw i unrhyw un ag anawsterau cerdded dros dro neu barhaol.
Rydym ar agor o ddydd Llun tan ddydd Sadwrn rhwng 8.30am a 4.30pm.
Ein cyfeiriad yw Shopmobility Pen-y-bont ar Ogwr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Maes Parcio Stryd Bracla, Cheapside, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 1BZ. 

Bridgend Shopmobility

Gallwch gysylltu â ni ar y rhif ffôn/peiriant ateb/ffacs: (01656) 667992 neu anfon e-bost atom yn shopmobility@bridgend.gov.uk

Defnyddio’r Ganolfan Shopmobility

Mae’r Ganolfan Shopmobility ar Lawr Gwaelod ym Maes Parcio Stryd Bracla. Os ydych yn cael benthyg offer, gallwch barcio am ddim. Mae gan y Ganolfan 6 lle parcio sy’n fwy llydan na’r gweddill ar gyfer unrhyw un ac arno/arni angen mwy o le i fynd i mewn ac allan o’i g/char. Bydd rhaid i chi ffonio aelod o staff y Ganolfan ymlaen llaw i archebu lle parcio. Fel arall, os ydych yn ddeiliad Bathodyn Oren/Glas, yna mae nifer o leoedd wedi’u neilltuo yn y maes parcio lle gallwch barcio am ddim trwy’r dydd. Os yw’r rhain eisoes yn llawn, mae eich bathodyn yn eich galluogi i barcio am ddim trwy’r dydd yn unrhyw le barcio, yn unrhyw faes parcio cyhoeddus ym Mhen-y-bont.

Ble mae Shopmobility?

Mae’r Ganolfan Shopmobility wedi’i lleoli ar Lefel F, Maes Parcio Stryd Bracla ar draws y rhodfa gyswllt o Ganolfan Siopa’r Rhiw. Gellir cael benthyg Cadeiriau Olwyn a Sgwteri o ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng 9.00am a 5.00pm.

Cyrraedd Mewn Car

Dilynwch yr arwyddion Shopmobility ar gyfer Maes Parcio Stryd Bracla – lle gallwch barcio am ddim drws nesaf i Ganolfan Shopmobility (archebwch le ymlaen llaw). Fel arall gallwch gael lifft mewn tacsi a gofyn i’r gyrrwr fynd â chi at y Ganolfan ar Lefel F.

Defnyddio’r Ganolfan Shopmobility

Mae’r Ganolfan Shopmobility ar Lawr F ym Maes Parcio Stryd Bracla. Os ydych yn cael benthyg offer, gallwch barcio am ddim. Mae gan y Ganolfan 6 lle parcio sy’n fwy llydan na’r gweddill ar gyfer unrhyw un ac arno/arni angen mwy o le i fynd i mewn ac allan o’i g/char. Fel arall, os ydych yn ddeiliad Bathodyn Oren/Glas, yna mae nifer o leoedd wedi’u neilltuo yn y maes parcio lle gallwch barcio am ddim trwy’r dydd. Os yw’r rhain eisoes yn llawn, mae eich bathodyn yn eich galluogi i barcio am ddim trwy’r dydd yn unrhyw le barcio, yn unrhyw faes parcio cyhoeddus ym Mhen-y-bont.

Casglu eich cadair olwyn/sgwter

Bydd gofyn i chi ddarparu dwy eitem sy’n profi pwy ydych, y naill yn cynnwys eich llofnod a’r llall yn cynnwys eich cyfeiriad cartref (e.e. bil nwy a thrwydded yrru). Ar eich ymweliad cyntaf bydd aelod o staff yn rhoi cymorth i chi lenwi eich ffurflen aelodaeth. Unwaith y bydd hon wedi’i chwblhau bydd yr offer ar gael i’w logi am flaendal ad-daladwy o £2 y sesiwn (mae sesiwn yn para am fore neu brynhawn). Dangosir i chi sut i ddefnyddio’r sgwteri ac fe gewch wybod am faint o’r gloch y dylid dychwelyd yr offer.

Ar ddiwedd eich ymweliad

Dychwelwch y sgwter i’r Ganolfan. Os oes arnoch angen help, bydd aelod o staff yn dod gyda chi at eich car. Sylwer, am resymau iechyd a diogelwch, nad oes hawl gan staff i godi unrhyw un. Fodd bynnag, os oes arnoch angen unrhyw gymorth arall, gofynnwch os gwelwch yn dda.

Cyfleusterau yn y ganolfan

Mae toiledau i bobl anabl yn y Ganolfan, a’r rheiny’n ddigon mawr i fynd â sgwter i mewn er mwyn cael mynediad rhwyddach.

Sut allwch chi ein helpu ni?

Mae ar y Ganolfan Shopmobility angen help ar ffurf NAWDD ARIANNOL

Mae Shopmobility Pen-y-bont ar Ogwr yn dibynnu ar nawdd a chymorth ariannol gan gwmnïau a mudiadau/sefydliadau yn yr ardal. Gallwch chi helpu trwy gyfrannu lefelau amrywiol o nawdd ariannol. Os oes gennych ddiddordeb, ffoniwch  (01656) 667992

Mae ar y Ganolfan Shopmobility angen help ar ffurf RHODDION ARIANNOL

Rydym yn croesawu unrhyw roddion yn fawr iawn, ni waeth faint yw’r swm. Gallwch hefyd roi eich blaendal ad-daladwy o £2 am gael benthyg offer yn rhodd i’r Ganolfan os ydych yn dymuno. Bydd yr holl arian a roddir yn cael ei ddefnyddio i gynnal y ganolfan a buddsoddi mewn offer newydd.

 

Last Updated: 19/04/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud