Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cerddoriaeth Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr

Music1


A ydych chi erioed wedi bod eisiau chwarae offeryn cerddorol cystal â’ch hoff seren gerddorol? Trwy hyfforddiant arbenigol a chydweithio mewn ensembles o’r camau cychwynnol hyd at safonau datblygedig, mae Tîm Cerddoriaeth Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr yn helpu i ddatblygu sgiliau chwarae a dawn gerddorol disgyblion yn ysgolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr waeth beth fo’u sefyllfa ariannol.

Dance 2


Mae’r cynllun hyfforddi presennol yn gallu cynnig cyfle i tua 2,200 o blant yn ysgolion y fwrdeistref sirol ar hyn o bryd. Rhoddir cyngor ar offerynnau addas o ran maint, statws, genau ac ati.

Cymerir gofal gyda materion iechyd penodol fel hylendid gydag offerynnau chwyth a gofal diogelwch gydag offer trydanol. Caiff offerynnau eu benthyca i ddisgyblion yn ystod y camau dysgu cynnar trwy gytundeb a lofnodir gyda rhieni.

Mae disgyblion yn cael gwersi tua 30 munud o hyd, yn dibynnu ar drefniadau'r amserlen gyffredinol. Tynnir disgyblion o wersi arferol ar sail rota ac fe’u haddysgir mewn grwpiau bychain, a drefnir yn ôl gallu yn aml.

Bydd disgwyl i’r rhai sy’n derbyn hyfforddiant offerynnol a lleisiol ymarfer rhywfaint gartref. Bydd athrawon yn gosod gwaith i’w astudio a’i ymarfer a fydd yn cael ei fonitro’n ofalus.

Music3


Caiff cynnydd a phresenoldeb disgyblion eu cofnodi’n rheolaidd ac anfonir adroddiadau i rieni o leiaf unwaith y flwyddyn. Caiff disgyblion eu cofrestru ar gyfer arholiadau ABRSM neu gyffelyb fel y bo'n briodol a chaiff ensembles eu hymarfer a’u paratoi yn barod ar gyfer arholiadau TGAU, UG ac U2.

Ysgolion cyfun

Mae pob ysgol gyfun yn derbyn hyfforddiant chwythbrennau, pres, gitâr, offerynnau taro, llinynnau uchaf a llinynnau isaf.

Ysgolion cynradd ac iau

Mae pob ysgol gynradd ac iau yn derbyn gwasanaethau athro/athrawes feiolin am 1.5 - 3 awr bob wythnos, yn dibynnu ar faint a niferoedd. O fis Medi 2012 ymlaen, bydd 27 o ysgolion cynradd yn derbyn gwasanaethau athro/athrawes chwythbrennau am awr yr un ar gyfartaledd bob wythnos a bydd 30 yn derbyn gwasanaethau athro/athrawes pres am awr yr un ar gyfartaledd bob wythnos.

Mae llawer o ysgolion cynradd yn derbyn hyfforddiant dosbarth cyfan hefyd bellach, yn ogystal â’u gwersi offerynnol. Maent yn cael hyfforddiant recorderau, allweddellau, pbones (trombonau plastig bach) a band samba, yn chwarae cerddoriaeth draddodiadol o Frasil.

Ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg

Mae pob un o’r pedair ysgol cyfrwng Cymraeg yn derbyn hyfforddiant telyn am hanner diwrnod bob wythnos.

Ysgolion arbennig

Mae’r ddwy ysgol arbennig yn derbyn hyfforddiant gitâr ac offerynnau taro am hanner diwrnod bob wythnos.

Cyrsiau preswyl

Trefnir cyrsiau preswyl i’r holl ddisgyblion eu mynychu pan fo hynny’n briodol.

Ensembles ieuenctid

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am ein hensembles ieuenctid, cliciwch yma.

Cynllun prynu â chymorth

Mae cynllun ar waith sy'n golygu bod disgyblion yn gallu prynu offerynnau am bris llai drwy’r gwasanaeth cerddoriaeth. Er mwyn cydymffurfio â’r rheoliadau a orfodir gan Dollau Tramor a Chartref Ei Mawrhydi, mae’n rhaid dilyn y rheolau canlynol:

 • Mae’n rhaid i’r myfyriwr fod mewn addysg llawn amser yn un o Ysgolion yr Awdurdod Addysg Lleol ym Mhen-y-bont ar Ogwr;
 • Mae’n rhaid bod y myfyriwr un ai: yn derbyn hyfforddiant yn yr ysgol yn rhan o’i gwricwlwm, neu’n derbyn hyfforddiant preifat i ategu gweithgarwch cwricwlaidd fel cerddoriaeth TGAU neu Safon Uwch;
 • Mae’n rhaid i’r offeryn fod yn briodol i anghenion y disgybl.
 • Mae’n rhaid iddi fod yn bosibl cludo’r offeryn;
 • Mae’n rhaid codi’r un pris ar rieni ag y mae’r AALl yn ei dalu;
 • Mae’n rhaid bod gan y myfyriwr dystiolaeth ei fod wedi derbyn gwersi rheolaidd dros gyfnod o chwe mis o leiaf.

Benthyca, trwsio a chynnal a chadw offerynnau

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am fenthyca, trwsio a chynnal a chadw offerynnau, cliciwch yma.

Tiwtoriaid

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am ein Tîm Cerddoriaeth Offerynnol, cliciwch yma.

Amcanion

 • Datblygu sgiliau chwarae/lleisiol a gallu cerddorol disgyblion unigol waeth beth fo’u sefyllfa ariannol trwy hyfforddiant arbenigol mewn ysgolion.
 • Cynorthwyo ysgolion i baratoi deunydd perfformio ymarferol ar gyfer gofynion arholiadau allanol a’r Cwricwlwm Cenedlaethol.
 • Darparu profiad o gydweithio mewn ensembles, o’r camau cychwynnol i safonau datblygedig o berfformio yn yr ysgol ac ar lefel y sir.
 • Cynorthwyo ysgolion i gynnwys disgyblion mewn gweithgareddau allgwricwlar.
 • Cynnig cyfleoedd i ddisgyblion ehangu eu sgiliau bywyd cyffredinol trwy gael profiad o’r dyfalbarhad, y canolbwyntio a'r cydweithredu sy’n ofynnol mewn gweithgareddau tîm o’r fath.

Sicrhau ansawdd

 • Bydd gwaith Cerddoriaeth Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr a’i hathrawon yn cael ei fonitro yn rheolaidd.
 • Bydd cynnydd a safonau cyflawniad disgyblion yn cael eu monitro gan gyfeirio at gofnodion a gyflwynir gan athrawon ddwywaith y flwyddyn.
 • Bydd ansawdd yr addysgu’n cael ei fonitro yn rhan o weithdrefnau rheoli perfformiad.
 • Bydd holiadur yn cael ei anfon i bob ysgol yn flynyddol er mwyn cael adborth ar ansawdd y Tîm Cerddoriaeth.

Datganiad cenhadaeth

Music4


Nod Tîm Cerddoriaeth Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr yw darparu hyfforddiant ar bob lefel, ar bob offeryn cerddorol a'r llais. Mae gan yr holl athrawon gymwysterau priodol ac maent yn arbenigwyr profiadol yn eu meysydd, ar ôl hyfforddi mewn amrywiaeth o sefydliadau cerddorol. Maent i gyd yn berfformwyr medrus ac yn cymryd rhan ymarferol mewn creu cerddoriaeth ac yn ymroddedig i hynny.

Cysylltwch â ni

Jeff Ryan, cydgysylltydd cerddoriaeth

Ffôn: 01656 642658, Sym: 07961 192408
Ebost: arts@bridgend.gov.uk

Last Updated: 26/01/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud