Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Didyniadau ar gyfer unigolion nad ydynt yn Ddibynnol a Thaliadau Tai yn ôl Disgresiwn – Dalen Wybodaeth

Beth yw unigolyn nad yw’n Ddibynnol?

Oedolyn sy’n byw ar yr aelwyd ar sail anffurfiol yw unigolyn nad yw’n ddibynnol. Gan amlaf bydd yr oedolyn hwn yn fab, yn ferch, yn berthynas neu’n ffrind.

Sut mae bod â pherson nad yw’n ddibynnol yn effeithio ar gais am Daliad Tai yn ôl Disgresiwn?

Er mwyn penderfynu a yw aelwyd yn gymwys i gael Taliad Tai yn ôl Disgresiwn, mae treuliau’r aelwyd yn cael eu didynnu o incwm yr aelwyd er mwyn canfod a oes digon o arian ar ôl i dalu rhent.  

Gan amlaf, bydd disgwyl i unrhyw unigolyn nad yw’n ddibynnol sy’n byw yn y cartref gyfrannu at gostau’r aelwyd, felly bydd y cyngor yn cynnwys naill ai'r swm a dderbynnir gan yr unigolyn nad yw’n ddibynnol, neu swm a fyddai’n ‘rhesymol’ i'r unigolyn nad yw’n ddibynnol ei gyfrannu, yn rhan o incwm yr ymgeisydd.  

Pan gyfrifir treuliau’r aelwyd, bydd unrhyw gostau ychwanegol o ganlyniad i’r unigolyn nad yw’n ddibynnol sy'n byw ar yr aelwyd yn cael eu cynnwys. Bydd y cyngor yn disgwyl i dreuliau’r aelwyd fod yn uwch oherwydd bod person ychwanegol yn byw yno.

faint y mae disgwyl i’r unigolyn nad yw’n ddibynnol ei gyfrannu?

Yn y mwyafrif o achosion, mae’n rhesymol i’r unigolyn nad yw’n ddibynnol wneud cyfraniad teg at yr aelwyd. Ar y ffurflen gais am Daliadau Tai yn ôl Disgresiwn, bydd y cyngor yn gofyn faint y mae’r unigolyn nad yw’n ddibynnol yn ei dalu ac, os yw hwn yn swm rhesymol, dyma’r swm a ychwanegir at incwm yr ymgeisydd.

Os yw’r cyngor o’r farn bod y cyfraniad yn afresymol o isel, bydd yn defnyddio swm y mae’n ei ystyried fel bod yn fwy rhesymol ac ychwanegu hwn at incwm yr ymgeisydd. Mae’r swm a gymerir i ystyriaeth o dan yr amgylchiadau hyn yn dibynnu ar enillion neu fudd-daliadau’r unigolyn nad yw’n ddibynnol - dyna pam y gofynnir am fanylion incwm yr unigolyn nad yw’n ddibynnol ar y ffurflen gais am Daliadau Tai yn ôl Disgresiwn. Mae’r symiau a ddefnyddir yn yr asesiad yr un faint â’r didyniad ar gyfer unigolyn nad yw’n ddibynnol a ddefnyddir ar gyfer asesiadau Budd-dal Tai. Os yw’r cyngor yn defnyddio’r dull hwn, bydd yn rhoi gwybod i’r ymgeisydd er mwyn iddo/iddi allu gofyn i’w unigolyn nad yw’n ddibynnol gyfrannu’r swm hwn.   

Ceir rhywfaint o amgylchiadau eithriadol pryd na fyddai’r cyngor yn disgwyl i’r unigolyn nad yw’n ddibynnol wneud cyfraniad. Er enghraifft, os yw’r ymgeisydd yn derbyn lwfansau anabledd penodol neu os nad yw'r unigolyn nad yw’n ddibynnol yn derbyn incwm.

Last Updated: 22/07/2015
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud