Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cyfraddau Lwfans Tai Lleol (LHA) ym Mhen-y-bont ar Ogwr

O fis Ebrill 2013 mae cyfraddau LHA bellach yn cael eu huwchraddio’n flynyddol

Gwybodaeth Bwysig   

Cap Budd-daliadau  

Os ydych yn amodd ar y cap budd-dal y budd hyn yn lleihau faint o fudd-dal tai bydd gennych hawl i.

Y Gyfradd Rhannu Ystafelloedd i hawlyddion hyd at 35 oed

Mae hon yn gymwys i’r rhan fwyaf o denantiaid sengl sy’n rhentu eu cartref gan landlord preifat. Nid yw’n gymwys i denantiaid y cyngor na chymdeithas dai.
 
Sut y mae’r newidiadau’n effeithio ar fudd-dal tenantiaid?

Ers mis Ionawr 2012 dim ond i’r Gyfradd Llety a Rennir o’r Lwfans Tai lleol y mae gan y rhan fwyaf o bobl dan 35 hawl. Mae hyn yn gymwys i denantiaid:

  • os ydynt yn berson sengl heb unrhyw blant yn byw gyda hwy
  • os ydynt dan 35 mlwydd oed
  • os nad ydynt yn cael Premiwm Anabledd Difrifol yn eu Budd-dal Tai, Cymhorthdal Incwm na Lwfans Ceisio Gwaith

Mae hyn yn golygu hyd yn oed os yw’r tenant yn byw mewn llety hunangynhaliol, mai dim ond cost llety a rennir y bydd eu budd-dal yn ymorol amdani.

Esemptiadau

  • Tenantiaid Cymdeithas Dai
  • Tenantiaid mewn rhai mathau o lety â chymorth (os ydych yn meddwl y gallai hyn fod yn gymwys i chi cysylltwch â ni ar y rhif isod i gael gwybod) 
  • Hawlyddion sy’n gymwys i gael y premiwm anabledd difrifol – mae hyn yn golygu bod yn rhaid eich bod yn derbyn yr elfen ofal yn ôl y gyfradd ganol neu uchaf ac nad oes unrhyw un yn derbyn lwfans gofalwr am ofalu amdanoch chi.
  • Hawlyddion a chanddynt hawl i ystafell wely ychwanegol i letya gofalwr nad yw’n byw yn yr eiddo am fod angen gofal dros nos arnynt. 
  • Pobl sy’n gadael gofal ac sydd o dan 22 oed.

Defnyddiwch y ddolen hon i’r cyfrifydd hawl i ystafelloedd gwely ar gyfer LHA i gael gwybod beth yw eich cyfradd.

 

Cyfraddau LHA

Ebrill 2018 to Mawrth 2019

Ebrill 2017 to Mawrth 2018

Ebril 2016 to Mawrth 2017

Ebril 2015 to Mawrth 2016

Ebril 2014 to Mawrth 2015

Ebrill 2013 to Mawrth 2014

 

 

Last Updated: 28/02/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud