Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cwestiynau Cyffredin

Ble gallaf barcio?

Nid yw’r Bathodyn Parcio i'r Anabl yn rhoi'r hawl i barcio yn unrhyw le. Os byddwch yn parcio ble y byddai’n achosi rhwystr neu berygl i ddefnyddwyr eraill y ffordd, gallech gael dirwy neu gael eich car wedi’i dynnu ymaith. Mae llawer o leoliadau lle na chewch chi barcio ar unrhyw gyfrif, felly fe’ch cynghorir i wirio trefniadau lleol.

Yn gyffredinol, mae’r Cynllun yn caniatáu buddion parcio fel a ganlyn, cyhyd â bod eich Bathodyn Parcio wedi’i arddangos yn gywir:

Dylai gweithredwyr meysydd parcio oddi ar y stryd ddarparu mannau parcio ar gyfer pobl anabl. Fodd bynnag, perchennog y maes parcio sydd biau’r dewis ynglŷn ag a gaiff deiliaid bathodynnau barcio am ddim. Peidiwch â chymryd yn ganiataol y cewch chi barcio am ddim bob tro.

Caiff deiliaid bathodynnau barcio am ddim heb derfyn amser ger mesuryddion parcio a mannu parcio ‘talu ac arddangos’ ar y stryd oni bai bod gorchymyn yn nodi terfyn amser ar gyfer deiliaid Bathodynnau Parcio i Bobl Anabl mewn grym.   Fe’ch cynghorir i wirio gwybodaeth leol oherwydd y gall hyn amrywio yn dibynnu ar y lleoliad.

Mae’n bosibl y bydd deiliaid bathodynnau wedi’u hesgusodi rhag terfynau ar amserau parcio a orfodir ar ddefnyddwyr eraill. Fe’ch cynghorir i wirio gwybodaeth leol.

Fel arfer, caiff deiliaid bathodynnau barcio ar linellau melyn sengl neu ddwbl am hyd at dair awr yng Nghymru a Lloegr, neu heb derfyn amser yn Yr Alban, ac eithrio lle mae gwaharddiad ar lwytho neu ddadlwytho ac mewn ychydig o leoliadau lle mae cynlluniau lleol mewn grym h.y. Canol Llundain.

Peidiwch â pharcio lle y byddai’n peryglu, peri anghyfleustra neu’n rhwystro cerddwyr neu ddefnyddwyr eraill y ffordd.

A oes tâl am Fathodyn Parcio i Bobl Anabl?

Nid ar gyfer bathodynnau unigol newydd, ond os cafodd eich bathodyn ei golli neu ei ddwyn, gallwch ymweld â ni yn y Ganolfan Gwasanaeth Cwsmeriaid er mwyn gwneud cais arall, ac, os caiff ei roi, efallai bydd cost o £10 ar gyfer bathodyn newydd. Os cafodd eich bathodyn ei ddwyn, bydd rhaid i chi ddarparu cyfeirnod y drosedd a gafwyd gan yr Heddlu pan adroddoch chi am y lladrad.

Sylwer, er y byddwch wedi darparu tystiolaeth yn flaenorol, mae’n bosibl y bydd gofyn am ragor o dystiolaeth os yw eich amgylchiadau wedi newid mewn perthynas â’ch anabledd.

Ar gyfer Bathodynnau Sefydliadol, mae tâl o £10.00 fesul bathodyn.

Pryd gallaf ymgeisio eto am Fathodyn Parcio i Bobl Anabl sydd ar fin dod i ben?

Gallwch wneud eich cais, yn bersonol, hyd at 6 wythnos cyn iddo ddod i ben.

A ga’ i ddefnyddio bathodyn rhywun arall wrth i mi gasglu eu presgripsiwn/siopa ayyb?

Na chewch. Gellir defnyddio bathodynnau os yw deiliad y Bathodyn yn y cerbyd yn unig.  Gweler camddefnydd / camdriniaeth y Cynllun i ragor o wybodaeth.

Beth sy’n digwydd pan fydd fy mathodyn yn dod i ben?

Os ydych chi eisiau ymgeisio eto am Fathodyn Parcio i Bobl Anabl, rydym yn derbyn ceisiadau, yn bersonol, hyd at 6 wythnos cyn y dyddiad dod i ben. Nid ydym yn anfon nodiadau atgoffa, oherwydd mae’r dyddiad dod i ben wedi’i argraffu’n glir ar flaen y bathodyn.

Mae’n rhaid i chi ddychwelyd eich bathodyn a ddaeth i ben; mae’n bosibl y bydd methu gwneud hynny yn arwain at dynnu eich bathodyn yn ôl. Os bydd deiliaid y bathodyn yn marw, sicrhewch y caiff y bathodyn ei ddychwelyd atom.

Dychwelwch fathodynnau i’r Ganolfan Gwasanaeth Cwsmeriaid, Cynllun Bathodyn Parcio i Bobl Anabl, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr. CF31 4WB 

Beth os bydda’ i'n anghytuno â phenderfyniad y Cyngor am fy nghais am Fathodyn Parcio i Bobl Anabl?

Nid oes unrhyw broses apeliadau statudol yn erbyn penderfyniad cymhwyster a wnaed gan awdurdod lleol ar gais am Fathodyn Parcio i Bobl Anabl.

Yn gyffredinol, rydym yn dilyn yr arweiniad a ddarperir gan Lywodraeth Cymru ond nid oes ganddynt y grym i ymyrryd mewn penderfyniadau cymhwyster mewn achosion unigol.

Os nad ydych yn cytuno â’r penderfyniad a wnaed mewn perthynas â’ch cymhwyster ac mae gennych wybodaeth neu dystiolaeth ychwanegol newydd rydych yn dymuno ei chyflwyno na chafodd ei darparu gyda’ch cais gwreiddiol, dylech ei hanfon atom o fewn un mis calendr o’ch cais. Byddwn yn adolygu’r penderfyniad, gan ystyried y dystiolaeth ychwanegol.

Ni fyddwn yn adolygu’r penderfyniad a wnaed mewn perthynas â’ch cymhwyster os na fyddwch yn darparu gwybodaeth neu dystiolaeth ychwanegol neu newydd.

Cliciwch yma ar gyfer ein proses apeliadau.

Last Updated: 23/01/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud