Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Apeliadau ar gyfer Budd-dal Tai a Gostyngiad y Dreth Gyngor  

Apeliadau ar gyfer Budd-daliadau Tai

Mae rheoliadau amrywiol sy’n dweud wrthym sut i gyfrifo eich budd-dal, sut i dalu eich budd-dal a sut y dylid adennill unrhyw ordaliad mewn perthynas â budd-dal.


Mae gennych yr hawl i:

  • Wybod sut yr ydym wedi cyfrifo eich budd-dal.
  • Gofyn am eglurhad o’r penderfyniad yr ydym wedi’i wneud.
  • Gofyn i ni ailystyried eich hawliad.
  • Herio unrhyw benderfyniad yr ydym wedi’i wneud.
  • Gofyn i dribiwnlys annibynnol ystyried unrhyw benderfyniad yr ydym wedi’i wneud.


Y broses apelio

Os ydych yn dymuno cael mwy o wybodaeth am ein penderfyniad mae’n rhaid i chi gysylltu â ni ar unwaith. Gallwch ofyn am ddatganiad ysgrifenedig o’r rhesymau dros y penderfyniad. Mae’r datganiad o resymau’n nodi:

  • Yr wybodaeth yr ydym wedi’i defnyddio i wneud ein penderfyniad.
  • Sut y mae eich budd-dal wedi cael ei gyfrifo.
  • Y ffordd y mae unrhyw ordaliad wedi cael ei gyfrifo (os yw’n berthnasol).
  • Rheoliadau Budd-dal Tai, Lwfans Tai Lleol / Gostyngiad y Dreth Gyngor perthnasol a ddefnyddiwyd i ddod i’n penderfyniad a’r rhesymau pam eu bod neu nad ydynt yn gymwys.


Gallwch ofyn i ni ailystyried eich hawliad neu gallwch apelio yn erbyn ein penderfyniad, ond dim ond un mis o ddyddiad y llythyr o benderfyniad sydd gennych i wneud y naill neu’r llall o’r pethau hyn.


Os ydych chi am i ni ailystyried y penderfyniad.

Mae’n rhaid i chi anfon cais ysgrifenedig a byddwn yn gwirio a yw’r penderfyniad yn gywir. Os yw’r penderfyniad yn anghywir byddwn yn ei newid. Os na ellir newid y penderfyniad byddwn yn ysgrifennu atoch i’ch hysbysu. Yn y naill achos neu’r llall, os byddwch yn apelio, mae’r terfyn amser o un mis yn dechrau eto.


Os ydych yn dymuno apelio yn erbyn y penderfyniad.

Os ydych yn dymuno apelio yn erbyn y penderfyniad mae’n rhaid i chi roi gwybod i ni o fewn un mis i’r llythyr o benderfyniad (neu os gofynnoch chi i ni ailystyried y penderfyniad, o fewn un mis i’r penderfyniad hwnnw).


Mae’n rhaid i chi gofnodi’r penderfyniad yr ydych yn apelio yn ei erbyn a’r rhesymau dros eich apêl a gwneud yn siŵr eich bod yn llofnodi’r llythyr. Os yw ein penderfyniad yn anghywir byddwn yn ei newid. Os na ellir newid y penderfyniad bydd y gwasanaeth apeliadau’n ystyried eich apêl mewn gwrandawiad tribiwnlys. Mae’r tribiwnlys yn annibynnol oddi ar y Cyngor ac yn cynnwys pobl â chymwysterau cyfreithiol sydd wedi cael hyfforddiant mewn Budd-dal Tai ac yn y Lwfans Tai Lleol.

Os yw eich apêl yn hwyr mae’n rhaid i chi gynnwys esboniad i egluro pam nad oeddech yn gallu apelio o fewn un mis.

Sylwer nad oes hawl i apelio yn erbyn rhai penderfyniadau.

Apeliadau ar gyfer Gostyngiad y Dreth Gyngor

 

HAWLIAU I APELIO

Nid budd-dal yw Gostyngiad y Dreth Gyngor ac mae’r broses apelio’n wahanol i’r un ar gyfer Budd-dal Tai. Os ydych yn anghytuno â’n penderfyniad ni bydd angen i chi ysgrifennu atom ac egluro pam eich bod yn meddwl bod y penderfyniad yn anghywir. Dylech wneud hyn cyn gynted â phosib wedi i ni wneud ein penderfyniad.

Mae’n rhaid rhoi llythyr wedi’i lofnodi i’r awdurdod a hwnnw’n datgan natur yr apêl ac yn darparu tystiolaeth ychwanegol lle y bo’n briodol.

Bydd y mater yn cael ystyriaeth bellach wedyn ac mae’n rhaid i CBS Pen-y-bont ar Ogwr ymateb o fewn dau fis gan hysbysu’r parti dan sylw o’i benderfyniad. 

Os ydynt yn dal yn anfodlon ar benderfyniad yr Awdurdod Bilio gallant apelio a dylid anfon yr apêl i’r cyfeiriad canlynol: Tribiwnlys Prisio Cymru, Rhanbarth De Cymru, Gold Tops, Casnewydd, NP20 4PG.

Os yw’r ddau barti’n cytuno â hynny, bydd y tribiwnlys wedyn yn ymdrin â’r achos trwy sylwadau ysgrifenedig. Fel arall bydd dyddiad yn cael ei bennu ar gyfer gwrandawiad ffurfiol. Dim ond os byddwch yn dewis defnyddio gwasanaeth cyfreithiwr y bydd yn rhaid i chi dalu costau. Byddwn ni wedyn yn ufuddhau i benderfyniad y tribiwnlys.

Dylech wastad ddal i dalu eich bil gwreiddiol nes bod penderfyniad wedi cael ei wneud ynghylch eich apêl.

 

 

Last Updated: 11/03/2014
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud