Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Pam rydych yn cyflwyno’r system newydd?

Y nod yw i’r trefniadau newydd ar gyfer casglu gwastraff a deunyddiau i’w hailgylchu ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ddechrau ddydd Mehefin 2017. Ar y dudalen hon, rydym yn esbonio pam rydym yn cyflwyno’r system newydd.

Pam mae’r Cyngor wedi newid y trefniadau ar gyfer casglu gwastraff?

Gan fod Llywodraeth Cymru yn cydnabod na all ein planed barhau i ymdopi â’r holl sbwriel rydym yn ei daflu ymaith, yn ei losgi neu’n ei roi’n ôl yn y ddaear.

Mae’r Llywodraeth wedi gosod targedau newydd ar gyfer y gwastraff o gartrefi y mae angen ei ailgylchu, sef 64 y cant yn 2019-20, a 70 y cant yn 2024-25.

Mae’r system newydd yn cael ei chyflwyno gan na fyddwn yn gallu cyrraedd y targedau hyn drwy barhau â’r system o gasglu gwastraff ar garreg y drws.

Beth yw manteision ailgylchu rhagor o wastraff?

Mae’n lanach, yn iachach ac yn well i’n hamgylchedd, ac mae’n defnyddio llai o adnoddau naturiol ac yn arbed arian.

Drwy ailgylchu, gallwn arbed tua 10-15 miliwn tunnell o allyriadau carbon bob blwyddyn yn y DU. Mae hyn yn cyfateb i atal 3.5 miliwn o geir rhag gollwng mygdarth traffig a llosgi tanwydd.

Mae’n bosibl ailddefnyddio’r rhan fwyaf o’r eitemau y byddwn yn eu taflu i’r bin - er enghraifft, drwy ailgylchu caniau alwminiwm, gallwn arbed hyd at 95 y cant o’r ynni sydd ei angen i wneud caniau newydd o ddeunydd crai ffres, ac mae’r ynni sydd ei angen i greu dim ond un can newydd yn ddigon i droi teledu ymlaen am dair awr.

Mae pob eitem y byddwn yn ei hailgylchu’n gwneud gwahaniaeth, ac mae lle bob amser i ailgylchu rhagor. Yng Nghymru, rydym yn defnyddio 725,000 o boteli plastig bob dydd, ond dim ond hanner y rhain gaiff eu hailgylchu.

A fyddwn yn cael ein cosbi am fethu’r targedau newydd?

Byddwn – os bydd Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn methu’r targed ailgylchu o 64 y cant, hyd yn oed os dim ond 1% islaw’r targed ydym ni, gallwn wynebu dirwy o oddeutu £100,000. Mae hyn yn codi wrth i ni ostwng islaw’r targed, a’r trethdalwyr fydd yn talu’r gost.

Felly, pe baem yn parhau â’r system bresennol ac yn ailgylchu dim ond 58 y cant o’n gwastraff, byddem yn wynebu dirwyon o filiwn o bunnoedd y flwyddyn bron.

Felly, nid cynllun i arbed arian yw hwn?

Nage - dyma’r unig ffordd y gall y cyngor gyrraedd y targedau ailgylchu newydd, osgoi diwyron trwm, atal rhagor o wastraff rhag cael ei gludo i safleoedd tirlenwi a helpu i gyflawni amcanion Llywodraeth Cymru a chreu Cymru lanach a gwyrddach. 

Sut aethoch chi ati i ddewis y system newydd?

Aethom ati i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus eang gan weithio ochr yn ochr ag arbenigwyr WRAP Cymru a Kier, ein partneriaid ym maes gwastraff, i ddewis system a fydd yn caniatáu i deuluoedd ailgylchu cymaint o wastraff â phosibl. 

Roedd angen dewis system y gellid ei defnyddio ym mhob un o gymunedau’r fwrdeistref sirol ac mewn ardaloedd daearyddol amrywiol (ar yr arfordir, yn ein trefi, mewn ardaloedd gwledig, yn y cymoedd etc).

Mae teuluoedd eisoes wedi hen arfer defnyddio sachau ailgylchu, a bydd bachau arbennig yn cael eu gosod ar ein cerbydau ailgylchu i godi’r sachau a’u gwagu.

Daethom i’r casgliad mai fersiwn estynedig o’r system sachau ailgylchu oedd y dewis gorau’n gyffredinol.

Sut gafodd y contractiwr ei ddewis?

Cynhaliwyd proses dendro drwyadl a chafodd Kier eu dewis i weithio mewn partneriaeth â’r cyngor ym maes gwastraff dros y saith mlynedd nesaf.

Pryd fydd y gwasanaeth casglu newydd yn dechrau?

Bydd y calendrau casglu gwastraff presennol, a gafodd eu danfon i bob cartref, yn dod i ben ddiwedd mis Mai. Er mwyn osgoi dryswch, cwblhau materion cytundebol, cynhyrchu a dosbarthu’r offer newydd a sicrhau y caiff pawb ddigon o amser i arfer â’r trefniadau newydd, disgwylir i’r gwasanaeth casglu newydd ddechrau ddydd Mehefin 2017.

Bydd y trefniadau newydd yn y Canolfannau Ailgylchu Cymunedol hefyd yn dechrau ddydd Mehefin 2017.

Last Updated: 09/08/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud