Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Asesiadau Effaith ar Gydraddoldeb

Croeso i’n tudalen Asesiadau Effaith ar Gydraddoldeb.

Mae gennym ddyletswydd gyfreithiol yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i asesu ein holl swyddogaethau, polisïau a gweithdrefnau i weld a allent effeithio ar wahanol grwpiau mewn gwahanol ffyrdd. Gall Asesiadau Effaith ar Gydraddoldeb ein helpu i nodi gwelliannau i’n gwasanaethau; i wneud gwell penderfyniadau ac i nodi sut y gall ein gwasanaethau fod yn fwy hygyrch. Rhaid i Asesiadau Effaith ar Gydraddoldeb ystyried y naw nodwedd gwarchodedig, sef:

  • hil/ethnigrwydd,
  • rhyw,
  • ailbennu rhywedd,
  • oedran,
  • anabledd,
  • ffydd/crefydd,
  • cyfeiriadedd rhywiol,
  • beichiogrwydd a mamolaeth a
  • phartneriaethau sifil a phriodas.

Nid oes rhaid cynnal Asesiadau Effaith ar Gydraddoldeb ar bopeth yr ydym yn ei wneud yn y cyngor. Mewn nifer o achosion, y swyddogaethau neu weithdrefnau sy’n cael eu hasesu yn hytrach na’r amgylchiadau unigol. Mae 2 gam i’n Hasesiadau Effaith ar Gydraddoldeb, sgrinio cychwynnol ac Asesiadau Effaith ar Gydraddoldeb llawn.

Sgrinio Cychwynnol

Prif ddiben y sgrinio cychwynnol o ran cydraddoldeb yw nodi pa bolisïau, swyddogaethau a  gwasanaethau sydd angen Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb llawn. Mae sgrinio cychwynnol yn ein galluogi i gael syniad a yw cynnig arbennig yn debygol o gael effaith wahanol ar unrhyw grŵp o bobl a pha un a oes angen a) gweithredu i liniaru’r effaith neu b) cynnal Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb llawn. 

Asesiadau Effaith ar Gydraddoldeb Llawn

Mae Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb llawn yn broses drwyadl o gasglu a dadansoddi tystiolaeth â’r bwriad o sicrhau ein bod yn cyflawni ein dyletswydd cydraddoldeb i hyrwyddo cydraddoldeb yn well. Mae Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb llawn yn dilyn yr un patrwm â sgrinio cychwynnol ond mae arno angen mwy o adnoddau o ran amser ac ymroddiad i gasglu a dadansoddi ystod ehangach o dystiolaeth.

Cysylltwch â ni:

Sam Connell
Swyddog Ymgynghoriadau, Ymgysylltu a Chydraddoldeb
Y Swyddfeydd Dinesig,
Stryd yr Angel,
Pen-y-bont ar Ogwr,
CF31 4WB
Ffôn (01656) 642625
Ffôn testun 18001 (01656) 642625
Ffacs (01656) 643215
E-bost Sam.Connell@bridgend.gov.uk

 

Last Updated: 02/11/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud