Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Sut fydd y system newydd yn gweithio?

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, mae system gwastraff ac ailgylchu newydd Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi’i chynllunio er mwyn ailgylchu rhagor o ddeunyddiau a sicrhau bod llai o sbwriel yn cael ei losgi neu ei anfon i safleoedd tirlenwi.

Mae disgwyl i’r system ddechrau ddydd Mehefin 2017. Bydd pob cartref yn cael offer newydd a chanllawiau ar sut i ddefnyddio’r system newydd cyn y caiff ei lansio, a bydd ymgyrch gyhoeddusrwydd eang gan gynnwys sioeau teithiol, hysbysebion a chymorth wyneb yn wyneb, a rhagor.

Er y byddwch yn gallu gadael faint fynnwch chi o eitemau i’w hailgylchu, dim ond dau fag 75 litr y cewch eu llenwi â gwastraff bob pythefnos – felly mwya’n y byd y byddwch yn ei ailgylchu, lleia’n y byd y bydd angen i chi ei roi yn y bagiau.

Ailgylchu

Pa mor aml fyddwn ni’n casglu deunyddiau i’w hailgylchu?

Byddwn yn casglu deunyddiau i’w hailgylchu bob wythnos, a byddwn yn dweud wrthych ymlaen llaw os bydd angen newid eich diwrnod ‘ailgylchu’ presennol.

Beth fydd yr offer ailgylchu newydd yn ei gynnwys?

Bydd y system ailgylchu newydd yn defnyddio’r canlynol:

  • Sach 90 litr oren ar gyfer cardbord.
  • Sach 90 litr las ar gyfer plastig a metel.
  • Sach 45 litr wen ar gyfer papur.
  • Cynhwysydd 25 litr ar gyfer gwydr.
  • Blwch 25 litr â chlo ar gyfer gwastraff bwyd a chadi bwyd 5 litr.

Dylech gadw’ch sach las bresennol, eich blwch â chlo ar gyfer gwastraff bwyd a’ch cadi bwyd oherwydd bydd yn bosibl parhau i ddefnyddio’r rhain fel rhan o’r cynllun newydd. Caiff yr eitemau eraill eu danfon i’ch cartref ynghyd â chanllawiau ailgylchu. 

Bydd cyfarwyddiadau clir ar yr eitemau hyn yn nodi pa eitemau y dylech eu rhoi ynddynt.

Fel rhan o’r cynllun newydd, byddwch yn gallu ailgylchu’r eitemau a ganlyn ar garreg y drws:

  • Tecstilau a pharau o esgidiau.
  • Batris, sbectolau a ffonau symudol.
  • Eitemau trydanol bach (dim mwy na maint bag plastig, a dim sgriniau monitor na sgriniau eraill).

A fydd clytiau ac eitemau amsugnol eraill yn cael eu casglu ar wahân?

Byddant – os ydych yn gymwys, cewch gofrestru i fanteisio ar wasanaeth sy’n caniatáu i chi ddefnyddio bagiau pwrpasol ar gyfer y rhain a chânt eu casglu gyda’ch bagiau o wastraff tirlenwi. Sylwch y dylech barhau i roi eitemau hylendid personol merched yn eich bagiau tirlenwi. Gallwch gofrestru i fanteisio ar y gwasanaeth casglu gwastraff amsugnol yma.

A fydd gwastraff o’r ardd yn cael ei gasglu ar wahân?

Bydd - ond bydd tâl bach am y gwasanaeth.

A fyddwn yn gallu gofyn am offer ailgylchu ychwanegol e.e. sach oren ychwanegol ar gyfer cardbord?

Byddwch – cewch ailgylchu faint fynnwch chi, a gallwn roi rhagor o offer ailgylchu i chi fel sachau neu gynwysyddion ychwanegol i ddal gwydr. Dim ond eitemau mewn cynwysyddion ailgylchu swyddogol gaiff eu casglu. 

Unwaith y bydd y cynllun newydd yn dechrau, byddwch yn gallu archebu offer ailgylchu ychwanegol yma.

Gwastraff na ellir ei ailgylchu / gwastraff tirlenwi

Beth fydd yn digwydd i’r gwastraff na ellir ei ailgylchu?

Bydd gwastraff na ellir ei ailgylchu’n cael ei anfon i safle tirlenwi. Cewch gyflenwad o fagiau lliw, dynodedig, ar gyfer y gwastraff hwn, a dylent bara am flwyddyn. Byddwn yn dweud wrthych ymlaen llaw os bydd angen newid y diwrnod y caiff y gwastraff hwn ei gasglu o dan  y cynllun newydd.  

Faint o fagiau gwastraff tirlenwi  y byddwn yn cael eu gadael allan i’w casglu?

Cewch adael  dau fag o wastraff tirlenwi, a dim mwy, i’w casglu bob pythefnos. Dim ond bagiau dynodedig gaiff eu casglu, felly bydd angen i chi wneud yn siŵr eich bod yn ailgylchu cymaint â phosibl er mwyn i’ch bagiau gwastraff tirlenwi bara blwyddyn lawn.

Os byddwch yn gadael bagiau ychwanegol i’w casglu, byddwn yn gosod sticer arnynt yn gofyn ichi eu cymryd yn ôl.

Beth os bydd rhywun yn ychwanegu bag at bentwr cymydog?

Bydd swyddogion addysg a gorfodi yn ymchwilio i unrhyw achos o gamddefnyddio’r cynllun ac yn cymryd y camau priodol. Fodd bynnag, mae’r cyngor yn awyddus i weithio  gyda chi, fel deiliaid tai, yn bennaf, a’ch helpu chi i arfer â’r system newydd cyn gynted â phosibl. Dim ond pan fydd popeth arall wedi methu y byddwn yn cymryd camau gorfodi.

Bydd ein swyddogion yn siarad â phobl leol yn uniongyrchol ac yn ymweld â chymunedau lleol i esbonio sut y dylent ddefnyddio’r system newydd.

Os yw’r cynllun yn cael ei gamddefnyddio’n fwriadol, bydd ein swyddogion yn gallu cymryd camau gorfodi amrywiol gan gynnwys ymchwilio i achosion o dipio anghyfreithlon a chyflwyno hysbysiadau cosb penodedig i’r rhai sy’n gollwng sbwriel, gadael baw eu ci ar  lawr etc.

Hyd yn oed os bydd rhywun, er enghraifft, yn mynd â bagiau dynodedig ar gyfer gwastraff tirlenwi sy’n perthyn i’w cymydog, ni fyddant ar eu hennill oherwydd dim ond dau fag a ganiateir i bob cartref.

A fydd y bagiau’n ddigon mawr?

75 litr fydd maint y bagiau ar gyfer gwastraff tirlenwi a bydd 75% o’r bag wedi’i wneud o ddeunydd y gellir ei ailgylchu. Yn ôl gwaith ymchwil gan WRAP Cymru, ar hyn o bryd mae hyd at hanner bagiau sbwriel o gartrefi, ar gyfartaledd, yn cynnwys eitemau y gellir eu hailgylchu’n hawdd - gwastraff bwyd yn bennaf.  

Mae systemau tebyg wedi’u cyflwyno ac yn gweithio mewn ardaloedd eraill - e.e. dim ond dau fag o sbwriel sy’n cael ei gasglu yn Sir Fynwy ers blynyddoedd, ac mae’r system yn llwyddiannus - a bydd pobl y sir yn gallu osgoi problemau drwy sicrhau bod yr holl eitemau y gellir eu hailgylchu’n cael eu rhoi yn y sach neu’r cynhwysydd priodol. 

A fydd cerbydau newydd yn cael eu defnyddio?

Mae tryciau newydd wrthi’n cael eu cynhyrchu ond, nes byddant yn barod, byddwn yn parhau i ddefnyddio’r tryciau presennol. Caiff y cerbydau newydd eu cyflwyno’n ddiweddarach eleni, a chânt eu hadeiladu’n arbennig ar gyfer y sachau a’r cynwysyddion ailgylchu newydd.

Caiff  tryciau gwastraff newydd eu cyflwyno hefyd i gasglu bagiau gwastraff na ellir ei allgylchu.

Beth am fflatiau a safleoedd lle caiff biniau mwy nag un teulu eu casglu?

Bydd trefniadau gwahanol ar waith ar gyfer y rhain - byddwn yn cyhoeddi’r manylion llawn cyn i’r system newydd ddechrau.

Beth fydd yn digwydd i’r offer sydd gennym ar gyfer y system ailgylchu bresennol? 

Byddwch yn parhau i ddefnyddio’r bagiau glas, y blwch bwyd a’r cadi bwyd fel rhan o’r cynllun newydd.

Nid oes angen y ddau flwch du, felly os ydych yn bwriadu mynd ag eitemau i’r Ganolfan Ailgylchu Gymunedol, beth am eu defnyddio i ddidoli’r eitemau ymlaen llawn?

Last Updated: 14/02/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud