Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Equalities1

Equalities2

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb a gwerthfawrogi amrywiaeth yn ei holl swyddogaethau fel arweinydd cymunedol, darparwr gwasanaethau a chyflogwr.

Mae cydraddoldeb ac amrywiaeth yn gorwedd wrth wraidd popeth a wna'r Cyngor. Mae cydraddoldeb yn golygu deall a mynd i'r afael â rhwystrau fel bod pawb yn cael cyfle teg i gyflawni ei botensial.

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i drin ei ddinasyddion, cwsmeriaid, gweithwyr ac ymwelwyr â pharch, wrth ddarparu gwasanaethau a chynnig cyfleoedd gwaith sy'n ymateb i anghenion unigol pobl.

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn cynnwys Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus (y 'ddyletswydd gyffredinol') sy’n datgan bod rhaid i awdurdodau cyhoeddus, megis Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, wrth arfer eu swyddogaethau, roi sylw dyledus i'r angen i:

 1. Ddileu gwahaniaethu, aflonyddu, erledigaeth ac unrhyw ymddygiad arall a waherddir o dan y Ddeddf;

 2. Hyrwyddo cyfle cyfartal rhwng pobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig berthnasol a phersonau nad ydynt yn ei rhannu, er enghraifft drwy:

  1. ddileu neu leihau'r anfanteision;
  2. cyfarfod ag anghenion pobl sydd â nodwedd warchodedig; a/neu
  3. annog cyfranogiad mewn bywyd / gweithgareddau cyhoeddus.

 3. Meithrin cysylltiadau da rhwng pobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig berthnasol a phersonau nad ydynt yn ei rhannu, er enghraifft, drwy:

  1. fynd i'r afael â rhagfarn a
  2. hyrwyddo dealltwriaeth.

Nodweddion gwarchodedig

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi ymrwymo i fynd i'r afael â rhagfarn a gwahaniaethu, a chynorthwyo i sicrhau y gall yr holl grwpiau nodweddion gwarchodedig gymryd rhan yn llawn yn y gymuned fel dinasyddion cyfartal. Mae ar y Cyngor eisiau i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fod yn fan lle mae pawb yn cael ei barchu a’i gynorthwyo i gyflawni ei botensial a byw ei fywyd i’r eithaf.

Y nodweddion gwarchodedig yw:

 • oedran
 • anabledd
 • ailbennu rhyw
 • beichiogrwydd a mamolaeth
 • hil
 • crefydd neu gred
 • rhyw
 • cyfeiriadedd rhywiol

Mae'r ddyletswydd gyffredinol yn berthnasol hefyd i briodas a phartneriaeth sifil, ond dim ond mewn perthynas â’r gofyniad i roi sylw dyledus i'r angen i ddileu gwahaniaethu.

Mae Cynllun Cydraddoldeb Strategol y Cyngor a'r cynllun gweithredu cysylltiedig yn egluro sut y byddwn yn cyflawni ein dyletswyddau o ran cydraddoldeb ac yn sicrhau bod ein gwasanaethau o fewn cyrraedd ac yn ymatebol i anghenion amrywiol y bobl sy'n byw, yn gweithio ac yn ymweld â’r Fwrdeistref Sirol.

Fforwm Cydraddoldeb Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cyd-drefnu ac yn cefnogi Fforwm Cydraddoldeb Pen-y-bont ar Ogwr (y fforwm). Nod gyffredinol y fforwm yw hyrwyddo cydraddoldeb yn y fwrdeistref sirol drwy gynorthwyo'r broses o wyntyllu a datrys materion yn ymwneud â chydraddoldeb, a chynorthwyo i adeiladu perthynas gref a chadarnhaol rhwng pobl o wahanol gefndiroedd.

Mae’r fforwm hefyd yn fecanwaith hanfodol ar gyfer rhannu gwybodaeth, ymgynghori ac ymgysylltu. Mae aelodaeth y fforwm yn cynnwys cynrychiolwyr grwpiau cymunedol lleol yn ogystal â sefydliadau ar draws y sectorau cyhoeddus a gwirfoddol yn y fwrdeistref sirol. Mae rhestr o’r sefydliadau a’r grwpiau ar gael yma.

Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb

Bydd y Cyngor yn cynnal asesiadau effaith cydraddoldeb i asesu p'un a fydd newidiadau yn y polisïau, gwasanaethau a swyddogaethau presennol neu rai newydd a ddatblygir, yn effeithio ar wahanol sectorau o'r gymdeithas mewn gwahanol ffyrdd. Mae gofyniad statudol ar y Cyngor i gyhoeddi asesiadau effaith ar gydraddoldeb llawn, os ydynt wedi nodi effaith mewn cynnig neu bolisi, mewn ffordd hygyrch a thryloyw. Gall asesiadau effaith ar gydraddoldeb helpu i nodi gwelliannau i wasanaethau, cynorthwyo’r Cyngor i wneud penderfyniadau gwell a nodi sut y gall gwasanaethau fod yn fwy hygyrch. Cliciwch yma i weld ein Tudalen AEA.

Troseddau casineb

Trosedd gasineb yw unrhyw ddigwyddiad sy’n drosedd, y mae’r dioddefwr neu unrhyw berson arall yn ystyried ei bod wedi ei hysgogi gan ragfarn neu gasineb. Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Bridgend Community Safety Partnership, neu er mwyn adrodd am drosedd gasineb cysylltwch â Heddlu De Cymru.

Y Gymraeg

Cliciwch yma, os gwelwch yn dda, i ddarganfod mwy o wybodaeth am sut y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cydymffurfio â Safonau’r Gymraeg.

Cysylltwch â ni:

Sam Connell 
Swyddog Cydraddoldeb Ac Ymgysylltu
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,
Y Swyddfeydd Dinesig,
Stryd yr Angel,
Pen-y-bont ar Ogwr,
CF31 4WB
Ffôn (01656) 642625
E-bost sam.connell@bridgend.gov.uk neu Equalities@Bridgend.gov.uk

Last Updated: 01/12/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud