Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cwestiynau i ganfod gwariant oherwydd anabledd

A yw eich anabledd yn golygu bod angen i chi dalu am gymorth, gan gynnwys talu i deulu a ffrindiau, am gymorth personol neu dasgau o gwmpas y tŷ?

Enghreifftiau: gofal personol, garddio, gwaith tŷ, trin gwallt, cynnal a chadw/ addurno, cyfieithydd/cyfathrebwr.

A oes angen i chi dalu am ofal iechyd ychwanegol nad yw ar gael trwy’r GIG?

Enghreifftiau: rheoli poen, rheoli iechyd yn gyffredinol, hydrotherapi, aciwbigo, tylino, fitaminau atodol, trin traed, ffisiotherapi, therapi  

A ydych chi’n talu’n rheolaidd am addysg, hyfforddiant neu weithgareddau cymdeithasol?

Enghreifftiau: clwb i’r anabl, offer, hyfforddiant.

A ydych chi'n gwario arian ychwanegol yn gyson ar eitemau i'r tŷ oherwydd eich anabledd?

Enghreifftiau: deunyddiau ymolchi (e.e. hancesi papur, papur tŷ bach, powdwr talc), deunyddiau meddygol (rhwymynnau, gwlân cotwm, eitemau anymataliaeth), offer glanhau.

A yw eich anabledd yn golygu eich bod yn gorfod treulio mwy o amser yn golchi dillad ac eitemau domestig naill ai yn eich cartref, mewn golchdy neu trwy sychlanhau?

A yw eich anabledd yn golygu eich bod yn gorfod gwario mwy ar ddillad?

Enghreifftiau: dillad wedi’u haddasu’n arbennig, newid dillad yn aml, cynhesrwydd ychwanegol).

A ydych chi’n credu eich bod yn gorfod gwario mwy oherwydd traul a gwisgo o ran eitemau domestig na phe na fyddech chi'n anabl?

A yw eich anabledd yn golygu eich bod yn gwario mwy ar fwyd na phe na fyddech chi'n anabl?

Enghreifftiau: diet arbennig, methu â mynd i’r siopau’n rhwydd, costau danfon neu ddibyniaeth ar fwydydd parod, anhwylderau bwyta.

A oes arnoch angen gwresogi ychwanegol oherwydd eich anabledd?

A oes gennych chi gostau tanwydd ychwanegol, ar wahân i wresogi, oherwydd eich anabledd?

Enghreifftiau: golchi ychwanegol, golau, blanced drydan, yr amser sy’n cael ei dreulio gartref.

A oes angen bod gennych eich car eich hun oherwydd eich anabledd?

A yw teithio o gwmpas yn costio mwy i chi?

Enghreifftiau: costau tacsis, costau tanwydd ychwanegol, talu i ffrindiau.

A oes costau parhaus ynghlwm ag unrhyw addasiadau yn eich cartref?

Enghreifftiau: costau dyledion, costau rhentu, costau adnewyddu.

A oes costau parhaus ynghlwm ag unrhyw offer sydd gennych i’ch helpu gyda’ch anabledd?

Enghreifftiau: costau dyledion, costau rhentu, costau adnewyddu.

A ydych chi’n credu bod gennych unrhyw gostau ffôn ychwanegol oherwydd eich anabledd?

Enghreifftiau: dibynnu mwy ar ffonau am gyswllt, taliadau galwadau larwm, galwadau i staff meddygol/gofal.

A oes gennych chi unrhyw gostau ychwanegol oherwydd eich anabledd?

Enghreifftiau: larymau galw, gwarchod plant / gofal plant, talu cynorthwywyr, yswiriant ychwanegol, deunydd darllen arbenigol (llyfrau Braille, llyfrau llafar), costau ychwanegol yn gysylltiedig â materion iechyd meddwl (cyfnodau manig).

Last Updated: 22/07/2015
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud