Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

BathodynnauBathodyn Parcio i Bobl Anabl Glas

Beth yw'r Cynllun Bathodyn Glas?

Diben y Cynllun Bathodyn Parcio i Bobl Anabl yw helpu pobl sydd ag anabledd parhaol a sylweddol ac yn methu cerdded, neu sy’n cael anhawster sylweddol wrth gerdded, trwy ei wneud yn haws iddynt barcio'n agosach at eu cyrchfan.  Gall yr ymgeisydd fod yn yrrwr neu’n deithiwr. O 17 Rhagfyr, 2015, cafodd y cynllun Bathodyn Parcio i Bobl Anabl ei ymestyn i gynnwys y sawl sydd â namau gwybyddol.

Pwy sy’n gymwys?

Mae unrhyw un dros ddwy flwydd oed yn gymwys yn awtomatig i gael Bathodyn Parcio i Bobl Anabl os ydynt:

 •  wedi cofrestru’n ddall
 • yn derbyn taliad symudedd atodol ar gyfer Pensiynwyr Rhyfel
 • yn derbyn Cyfradd Uwch Elfen Symudedd y Lwfans Byw i’r Anabl (NID Lwfans Gweini neu Elfen Gofal y Lwfans Byw i’r Anabl yw hwn).
 • yn derbyn y Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP) - (bydd PIP sydd ar gael o 8 Ebrill 2013 yn disodli’n raddol feini prawf awtomatig cyfradd uwch elfen symudedd y Lwfans Byw i’r Anabl):
  • Gweithgaredd Symudedd 1, disgrifydd f (12 pwynt) neu
  • Gweithgaredd Symudedd 2, disgrifwyr c, d, e neu f (8 pwynt)
 • wedi derbyn budd-dal mewn cyfandaliad gan Gynllun Iawndal y Lluoedd Arfog a’r Lluoedd Wrth Gefn (o fewn lefelau tariff 1-8) ac wedi’u hardystio bod ganddynt anabledd parhaol a sylweddol sy’n peri iddynt fethu cerdded neu gryn dipyn o anhawster wrth gerdded
 • Y rhai a gafodd ddyfarniad tariff 6 – Anhwylder Meddyliol Parhaol o Gynllun Iawndal y Lluoedd Arfog.

Os nad ydych yn gymwys yn awtomatig, mae’n bosibl bod gennych hawl o hyd i gael Bathodyn Parcio i Bobl Anabl os ydych dros ddwy flwydd oed, ac yn gallu profi:

 • bod gennych anabledd parhaol a sylweddol sy’n golygu eich bod yn methu cerdded, neu fod cerdded yn anodd iawn
 • eich bod yn gyrru cerbyd modur yn rheolaidd a bod gennych anabledd difrifol yn y ddwy fraich, sy’n ei wneud yn anodd iawn neu’n amhosibl defnyddio mesuryddion parcio
 • eich bod yn methu cynllunio a dilyn unrhyw daith – gallai hyn gynnwys pobl sydd ag: 
  • Awtistiaeth
  • Clefyd Alzheimer neu ddementia
  • Goroeswyr strôc
  • Anableddau Dysgu
  • Anawsterau Iechyd Meddwl
  • Anafiadau i’r pen

Nid yw hon yn rhestr gynhwysfawr.

Ni fyddwch yn gymwys i gael bathodyn:

 • Os nad ydych yn bodloni unrhyw un o’r meini prawf a restrir uchod
 • Os oes gennych anabledd dros dro nad yw’n barhaol, megis coes wedi’i thorri.
 • Os ydych ond yn cael problemau gyda cherdded wrth gario pethau, megis siopa.
 • Os nad yw eich cyflwr yn cyfyngu’n ddifrifol ac yn barhaus ar eich gallu i gerdded; er enghraifft, mae rhai pobl yn cael diwrnodau pan fyddant yn fwy abl i gerdded yn well na’i gilydd.
Last Updated: 26/01/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud