Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Incwm sy’n Gysylltiedig ag Anabledd a Thaliadau Tai yn ôl Disgresiwn– Dalen Wybodaeth

Sut mae incwm sy’n gysylltiedig ag anabledd yn effeithio ar geisiadau am Daliadau Tai yn ôl Disgresiwn?

Er mwyn penderfynu a yw aelwyd yn gymwys i gael Taliad Tai yn ôl Disgresiwn, mae treuliau’r aelwyd yn cael eu didynnu o incwm yr aelwyd er mwyn canfod a oes digon o arian ar ôl i dalu rhent.

Os oes rhywun ar yr aelwyd yn derbyn budd-dal oherwydd anabledd, cynhwysir  y swm hwn yn yr incwm a ddefnyddir i asesu eich cais. Yna didynnir treuliau’r aelwyd o’r swm hwn. Os oes rhywun ar yr aelwyd yn anabl, bydd yr holl gostau ychwanegol y mae'n rhaid eu hysgwyddo oherwydd yr anabledd yn cael eu cynnwys.

Felly, er y bydd y budd-dal anabledd yn cynyddu’r incwm a gymerir i ystyriaeth, bydd hyn yn cael ei wrthbwyso gan dreuliau uwch yr aelwyd sydd yn cynnwys yr holl dreuliau sy’n gysylltiedig â’r anabledd.

Pam mae incwm a gwariant sy’n gysylltiedig ag anabledd yn cael ei gymryd i ystyriaeth?

Mae anabledd yn amrywio o un unigolyn i’r llall a thrwy gymryd incwm a gwariant gwirioneddol i ystyriaeth gall hyn adlewyrchu costau penodol yr anabledd.  

Mae ymchwil wedi dangos bod costau’n debygol o fod yn uwch na’r swm a dderbynnir mewn budd-daliadau i’r mwyafrif o bobl sy’n byw ag anabledd. Trwy gynnwys yr holl incwm a gwariant mae’n bosibl cymryd unrhyw wariant sy’n gysylltiedig â’r anabledd, y tu hwnt i'r swm a dderbynnir mewn budd-daliadau anabledd, i ystyriaeth.

Felly, mae cymryd yr holl incwm a gwariant sy’n gysylltiedig ag anabledd i ystyriaeth yn galluogi’r cyngor i helpu’r rhai sy’n wynebu'r treuliau anabledd mwyaf ac felly'n adlewyrchu amgylchiadau’r aelwyd yn deg.

Pa fath o incwm sy’n gysylltiedig ag anabledd a gymerir i ystyriaeth?

Mae pob incwm sy’n gysylltiedig ag anabledd yn cael ei gymryd i ystyriaeth. Mae hyn yn cynnwys Lwfans Byw i’r Anabl (gofal a symudedd), Taliad Annibyniaeth Bersonol a’r Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (categori cymorth).

Pa dreuliau sy’n gysylltiedig ag anabledd a gymerir i ystyriaeth?

Mae’r holl dreuliau sy’n gysylltiedig ag anabledd yn cael eu cymryd i ystyriaeth. Gall y rhain fod yn gostau uniongyrchol (fel gofal, costau meddygol, llenyddiaeth braille) a chostau anuniongyrchol (costau uwch am wresogi, bwyd neu deithio). Nid oes angen nodi’r gyfran o daliadau gwasanaeth yr aelwyd sy’n deillio o anabledd yr ymgeisydd. Byddai’r cyngor yn disgwyl i’r taliadau gwasanaeth hynny fod yn uwch mewn aelwydydd sydd ag unigolyn ag anabledd yn byw ynddynt.

Last Updated: 22/07/2015
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud