Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cynorthwyo Adferiad yn y Gymuned

ARC

 

Beth yw ARC?

Mae Cynorthwyo Adferiad yn y Gymuned (ARC) yn rhoi cyngor, arweiniad a chymorth wedi ei strwythuro i unigolion sydd â phroblemau iechyd meddwl er mwyn gwella eu lles.

Sut y mae ARC yn gweithredu?

Caiff gweithiwr cymorth ei neilltuo i bob defnyddiwr gwasanaeth, ac mae’n cyfarfod â’r unigolyn i drafod y problemau sy’n effeithio ar ei les meddwl ac yn ei annog i deimlo’n gadarnhaol, gweithredu’n dda a symud ymlaen gyda’i fywyd.

Cynigir cymorth mewn sawl lle yn y fwrdeistref sirol, gan gynnwys cartrefi'r defnyddwyr gwasanaeth.

Beth all ARC ei wneud i mi?

Gall ARC ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau i helpu defnyddwyr gwasanaeth i fynd i'r afael â phroblemau sydd ganddynt, er enghraifft pryder a phanig. Mae cymorth sydd wedi ei deilwra’n arbennig i’r unigolyn ar gael hefyd i hybu annibyniaeth a lles, a gallai hyn gynnwys mynd allan o’r tŷ, cymryd rhan mewn gweithgareddau yn y gymuned neu gael gafael ar wasanaethau addysg a chyflogaeth.

Gallai defnyddwyr gwasanaeth hefyd gael eu cyflwyno i ddarparwyr gwasanaeth fel sefydliadau cwnsela sy’n cynnig cymorth ychwanegol sy’n fwy penodol ar gyfer eu hanghenion.

Sut y gallaf i gael gafael ar wasanaethau ARC?

Gellir cael gafael ar wasanaethau ARC trwy gael atgyfeiriad gan wahanol weithwyr gofal iechyd proffesiynol gan gynnwys:

  • Meddyg teulu
  • Nyrs Asesu Iechyd Meddwl Gofal Sylfaenol Lleol.
  • Timau Triniaeth yn y Cartref.
  • Seiciatrydd Ymgynghorol.
  • Timau Iechyd Meddwl Cymunedol.
  • Gwasanaethau i Gleifion Mewnol.
  • Timau Cydgysylltu.
  • Timau Cyffuriau ac Alcohol Cymunedol
  • Dolenni Defnyddiol

Cliciwch yma i gael rhestr o wefannau hybu iechyd, lles a hunangymorth.

Cysylltwch â ni

Post: ARC, Quarella Road, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 1JN. Rhif ffôn: 01656 763176 Ffacs: 01656 763175 E-bost: arc@bridgend.gov.uk

Last Updated: 09/03/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud