Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Y broses gaffael yr ydym yn ei dilyn

Mae’r broses yr ydym yn ei defnyddio wrth brynu nwyddau, gwasanaethau a gwaith yn dibynnu ar sawl ffactor, gan gynnwys:

  • Gwerth y nwyddau, y gwasanaethau neu’r gwaith sy’n angenrheidiol
  • Pa mor aml y cânt eu darparu
  • Deddfwriaeth y DU a’r UE ym maes caffael

Ar gyfer eitemau gwariant cyffredin ac ailadroddus, rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda chyrff eraill y sector cyhoeddus i arbed arian pan fo hynny’n bosibl, ond rydym hefyd yn ceisio sicrhau bod tendrau wedi eu pecynnu mewn modd sy’n bodloni ein gofynion penodol. Ar hyn o bryd rydym yn cydweithio’n bennaf trwy brosiectau cydweithio Consortiwm Prynu Cymru, y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a Gwasanaeth Caffael y Llywodraeth.

Bodlonir gofynion ad-hoc am nwyddau a gwasanaethau cyffredinol o ffynonellau amrywiol pan fo angen, gan ddefnyddio proses ddyfynbris neu dendro. Mae’r Cyngor yn defnyddio sefydliad a gefnogir gan y Llywodraeth o’r enw Constuctionline ar gyfer unrhyw fân brosiectau adeiladu ac yn hysbysebu unrhyw waith mawr dros £150,000.

Os ydych yn dymuno cynnig am unrhyw waith adeiladu mae gofyn i chi gofrestru ar wefan Constuctionline. Pan fyddwch wedi eich cofrestru, gallwch weld gofynion tendro sefydliadau eraill y sector cyhoeddus.

Mae’r holl ofynion am nwyddau a gwasanaethau gwerth dros £25000 (£150,000 ar gyfer contractau gwaith) yn cael eu hysbysebu ar wefan y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol. Mae’r manylion hyn ar GwerthwchiGymru.

Mae’r holl ofynion mawr dros £75000 yn cael eu tendro’n ffurfiol.

Hysbysebir tendrau sy’n uwch na throthwy'r UE ar GwerthwchiGymru. ac yng nghylchgrawn yr UE.

Yr hyn a ofynnwn gennych chi

Islaw’r trothwy tendro ffurfiol o £75000 rydym yn gofyn am ddyfynbrisiau ysgrifenedig ar gyfer yr holl gynhyrchion/gwasanaethau a brynir.

Ar gyfer gwariant o dros £75000 rydym yn gofyn am gynnig tendr ffurfiol y gellid ei gyflwyno ar bapur neu ar ffurf electronig, yn dibynnu ar y gofynion penodol.

Dylid darllen yr holl ddogfennau’n ofalus a chysylltu â rheolwr y contract ynglŷn ag unrhyw ymholiadau.

Mae’n hollbwysig eich bod yn cyflwyno eich tendr gorffenedig i’r Cyngor erbyn y dyddiad a’r amser a nodir a bod pob adran wedi ei llenwi’n llwyr. Dim ond y wybodaeth yr ydych chi’n ei dychwelyd atom y gallwn ei hasesu, a bydd yn cael sgôr yn unol â’r meini prawf gwerthuso a amlinellir yn y ddogfen dendr.

Mae’n bosibl y bydd angen i chi esbonio agweddau penodol ar eich tendr a/neu ddod i gyfarfod i drafod eich cynnig.

Pa feini prawf yr ydym yn chwilio amdanynt?

Bydd angen i chi fodloni meini prawf penodol i fod yn gyflenwr i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Byddant yn amrywio yn unol â gwerth a chymhlethdod y gofynion, ond yn gyffredinol byddant yn cynnwys:

  • Y gallu i gyflenwi’r cynhyrchion neu’r gwasanaeth gofynnol
  • Gwerth am arian (gan gynnwys costau oes gyfan)
  • Tystiolaeth bod eich sefydliad yn sefydlog yn ariannol – byddwn yn asesu eich cryfder ariannol a’ch statws o ran credyd
  • Lefel y cymorth a’r gefnogaeth dechnegol ar ôl gwerthu
  • Eich systemau sicrwydd ansawdd  - un ai yn ffurfiol neu ddulliau o sicrhau bod eich cynnyrch/gwasanaeth yn cael ei ddarparu
  • Eich polisïau Iechyd a Diogelwch, Cydraddoldeb, yr Iaith Gymraeg a chynaliadwyedd

Ar ôl dod yn gyflenwr neu’n gontractiwr i Ben-y-bont ar Ogwr, byddwn yn monitro perfformiad a chydymffurfiad fel rhan o’n proses reoli contract, ac yn chwilio’n barhaus am ddulliau o wella effeithlonrwydd ac ychwanegu gwerth.

Os nad ydych yn derbyn contract ar ôl cyflwyno dyfynbris neu dendr, mae’n bosibl gofyn am ôl-drafodaeth er mwyn i chi gael syniad pam nad oedd yn llwyddiannus.

Bydd pob archeb a drefnir yn cydymffurfio ag Amodau Contract y Cyngor. 

Last Updated: 28/02/2014
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud