Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Help, cefnogaeth, gorfodaeth ac amgylchiadau arbennig

Ar y dudalen hon cewch wybodaeth am fagiau ychwanegol ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu, gwasanaeth casglu â chymorth, gwastraff meddygol, sut y byddwn yn ymdrin â’r rhai sy’n camddefnyddio’r system, a rhagor, ar ôl i’r trefniadau gwastraff ac ailgylchu newydd ddechrau ddydd Mehefin 2017.

Beth ddylwn i ei wneud os bydd gennyf broblem, cwestiwn neu gŵyn am y system newydd?

Bydd Kier, sy’n gweithio mewn partneriaeth â’r cyngor, yn darparu gwasanaeth 24 awr mewn canolfan alwadau er mwyn ateb cwestiynau, datrys problemau a threfnu i gasglu gwastraff swmpus neu wastraff o’r ardd.

Byddwn yn cyhoeddi’r manylion cyswllt yn nes at y dyddiad y caiff y gwasanaeth newydd i lansio.

A fydd teuluoedd mawr yn cael bagiau ychwanegol ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu?

Byddant – os oes chwech neu saith yn y teulu, cewch fag ychwanegol bob pythefnos am ddim, ac os oes wyth neu ragor, cewch ddau fag ychwanegol bob pythefnos am ddim.

Byddwn yn cadarnhau nad yw teuluoedd sy’n cael bagiau ychwanegol yn rhoi eitemau y gellir eu hailgylchu ynddynt, a bydd angen i’r cartrefi cymwys wneud cais bob blwyddyn am y bagiau ychwanegol.

Bydd lliw’r bagiau ychwanegol yn wahanol i’r bagiau tirlenwi eraill rhag i bobl gamddefnyddio’r cynllun. 

Beth am dai sy’n cael eu cynhesu’n bennaf â thân glo sy’n creu lludw?

Caiff teuluoedd sy’n byw yn y tai hyn hefyd fag ychwanegol ar gyfer  gwastraff na ellir ei ailgylchu.

Beth am y rhai y mae angen cymorth arnynt i roi eu bagiau a’u cynwysyddion allan i’w casglu?

Bydd pawb sy’n bodloni’r meini prawf cymhwysedd yn gallu gwneud cais am gymorth gan y rhai sy’n casglu’r bagiau.

Sut mae modd gwneud cais am gymorth neu am fagiau ychwanegol?

Byddwn yn cyhoeddi’r manylion cyswllt yn nes at y dyddiad y caiff y gwasanaeth newydd i lansio.

A fydd y gwasanaeth casglu gwastraff swmpus, eitemau miniog, gwastraff clinigol neu’r gwasanaeth casglu â chymorth yn newid o gwbl?

Oherwydd newidiadau a gyflwynwyd gan y GIG, bydd yn rhaid i deuluoedd a gafodd flwch ar gyfer eitemau miniog ei roi yn ôl i’r cyflenwr (e.e. clinig, meddygfa leol etc) lle byddant yn gallu ei gyfnewid am flwch gwag.

O ran gwastraff clinigol, os nad ydynt wedi’u heintio’n glinigol, bydd y rhai sy’n rhoi meddyginiaeth iddyn nhw’u  hunain yn gallu rhoi rhwymynnau a dresins yn eu bagiau tirlenwi. Byddwn yn ysgrifennu at y rhai sy’n defnyddio’n gwasanaeth hwn yn barod i roi rhagor o fanylion iddynt.

Byddwn yn parhau i gynnig gwasanaethau casglu â chymorth i’r rhai sy’n gymwys, a bydd gwasanaeth casglu gwastraff amsugnol am ddim ar gyfer clytiau ac eitemau tebyg (ac eithrio cynhyrchion hylendid merched).

Sut y byddwn yn ymdrin â’r rhai sy’n camddefnyddio’n cynllun?

Mae’r cyngor am i gynifer o bobl â phosibl ailgylchu, a bydd yn canolbwyntio ar addysgu pobl yn hytrach na’u cosbi. Bydd ein swyddogion yn siarad â phobl yn uniongyrchol ac yn ymweld â chymunedau lleol i esbonio sut y dylent ddefnyddio’r system.   

Os caiff y cynllun ei gamddefnyddio’n fwriadol, bydd ein swyddogion yn gallu cymryd amrywiaeth o gamau gorfodi gan gynnwys ymchwilio i achosion o dipio anghyfreithlon, a gallant gyflwyno hysbysiadau cosb benodedig am droseddau’n ymwneud â sbwriel, baw ci a rhagor.

Hyd yn oed os bydd rhywun, er enghraifft, yn cymryd bagiau gwastraff tirlenwi eu cymydog, ni fyddant ar eu hennill gan mai dim ond dau fag gaiff ei gasglu o bob cartref.

A fydd y cynigion yn annog pobl i dipio’n anghyfreithlon?

Yn ôl Llywodraeth Cymru, mae achosion o dipio anghyfreithlon yng Nghymru wedi gostwng yn raddol ers 2008-09 er gwaethaf y ffaith bod y rhan fwyaf o awdurdodau lleol wedi cyflwyno trefniadau gwastraff ac ailgylchu newydd.

Er y bydd lleiafrif anghyfrifol yn ceisio gollwng eu sbwriel lle y mynnant,  mae’n hymchwiliadau ni’n awgrymu nad gwastraff domestig yw’r sbwriel hwn fel arfer; busnesau’n bennaf sy’n gyfrifol am dipio anghyfreithlon yn y fwrdeistref sirol hon, a hynny er mwyn osgoi costau gwaredu gwastraff - e.e. cwmnïau adeiladu sy’n clirio rwbel, gweithwyr sy’n clirio gerddi, etc.

Bydd y cyngor yn parhau i ymchwilio i ddigwyddiadau o’r fath ac yn cymryd camau yn erbyn y rhai sy’n tipio’n anghyfreithlon, ac mae’n annog pawb i fod yn wyliadwrus ac i roi gwybod i’n swyddogion am unrhyw ddigwyddiadau.

Last Updated: 13/02/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud