Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn (TTD)

Mae’r cynllun Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn yn helpu'r bobl hynny sy’n hawlio Budd-dal Tai, Lwfans Tai Lleol neu’r elfen tai o Gredyd Cynhwysol – pobl y bydd arnynt, o bosib, angen cymorth ychwanegol gyda’u costau tai.

Mae’r Cyngor yn derbyn arian cyfyngedig gan y Llywodraeth ar gyfer y cynllun TTD. Mae’r swm y gallwn ei wario ar y cynllun bob blwyddyn yn gyfyngedig, ac ni fydd pawb sy’n hawlio Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn yn derbyn y taliad.

Beth yw Budd-daliadau Tai yn ôl Disgresiwn?

Taliadau ychwanegol yw TTD yn i gwsmeriaid sydd ag angen mwy o help gyda’u costau tai, fel arfer pan fo diffyg rhwng eu rhent a’u budd-dal neu ddyfarniad credyd.

Gall TTD hefyd helpu gyda chostau eraill, e.e:

 • Blaendaliadau rhent;
 • Rhent ymlaen llaw;
 • Costau symud os oes angen i chi symud tŷ.

Fodd bynnag, ni ellir rhoi TTD ar gyfer y canlynol:

 • Y Dreth Gyngor
 • Taliadau gwasanaeth nad ydynt yn cael eu cynnwys yn y Budd-dal Tai neu Gredyd Cynhwysol, e.e. gwres, golau, dŵr poeth neu gostau trethi dŵr.
 • Cynnydd yn y rhent yr ydych yn ei dalu oherwydd eich bod yn ad-dalu ôl-ddyledion rhent
 • Didyniadau o’r Budd-dal Tai yn dilyn cosb o ran eich Lwfans Ceisio Gwaith
 • Pan fydd eich Budd-daliadau Tai wedi eu hatal
 • Pan fo gostyngiad mewn Budd-dal Tai oherwydd bod gordaliad yn cael ei adennill

Pwy sy’n gallu hawlio TTD?

Gallwch wneud cais am TTD os oes gennych hawl gyfredol am Fudd-dal Tai, neu’r elfen dai o Gredyd Cynhwysol, a bod diffyg rhwng maint y budd-dal neu gredyd a dderbynnir gennych a’r rhent yr ydych yn ei dalu.

I wneud cais am TTD, gallwch gwblhau ffurflen sy’n sicrhau eich bod yn cyflwyno’r holl wybodaeth angenrheidiol. Gallwch ofyn am ffurflen yn uniongyrchol gan y Cyngor drwy ffonio 01656 643396, neu lawrlwytho ffurflen drwy ddefnyddio’r ddolen isod.

Sut ydych chi’n penderfynu a ydw i’n gymwys am TTD ai peidio?

Ystyrir y ffactorau canlynol wrth wneud penderfyniad:

 • Cyfanswm eich incwm
 • A oes gennych unrhyw arian wedi’i gynilo
 • A oes unrhyw berson arall yn yr eiddo yn gallu cynnig help ariannol
 • A oes gennych unrhyw fenthyciadau neu ddyledion i’w talu
 • A fyddai modd i chi aildrefnu eich arian i wella eich sefyllfa
 • A oes unrhyw amgylchiadau arbennig yn effeithio arnoch chi neu’ch teulu,
  e.e. salwch neu anabledd
 • A ydych chi wedi ceisio gwella’r sefyllfa ar eich pen eich hun ai peidio

Byddwn yn gofyn i chi am lawer o wybodaeth, ac efallai y bydd arnom angen tystiolaeth megis cyfriflenni banc neu brawf o fenthyciadau. Efallai y byddwn yn gofyn i chi alw i mewn i drafod eich cais yn fwy manwl.

Bydd eich cais yn cael ei benderfynu cyn gynted ag y byddwn yn derbyn yr holl wybodaeth sydd ei hangen. Byddwch wedyn yn derbyn llythyr yn egluro’r penderfyniad. Os yw TDD yn cael ei ddyfarnu, bydd y llythyr yn nodi’r swm a chyfnod y dyfarniad.

Faint alla' i ei gael, ac am ba hyd?

Nid oes unrhyw sicrwydd y byddwch yn cael taliad, ac mae’r swm a gewch yn dibynnu ar eich amgylchiadau. Mae pob cais yn cael ei ystyried yn unigol, a gellir gwneud y taliad am gyfnodau gwahanol o amser (fel arfer rhwng 3 a 12 mis).

Efallai y bydd modd i chi ailymgeisio ar ôl i'r dyfarniad TDD ddod i ben. Gall amodau fod yn gysylltiedig â dyfarniadau, ac os felly bydd y rhain yn cael eu hystyried os byddwch yn ailymgeisio.

Ar gyfer diffygion Budd-dal Tai, ni all y swm a ddyfernir fod yn fwy na chyfanswm eich rhent, heb gynnwys unrhyw gostau am wasanaethau megis trydan neu ddŵr.

Sut byddwch chi’n talu’r TDD os bydd fy nghais yn llwyddiannus?

Os yw eich cais yn llwyddiannus, telir TDD fel arfer gydag unrhyw Fudd-dal Tai a dderbynnir gennych (er nad budd-daliadau yw TDD). Os ydych chi’n derbyn Credyd Cynhwysol, byddwn yn eich talu’n fisol os ydych yn talu eich rhent fesul mis; fel arall, byddwn yn eich talu chi bob 4 wythnos. Telir mewn ôl-daliadau.

Beth ddylwn i ei wneud os ydw i’n anghytuno â’r penderfyniad ynglŷn â’m cais TDD?

Os ydych chi’n anghytuno â’r penderfyniad i beidio â dyfarnu TDD, y swm a ddyfarnwyd neu gyfnod y dyfarniad, gallwch ofyn i ni ailystyried y penderfyniad.

Dylech ysgrifennu at yr Adran Budd-daliadau Tai o fewn un mis calendr o ddyddiad derbyn y llythyr penderfyniad, yn egluro pam nad ydych chi’n cytuno â’r penderfyniad. Mae croeso i chi gynnwys gwybodaeth ychwanegol i gefnogi eich cais. Byddwn yn ailedrych ar y penderfyniad ac yn gadael i chi wybod beth yw’r canlyniad.

Sylwer: nid oes modd i chi apelio i’r Gwasanaeth Tribiwnlys os ydych chi’n anghytuno â’r penderfyniad.

Beth os bydd fy amgylchiadau’n newid?

Os bydd eich amgylchiadau’n newid, rhaid i chi roi gwybod yn ysgrifenedig i’r Adran Budd-daliadau Tai, a hynny ar unwaith. Bydd eich TDD yn cael ei ystyried eto i weld a ddylai’r dyfarniad gael ei newid.

Os yw’r newid yn golygu bod eich dyfarniad TDD yn cael ei leihau, mae’n bosibl y byddwch yn gorfod ad-dalu rhan neu’r cyfan o’r TDD a dalwyd i chi eisoes.

Ffurflenni a Chanllawiau:

Ffurflen gais TDD

 

Gwybodaeth TDD i bobl anabl:

Incwm sy’n gysylltiedig ag anabledd a TDD

Nodi gwariant sy’n gysylltiedig ag anabledd

Gwybodaeth TDD i bobl a chanddynt berson nad yw’n ddibynnol arnynt

Person nad yw’n ddibynnol yw oedolyn sy’n byw yn y cartref ar drefniant anffurfiol. Fel arfer, mae’n golygu mab neu ferch sy’n oedolyn, perthynas neu ffrind.

Pobl nad ydynt yn ddibynnol a TDD

Last Updated: 08/03/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud