Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gwirfoddolwch dros eich cludiant cymunedol

Beth yw’r gwasanaeth gyrwyr gwirfoddol?

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sy’n trefnu’r cynllun, ac mae’n defnyddio gyrwyr gwirfoddol, sy’n gyrru eu ceir eu hunain, i gludo pobl ifanc, oedolion a theuluoedd sy’n methu defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ar dripiau angenrheidiol.  

Mae’r gwasanaeth yn cludo hyd at 100 o deithwyr bob wythnos ac ar hyn o bryd mae 19 o yrwyr gwirfoddol ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sy’n rhoi eu hamser i’r cynllun.

Y trefnydd gyrwyr gwirfoddol sy’n gyfrifol am ddelio â phob cais a wneir i’r adran ac am gydgysylltu rhwng ymarferwyr a gwirfoddolwyr i sicrhau bod gwasanaeth effeithiol yn cael ei ddarparu.

Pam gwirfoddoli?

Isod rhestrir sawl mantais i wirfoddoli:

 • cwrdd â phobl newydd
 • gwneud ffrindiau newydd
 • cadw’n sionc
 • cael hwyl
 • ennill hyder
 • dysgu sgiliau newydd
 • gwneud gwahaniaeth go iawn yn eich cymuned

Pwy sy’n defnyddio’r cludiant cymunedol?

Mae’r gyrwyr gwirfoddol yn cludo pobl sy’n methu â defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, am ba bynnag reswm. Gellir trefnu teithiau ar gyfer pobl hŷn, pobl anabl, pobl ifanc a phlant. Mae cludiant cymunedol yn galluogi llawer o’r bobl yma i aros yn annibynnol.

Pa fath o deithiau fydd gofyn i mi eu gwneud?

Mae’n bosib y gofynnir i chi fynd ag oedolion/plant/pobl ifanc i’r canlynol: 

 • ysbyty, apwyntiadau meddyg teulu neu apwyntiadau meddygol eraill
 • ysgol
 • cysylltu gyda’u rhieni
 • canolfan ddydd
 • ymweld â rhywun mewn cartref gofal neu ysbyty
 • siopau lleol neu archfarchnad
 • gweithgaredd cymdeithasol

Gall y gwaith olygu gwneud mwy na gyrru’n unig, gan y byddwch efallai yn mynd gyda’r cleient i apwyntiad ac yn aros yno gydol yr amser cyn mynd â nhw’n ôl adref.

Ym mha ardaloedd bydd gofyn imi deithio?

Mae’r mwyafrif o deithiau yn digwydd o fewn Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ond ambell dro bydd gofyn teithio tu fas i’r fwrdeistref.

Faint o f’amser y byddai disgwyl imi ei roi?

Chi sy’n penderfynu faint o amser y mae arnoch eisiau ei roi i yrru’n wirfoddol, a sut y bydd yn cyd-fynd â’ch ymrwymiadau eraill. Er enghraifft, efallai y byddech yn gwirfoddoli unwaith y mis, neu nifer o weithiau’r wythnos, yn ôl eich dymuniad.

A fyddaf ar fy ngholled?

Na, ni ddylech fod ar eich colled. Fel arfer, mae gyrrwr gwirfoddol yn cael ei dalu yn ôl y filltir. Bydd costau eraill, megis parcio, hefyd yn cael eu had-dalu.

Oes angen unrhyw gymwysterau arbennig arnaf i?

Bydd angen i chi gydymffurfio â holl ofynion cyfreithiol gyrru bob dydd a hefyd â pholisïau a gweithdrefnau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae angen trwydded yrru lân ar bob gyrrwr a byddwn yn trefnu a thalu am archwiliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Mae agwedd gyfeillgar ac ystyriol hefyd yn fanteisiol gan fod y gwasanaeth cludiant cymunedol yn helpu amrywiaeth o bobl. Byddwn yn darparu pob gwybodaeth sydd ei hangen arnoch i wirfoddoli, gan gynnwys gwybodaeth am bob unigolyn/teulu y byddwch yn eu cludo.

DS: Nid yw gyrwyr sy’n derbyn budd-daliadau yn cael eu heffeithio na’u rhwystro rhag gwirfoddoli.  

Oes eisiau imi roi gwybod i’r cwmni yswiriant cyn gwirfoddoli?

Cewch ddefnyddio eich car i wirfoddoli ond bydd angen i chi roi gwybod i’ch cwmni yswiriant car. Ni ddylai fod unrhyw gost ychwanegol am hyn. Bydd y sefydliad y byddwch yn ymuno ag e yn eich helpu gyda’r broses.  

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn yrrwr gwirfoddol, neu os ydych yn adnabod rhywun fyddai efallai â diddordeb, cysylltwch â Joanne Kilburn ar (01656) 642404.

Last Updated: 17/05/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud