Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gordaliadau

Ystyr gordaliad yw pan fo mwy o Fudd-dal Tai, Lwfans Tai Lleol neu Ostyngiad y Dreth Gyngor wedi cael ei dalu i chi nag y mae gennych hawl iddo. Gall gordaliad gael ei achosi gan newid yn eich amgylchiadau na wnaethoch chi ddweud wrthym amdano mewn pryd. Enghreifftiau o newidiadau sy’n gallu achosi gordaliadau yw:

 • Cynnydd yn eich incwm.
 • Rhywun yn symud i mewn i’ch cartref.
 • Os oes oedolion eraill yn byw gyda chi, efallai y bydd eu hamgylchiadau hwy wedi newid.
 • Rydych yn symud allan o dlodi.


Sut fyddaf yn gwybod a ydw i wedi cael gordaliad Budd-dal Tai?

Pan fo gordaliad budd-dal tai wedi cael ei ganfod byddwn yn ysgrifennu atoch. Fel arfer bydd y llythyr cyntaf y byddwch yn ei dderbyn yn rhoi ichi fanylion y gordaliad budd-dal posib a bydd yn rhoi un mis calendr i chi ddarparu gwybodaeth bellach fel bod y gordaliad yn gallu cael ei gyfrifo’n gywir. Ar ôl y cyfnod hwn bydd ffigwr terfynol y gordaliad yn cael ei gyfrifo a byddwn yn penderfynu a yw’r gordaliad yn adenilladwy ai peidio. 

Bydd y llythyr yn rhoi gwybod i chi:

 • Bod gordaliad adenilladwy.
 • Beth achosodd y gordaliad.
 • Dyddiadau a swm y gordaliad.
 • Sut y cyfrifwyd y gordaliad.
 • Rhestr o’r partïon y gellir adennill y gordaliad oddi arnynt.
 • Yr hyn y dylech ei wneud os ydych yn anghytuno â’r gordaliad. Ar yr un pryd bydd llythyr pellach yn cael ei anfon at y person yr ydym yn bwriadu adennill y gordaliad oddi arno/arni, yn ei hysbysu sut yr ydym yn bwriadu adennill y gordaliad.

Sut y caiff y gordaliad ei adennill?

 • Os ydych yn dal i dderbyn Budd-dal Tai gallwn ostwng hwn bob wythnos yn ôl y swm a ddangosir ar eich llythyr hysbysu. Os ydych yn teimlo bod y swm yr ydym yn ei adennill bob wythnos yn achosi caledi i chi, gallwch ysgrifennu atom i ofyn i ni ei ostwng. Sylwer y byddwn o bosib yn gofyn am fwy o fanylion.
 •  Os byddwch yn rhoi’r gorau i dderbyn Budd-dal Tai neu Lwfans Tai Lleol gallwn anfon bil atoch.
 • Os oeddem yn talu eich budd-daliadau i’ch landlord gallwn ofyn i’r landlord roi ad-daliad i ni.

Beth os nad fy mai i oedd y gordaliad?

Hyd yn oed os nad eich bai chi oedd y gordaliad efallai y bydd yn dal yn ofynnol i chi ei ad-dalu – er enghraifft os oedd yn rhesymol disgwyl i chi sylweddoli eich bod wedi cael gordaliad.

A oes modd i mi apelio yn erbyn gordaliad?

Oes, mae modd i chi apelio yn erbyn gordaliad. Mae’n rhaid i chi wneud hyn yn ysgrifenedig ac mae gennych un mis calendr o’r dyddiad y cawsoch eich hysbysu ynghylch y gordaliad i wneud hyn. Dim ond yn erbyn y cyfrifiad a natur adenilladwy’r gordaliad y gallwch apelio.


Mae’n rhaid i chi gofnodi’r penderfyniad yr ydych yn apelio yn ei erbyn a’r rhesymau dros eich apêl a gwneud yn siŵr eich bod yn llofnodi’r llythyr. Os yw ein penderfyniad yn anghywir byddwn yn ei newid. Os na ellir newid y penderfyniad bydd y gwasanaeth apeliadau’n ystyried eich apêl wedi hynny mewn gwrandawiad tribiwnlys. Mae’r tribiwnlys yn annibynnol oddi ar y Cyngor ac yn cynnwys pobl â chymwysterau cyfreithiol sydd wedi cael hyfforddiant mewn Budd-dal Tai.


Os yw eich apêl yn hwyr mae’n rhaid i chi gynnwys esboniad i egluro pam nad oeddech yn gallu apelio o fewn un mis.

Peidiwch ag anwybyddu unrhyw lythyrau y byddwn yn eu hanfon atoch am ordaliad os gwelwch yn dda, gan na fydd dyledion yn diflannu. Os bydd yn rhaid i ni gymryd camau pellach i adennill y ddyled drwy’r llysoedd bydd y swm sydd arnoch yn cynyddu.

 

Sut fyddaf yn gwybod os ydw i wedi cael gordaliad mewn perthynas â Gostyngiad y Dreth Gyngor?

Pan fo gordaliad wedi cael ei ganfod bydd fersiwn diwygiedig o’r hysbysiad galw am dalu’r dreth gyngor yn cael ei anfon atoch a hwnnw’n dangos y newid. Mae hyn yn wahanol i Fudd-dal Tai gan nad budd-dal yw gostyngiad y dreth gyngor ac mae’r broses yn wahanol. Mae’n rhaid i chi barhau i dalu’r swm sy’n ddyledus ar eich bil gwreiddiol nes y cewch eich hysbysu fel arall.

Os byddwch yn anghytuno â’r penderfyniad hwn gallwch ysgrifennu atom a gofyn i ni ailystyried y penderfyniad a byddwn yn ystyried eich achos ac yn ymateb o fewn dau fis.

 

Sut y caiff y gordaliad ei adennill?

Bydd unrhyw addasiadau’n cael eu gwneud i’ch cyfrif treth gyngor a byddwch yn derbyn fersiwn diwygiedig o’r hysbysiad galw am dalu’r dreth gyngor. 

A oes modd i mi apelio yn erbyn gordaliad mewn perthynas â gostyngiad y dreth gyngor?

Os nad ydych yn fodlon gallwch apelio a dylid anfon yr apêl i’r cyfeiriad canlynol: Tribiwnlys Prisio Cymru, Rhanbarth De Cymru, Gold Tops, Casnewydd, NP20 4PG

 

Last Updated: 31/01/2014
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud