Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gwybodaeth i Landlordiaid

Mae cynghorau lleol yn talu Budd-dal Tai neu Lwfans Tai Lleol i bobl ar incwm isel i’w helpu i dalu’u rhent. Mae disgwyl i landlordiaid preifat gadw cofnodion cywir o rent sy’n ddyledus a thaliadau a wneir gan denantiaid. Fel landlord, mae’n rhaid i chi roi cadarnhad o’r rhent i’ch tenant(iaid) er mwyn iddynt allu hawlio Budd-dal (os oes angen iddynt wneud hynny).

Er mwyn helpu i atal twyll a sicrhau bod pobl yn derbyn y symiau cywir y mae ganddynt hawl iddynt, mae’n rhaid i’r holl ddogfennau a ddarperir fod yn wreiddiol ac nid llungopïau.


Mae un neu fwy o’r dogfennau canlynol yn dderbyniol:

 • Cytundeb Tenantiaeth Cyfredol.
 • Llythyr gan y landlord neu’r asiant gosod.
 • Llyfr rhent.

Mae’n rhaid i’r dystiolaeth gynnwys:

 • Enw llawn a chyfeiriad y landlord.
 • Enw llawn a chyfeiriad busnes yr asiant (os yn briodol).
 • Y dyddiad y cychwynnodd y cytundeb.
 • Y swm sy’n daladwy a’r hyn y mae’r tâl yn ei gynnwys (e.e. gwresogi).


Gellir talu Budd-dal Tai i’r tenant, y landlord (ar ran y tenant) neu i asiant sy’n gweithredu ar ran y landlord. Mae’n rhaid i’r tenant gytuno â’r dewis i wneud taliadau i’w landlord neu asiant sy’n gweithredu ar ran y landlord. Dan reolau’r Lwfans Tai Lleol, fodd bynnag, mae’n rhaid gwneud taliadau i’r tenant oni bai fod amgylchiadau eithriadol.


Caiff Budd-daliadau Tai a delir i landlordiaid neu asiantau gosod eu talu bedair wythnos ar ei hôl hi. Os oes gennych fwy nag un tenant, byddwch yn derbyn un taliad ynghyd ag atodlen sy’n dangos dyddiadau a swm y Budd-dal tai a dalwyd ar gyfer pob tenant.


Efallai y bydd oedi cyn anfon taliad dan unrhyw un o’r amgylchiadau canlynol:

 • Os nad yw’r adain Budd-daliadau Tai wedi derbyn hawliad.
 • Os nad yw’r tenant wedi llenwi’r ffurflen yn gywir.
 • Os nad yw’r dogfennau gwreiddiol wedi cael eu darparu.
 • Os oes angen gwneud ymholiadau pellach.


Os bydd amgylchiadau eich tenant yn newid, gallai swm y Budd-dal Tai y mae ganddo/ganddi hawl iddo newid (er enghraifft, os bydd ei (h)incwm yn codi). Gallai hyn arwain at ordalu Budd-dal Tai. Fel landlord, bydd gofyn i chi ad-dalu unrhyw ordaliadau a wneir i chi wedi i denant adael eich eiddo.


Gellir adfer budd-dal a ordalwyd yn y ffyrdd canlynol:

 • Gallwn anfon anfoneb atoch chi neu at eich tenant.
 • Gallwn ei adfer o daliadau y byddwn yn eu gwneud yn y dyfodol ar gyfer budd-daliadau.
 • Os bydd y tenant yn symud i gyfeiriad arall sy’n eiddo i’r un landlord a bod gordaliad wedi cael ei wneud yn yr hen gyfeiriad, gellir adfer hwn o’r budd-dal sy’n ddyledus yn y cyfeiriad newydd.


Mae’n rhaid i landlordiaid hysbysu’r Adran Budd-daliadau Tai yn ysgrifenedig ynghylch unrhyw newidiadau yn amgylchiadau eu tenant, cyn gynted â bod yn ymwybodol ohonynt. Er enghraifft:

 • Os yw’r tenant wedi symud i gyfeiriad arall
 • Os yw lefel y rhent wedi newid
 • Os yw incwm y tenant a’i b/phartner wedi newid
 • Os yw nifer y plant/yr oedolion sy’n byw gyda’r tenant wedi newid
 • Os yw’r tenant wedi gadael yr eiddo am gyfnod dros dro
 • Os yw’r tenant yn gadael yr eiddo’n barhaol.


Gall landlordiaid sy’n gyson yn methu â hysbysu ynghylch newidiadau gael eu hystyried yn rhai nad ydynt yn ‘addas ac yn briodol’ i dderbyn taliadau uniongyrchol.


Ni allwn roi gwybodaeth i landlordiaid am hawliadau tenantiaid am Fudd-daliadau Tai os ydym yn talu’r budd-dal i’r tenant neu i asiant y landlord. Fodd bynnag, gallwn ddarparu’r wybodaeth ganlynol ar gyfer

landlordiaid os yw’r Budd-dal Tai’n cael ei dalu’n uniongyrchol iddynt hwy:

 • Y dyddiad y dechreuodd y budd-dal.
 • Swm wythnosol y budd-dal a pha mor aml y caiff ei dalu.
 • Y swm yr ydym yn ei gymryd yn uniongyrchol o’r budd-dal i adfer gordaliad.
 • Manylion unrhyw daliadau a wnaed yn uniongyrchol i chi


I gael gwybodaeth am hawliad eich tenant, ffoniwch: 01656 643396

Last Updated: 31/03/2015
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud