Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Bactif Logo Final Hi 0216

Chwaraeon, Chwarae a Lles Egnïol

Drwy gynnig y gwasanaethau hyn, ein nod yw cefnogi pobl a chymunedau lleol i fyw bywydau iachach a mwy egnïol. Mae hyn yn gysylltiedig â ffocws Llywodraeth Cymru ar wella lles a chydnabod yr angen i gefnogi’r rhai hynny sy’n llai egnïol.

Mae’r meysydd sy’n rhan o’r gwasanaeth Chwaraeon, Chwarae a Lles Corfforol, yn cynnwys:

Tîm Datblygu Chwarae:

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno dyletswydd statudol yn ymwneud â chyfleoedd chwarae digonol sy’n cyfrannu at y cynllun gweithredu gordewdra ymhlith plant. Rydym wedi asesu lleoedd, mannau a chyfleoedd chwarae lleol, ac wedi creu cynllun gweithredu sy’n ceisio sicrhau ardaloedd chwarae diogel i blant a phobl ifanc hyd at 17 oed.

Adran Pobl Ifanc Egnïol (AYPD):

Wrth ymateb i strategaeth gweithgarwch corfforol newydd Llywodraeth Cymru, mae’r gwasanaeth yn arwain o ran y Cynllun Chwaraeon Sirol a dulliau gweithredu rhanbarthol i gynyddu gweithgarwch corfforol. Mae’r AYPD yn cydweithio’n agos ag ysgolion i weithredu rhaglenni megis y Parth Teulu Egnïol, gwella llythrennedd corfforol a hyder ymysg y blynyddoedd cynnar, a rhaglen arweinyddiaeth ar gyfer plant a phobl ifanc hŷn. Mae hyn yn rhoi sgiliau a phrofiad defnyddiol iddynt ar gyfer yr adeg pan fyddant yn gadael yr ysgol.

Cyfleusterau Hamdden 

Mae gennym bartneriaeth gyffrous â HALO Leisure, ac rydym yn gweithio gyda’n gilydd i wella cyfleusterau a chynnig gweithgareddau sy’n bodloni anghenion y bobl leol.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr hefyd yn cefnogi’r defnydd cymunedol o safleoedd canolfan chwaraeon ysgol ac yn rhedeg 4 cyfleuster yn uniongyrchol, yn ogystal â chefnogi trefniadau eraill a gynhelir yn uniongyrchol gan ysgolion.

Pobl hŷn:

Rydym yn cydnabod  bod gan bobl sydd dros 50 oed lawer i’w gynnig i’n bwrdeistref sirol ni a’i chymunedau. Wrth i bobl heneiddio, rydym eisiau sicrhau eu bod yn teimlo bod gwerth, ystyr a phwrpas i’w bywydau o hyd, a hynny drwy ddarparu cyfleoedd a chymorth addas iddynt. I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â sut rydym yn bwriadu cyflawni hyn, mae copi o’n Cynllun Heneiddio’n Dda ar gael yma

Chwaraeon Anabledd:

Mae gennym swyddog Chwaraeon Anabledd Cymru penodedig sy’n gweithredu’r rhaglen Chwaraeon Anabledd genedlaethol, ac yn cydweithio ag ysgolion a sefydliadau lleol er mwyn darparu cyfleoedd chwaraeon cynhwysol. Rydym wedi ein hachredu â safon arian ‘InSport’ oddi wrth Chwaraeon Anabledd Cymru.

Yn ogystal â’r meysydd hyn, mae amrywiaeth o raglenni a gwasanaethau wedi’u targedu ar waith i gefnogi grwpiau o bobl i fod yn fwy egnïol, gan gynnwys y rhai hynny sydd ag anableddau, pobl hŷn, menywod a merched, a phobl sy’n byw mewn ardaloedd difreintiedig.

Am ragor o wybodaeth am y gwasanaethau hyn, cysylltwch â: 01656 815215

Last Updated: 26/01/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud