Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Baw cŵn

Nid oes unrhyw un yn hoffi gweld baw cŵn mewn mannau cyhoeddus. Yn ogystal â bod yn annymunol, gall fod yn niweidiol. Mae’r mwyafrif o berchnogion cŵn yn codi baw eu hanifeiliaid anwes, ond mae ychydig o bobl yn dewis anwybyddu’r rheolau.

Ym Mhen-y-bont ar Ogwr, mae cŵn yn cynhyrchu mwy na 600 tunnell o faw cŵn bob blwyddyn. Talwyr y dreth gyngor sy’n talu am y gost o ymdrin â baw cŵn na chaiff ei godi gan eu perchnogion.  

Y rheolau

O dan Ddeddf Cymdogaethau Glân a’r Amgylchedd 2005, os bydd ci yn gwneud ei fusnes mewn man cyhoeddus, mae'n rhaid i’r sawl sy’n gyfrifol amdano ar y pryd lanhau ar ei ôl.

Mae unrhyw un nad yw’n glanhau ar ôl ei gi mewn man cyhoeddus yn wynebu cosb benodedig o £100. Os byddwn yn erlyn, gallai’r troseddwr wynebu dirwy o hyd at £1,000.

Cofiwch:

  • O dan y rheoliadau, nid yw peidio â bod yn ymwybodol bod eich ci wedi gwneud ei fusnes neu nad oedd gennych unrhyw beth i lanhau ar ôl eich ci yn esgus dros beidio â glanhau ar ôl eich ci.
  • Gall perchnogion sy’n codi’r baw cŵn ond yna’n methu â rhoi’r bag mewn bin neu fynd ag ef adref â nhw (h.y. ei daflu mewn clawdd, neu ei hongian o goeden/gât) wynebu dirwy o hyd at £2,500.

Beth allwch chi ei wneud am drosedd baw cŵn?

Os ydych yn dymuno i ni gymryd camau yn erbyn perchennog ci nad yw wedi glanhau ar ôl ei anifail anwes, dylech adael i ni wybod yr amgylchiadau cyn gynted â phosibl. Rhowch enw a chyfeiriad y person sy’n gyfrifol am y ci i ni, disgrifiad o’r ci a dyddiad, amser a lleoliad y drosedd.

I hysbysu am ddigwyddiad neu i gael mwy o wybodaeth, ffoniwch ni ar 01656 643643 neu e-bostiwch cleanupthecounty@bridgend.gov.uk.

Last Updated: 07/03/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud