Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Credyd Cynhwysol

Universal Credit logo


Mae Credyd Cynhwysol yn daliad sengl newydd i bobl sy’n chwilio am waith neu’n ennill incwm isel. Bydd yn disodli:

 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm
 • Cymhorthdal Incwm
 • Credyd Treth Plant a'r Credyd Treth Gwaith
 • Budd-dal Tai

Ni fydd yn disodli'r Budd-dal Plant. Dysgwch fwy am Fudd-dal Plant ar wefan y llywodraeth ganolog.

Pryd y bydd Credyd Cynhwysol yn dechrau?

Mae Credyd Cynhwysol yn cael ei gyflwyno yng Penybont Ar Ogwr o Mehefin 2015.

Mae’n cael ei gyflwyno’n raddol. Mae’n golygu os ydych eisoes yn hawlio budd-dal, byddwch yn dal i wneud hynny am gyfnod, nes i DWP gysylltu â chi a rhoi gwybod i chi pryd y bydd Credyd Cynhwysol yn effeithio arnoch.

I ddechrau, cewch eich effeithio os ydych yn gwneud cais newydd am fudd-dal a’ch bod yn sengl, newydd ddod yn ddi-waith, ac wrthi’n chwilio am waith (hynny yw, unrhyw un a fyddai wedi gwneud cais am Lwfans Ceisio Gwaith gynt). Ni allwch hawlio Credyd Cynhwysol yn ystod y cam cychwynnol hwn os ydych:

 • Yn rhan o gwpl
 • Yn gyfrifol am unrhyw blant
 • Â chyfrifoldebau gofalu
 • Ddim yn ffit i weithio
 • Yn ddigartref neu’n byw mewn llety â chymorth neu lety dros dro
 • Yn berchennog cartref
 • Mewn addysg neu ar gwrs hyfforddi

Hawlio Credyd Cynhwysol

Bydd angen I chi wneud caisi newydd am Gredyd Cynhwysol ar-lein ac yna bydd angen i chi fynd igyforfod a hyfforddwr gwaith y Ganolfan Waith I gwblhau’ch cais a chyflwyno unrhyw dystiolaeth newydd y gofynwyd amdani os gwelwch yn dda mynediad at y Canllaw Croeso Credyd Cynhwysol yma am fwy o  wybodaeth am y broses hon. 

Gwybodaeth i landlordiaid

Os byddeich tenant yn hawlio credyd cynhwysol os gwelwch yn dda ddod o hyd i ragor o wybodaeth yma

Angen help i wneud cais am Gredyd Cynhwysol?

Os oes angen mynediad am ddim i'r rhyngrwyd neu gymorth chwilio am swydd ac ysgrifennu CV, yna os gwelwch yn dda cael gwybod beth yw eich sesiynau llyfrgell a chlwb gwaith lleol yn gallu eich helpu chi gyda.
Os nad ydych yn gallu hawlio ar-lein ac angen cymorth i wneud cais am Gredyd Cynhwysol, wyneb yn wyneb, a bydd cefnogaeth dros y ffôn ar gael. Gallwn hefyd eich helpu gyda sgiliau cyllidebu ac ar agor cyfrif banc i dderbyn eich taliad Credyd Cynhwysol. Cysylltwch â'r Adran Budd-dal Tai ar-bont ar Ogwr 01656 643396 neu e-bost yn benefits@bridgend.gov.uk i ofyn am apwyntiad.

Am wybodaeth bellach am Credyd Cynhwysol ewch i www.gov.uk/universal-credit

Byddwn hefyd yn ystyried ceisiadau Taliad Tai Dewisol os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol os gwelwch yndda cael gwybod mwy yma

Mae'r wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd yn unig

Last Updated: 22/08/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud