Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Sut mae rhoi gwybod am newid yn fy amgylchiadau?

Mae’n rhaid i chi roi gwybod i ni ar unwaith os bu newid yn eich amgylchiadau a allai wneud gwahaniaeth i’ch hawl bresennol i Fudd-dal Tai, Lwfans Tai Lleol neu Fudd-dal y Dreth Gyngor.
NID yw rhoi gwybod i un o adrannau eraill y Llywodraeth.

 • megis Cyllid a Thollau EM, Canolfan Byd Gwaith neu’r Adran Gwaith a Phensiynau
 • yn golygu y byddwn ni’n cael gwybod am y newidiadau.


Pryd mae’n rhaid i mi roi gwybod i chi am y newidiadau?


Dylech roi gwybod i ni cyn gynted ag y gallwch am unrhyw newidiadau yn eich amgylchiadau. Os na fyddwch yn gwneud hynny gallech golli budd-dal neu gallai eich budd-dal gael ei or-dalu.


Os byddwch yn rhoi gwybod i ni o fewn un mis byddwn fel arfer yn cyfrifo’ch hawl newydd i fudd-dal o’r dydd Llun ar ôl y dyddiad y digwyddodd y newid. Os byddwch yn aros yn hwy na mis a bod y newid yn golygu y byddwch yn cael mwy o fudd-dal dim ond o’r dydd Llun ar ôl i chi roi gwybod i ni y gallwn gyfrifo’r budd-dal newydd. Byddai hyn yn golygu eich bod yn colli budd-dal.


Os yw’r newid yn golygu y byddwch yn cael llai o fudd-dal byddwn wastad yn cyfrifo cyfradd newydd eich budd-dal o’r dydd Llun ar ôl dyddiad y newid. Os byddwch yn oedi cyn rhoi gwybod efallai y caiff eich budd-dal ei ordalu a chithau’n gorfod ei dalu’n ôl. Ar gyfer Budd-dal y Dreth Gyngor byddwn yn didynnu’r arian o’ch cyfrif Treth Gyngor a byddwch yn derbyn bil newydd sy’n dangos bod gennych fwy i’w dalu.


Sut y dylwn i roi gwybod i chi am unrhyw newidiadau?

Mae’n rhaid i chi roi gwybod i ni am unrhyw newidiadau’n ysgrifenedig. Dylech roi gwybod i ni beth sydd wedi newid ac ar ba ddyddiad y digwyddodd y newid, gan roi cymaint o fanylion â phosib i ni. Er enghraifft, mae arnom angen gwybod enw llawn a dyddiad geni rhywun sydd wedi dod i fyw gyda chi, yn ogystal â’r dyddiad y symudodd i mewn i’ch cartref. Fel arfer mae arnom angen rhyw brawf o unrhyw newidiadau ac mae angen dogfennau gwreiddiol arnom. Nid ydym yn derbyn llungopïau. Bydd dogfennau gwreiddiol yn cael eu llungopïo’n rhad ac am ddim yn y Swyddfeydd Dinesig neu yn unrhyw un o’r mannau cyswllt lleol.

Os nad oes tystiolaeth gennych peidiwch ag oedi cyn rhoi gwybod i ni am y newid. Gallwch ddarparu prawf yn nes ymlaen pan fydd ar gael.

 

Pa fath o newidiadau y mae’n rhaid i mi roi gwybod i chi amdanynt?


Isod ceir rhai enghreifftiau o’r mathau o newidiadau y dylech roi gwybod i ni amdanynt.
Newidiadau mewn budd-daliadau Er enghraifft, os byddwch chi neu’ch partner yn rhoi’r gorau i dderbyn:

 • Cymhorthdal Incwm.
 • Lwfans Ceisio Gwaith.
 • Unrhyw fudd-dal arall.


Newidiadau mewn incwm Er enghraifft, os oes newid yn yr incwm canlynol a dderbynnir gennych chi neu’ch partner:

 • Cyflog.
 • Credydau treth.
 • Pensiwn.
 • Unrhyw incwm arall.


Pobl sy’n byw gyda chi Er enghraifft,

 • Pan fo rhywun yn dod i fyw gyda chi neu’n symud allan.
 • Pan fo rhywun sy’n byw gyda chi’n dechrau gweithio neu’n rhoi’r gorau i weithio.
 • Pan fo newid yn incwm rhywun sy’n byw gyda chi.
 • Pan fo plentyn yn cael ei eni.
 • Pan fo plentyn yn gadael yr ysgol.


Cyfrifon banc, cynilion a buddsoddiadau Mae’n rhaid i chi roi gwybod i ni os oes unrhyw newidiadau yn eich cyfrifon banc, eich cynilion neu mewn buddsoddiadau eraill. Fodd bynnag nid oes rhaid i chi roi gwybod i ni am y newidiadau o ddydd i ddydd i’ch cyfrif cyfredol neu i werth cyfranddaliadau ar y farchnad stoc.


Rhenti preifat Mae’n rhaid i chi roi gwybod i ni os bydd unrhyw un o’r canlynol yn digwydd:

 • Os bydd eich landlord yn cynyddu neu’n gostwng eich rhent.
 • Os bydd y gwasanaethau sy’n gynwysedig yn eich rhent yn newid.
 • Os bydd y rhan o’r eiddo yr ydych chi’n byw ynddi’n newid.


Newidiadau eraill Mae angen i chi roi gwybod i ni os bydd unrhyw un o’r canlynol yn digwydd:

 • Os byddwch yn byw oddi cartref.
 • Os byddwch yn dod yn fyfyriwr/fyfyrwraig neu’n cwblhau cwrs.
 • Os byddwch yn mynd i mewn i’r ysbyty.
 • Os byddwch yn mynd i’r carchar.
 • Os bydd gennych bartner o’r un rhyw, pa un a yw eich partneriaeth wedi’i chofrestru mewn Seremoni Sifil ai peidio.


Nid yw’r uchod yn cynnwys yr holl newidiadau y mae angen i ni wybod amdanynt. Os nad ydych yn sicr a oes angen i ni wybod am newid rhowch wybod i ni beth bynnag. Peidiwch â disgwyl tan y tro nesaf y byddwch yn llenwi ffurflen hawlio.

Last Updated: 13/07/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud