Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Y dreth gyngor, tipio anghyfreithlon, biniau ar olwynion, plâu, gwastraff anifeiliaid anwes, a rhagor

Ar y dudalen hon cewch atebion i lawer o gwestiynau cyffredin a gawsom am y trefniadau newydd ar gyfer casglu gwastraff a deunyddiau i’w hailgylchu, a fydd yn dechrau ddydd Mehefin 2017.

A fydd y system newydd yn effeithio ar faint o dreth gyngor rwy’n ei dalu?

Na fydd  - y gost o gasglu a  gwaredu gwastraff a deunyddiau i’w hailgylchu yn y fwrdeistref sirol fydd tua £2.50 yr wythnos i bob eiddo, a dim ond rhan fechan o’ch treth gyngor fydd yn cael ei defnyddio i dalu amdano.  

Bydd yr arian a godir drwy’r dreth gyngor yn cyfrif am oddeutu £67 miliwn o gyllideb y cyngor yn ystod 2017-18. I roi hyn yn ei gyd-destun ehangach, bydd y cyngor yn gwario £87 miliwn ar addysg yn unig yn ystod y cyfnod hwnnw.

Daw’r rhan fwyaf o gyllid y cyngor o grantiau a dyraniadau gan y Llywodraeth ganolog yn hytrach na’r dreth gyngor.

A fydd y cynllun newydd yn denu llygod mawr, gwylanod a math arall o fermin?

Yn y gorffennol, mae fermin wedi cael eu denu at wastraff bwyd pan gaiff ei adael mewn bagiau sbwriel du, ac mae hyn wedi creu problemau wrth i’r bagiau gael eu rhwygo ar agor.

O dan y system newydd, bydd modd osgoi’r broblem hon drwy wneud yn siŵr bod yr holl wastraff bwyd yn cael ei roi’n ddiogel mewn cynhwysydd bwyd y gellir ei gloi.

Caiff y gwastraff bwyd ei gasglu bob wythnos ynghyd â’r deunyddiau eraill i’w hailgylchu.

Pam nad yw’r cyngor yn defnyddio biniau ar olwynion?

Ni fyddai biniau ar olwynion yn addas ar gyfer rhai o’n strydoedd mwyaf serth, yn enwedig yn y cymoedd neu ar strydoedd teras.

Hefyd, drwy ddidoli eitemau cyn y cânt eu casglu, mae’n bosibl osgoi achosion o groeshalogi. Caiff eitemau sydd wedi’u croeshalogi â gwastraff o fath arall eu gwrthod fel arfer.

Sut benderfynodd y cyngor ar y system hon?

Aethom ati i gynnal ymgynghoriad eang â’r cyhoedd gan weithio ochr yn ochr â WRAP Cymru, sy’n arbenigo ym maes ailgylchu, a Kier, sy’n gweithio mewn partneriaeth â ni i ddarparu gwasanaethau gwastraff, i ddewis system a fydd yn caniatáu i deuluoedd ailgylchu cymaint â phosibl.

Roedd angen dewis system y gellid ei defnyddio ym mhob un o gymunedau’r fwrdeistref sirol ac mewn ardaloedd daearyddol amrywiol (ar yr arfordir, yn ein trefi, mewn ardaloedd gwledig, yn y cymoedd etc).

Mae teuluoedd eisoes wedi arfer defnyddio sachau ailgylchu, a bydd bachau arbennig yn cael eu gosod ar ein cerbydau ailgylchu i godi’r sachau a’u gwagu.

Daethom i’r casgliad mai fersiwn estynedig o’r system sachau ailgylchu oedd y dewis gorau’n gyffredinol.

A fydd dau fag bob pythefnos yn ddigon?

Yn ôl gwaith ymchwil gan WRAP Cymru, mae bag sbwriel cyffredin yn cynnwys nifer fawr o ddeunyddiau y gellid eu hailgylchu yn lle eu cludo i safleoedd tirlenwi, gan gynnwys gwastraff bwyd (30.6 y cant), papur a chardbord (13.6 y cant).

Gallwch wneud mwy o le yn y bagiau ar gyfer gwastraff tirlenwi drwy wneud yn siŵr eich bod yn rhoi’r holl eitemau y gellir eu hailgylchu yn y sach neu’r cynhwysydd priodol. Cewch adael faint fynnwch chi o eitemau i’w hailgylchu a gallwch ofyn am ragor o offer i’ch helpu chi i wneud hynny.

Pam nad yw’n bosibl ailgylchu rhai eitemau e.e. plastig du a phapur lapio Nadolig?

Byddwn yn ceisio ailgylchu cynifer o eitemau gwahanol â phosibl, ond mae angen cwmnïau a thechnoleg i fedru prosesu deunyddiau mewn ffordd sydd o fudd economaidd ac amgylcheddol.

Nes bydd cytundebau cenedlaethol a rhyngwladol ar waith mewn perthynas â phecynnu, bydd gwahaniaeth yn y mathau o ddeunyddiau y gall awdurdodau lleol eu derbyn a’u hailgylchu.

Mae rhai eitemau hefyd yn anaddas oherwydd problemau, fel eitemau sy’n llawn inc.

A fydd lle i unrhyw beth heblaw sarn anifeiliaid anwes yn y bagiau gwastraff tirlenwi?

Drwy wneud yn siŵr eich bod yn tynnu pob eitem y gellir ei hailgylchu allan o’r bagiau tirlenwi, bydd digon o le ym mhob bag 75 litr.

Mae dulliau eraill o gael gwared ar sarn anifeiliaid, gan gynnwys systemau treulio gwastraff anifeiliaid ac abwydfeydd.

A fydd y penderfyniad i gyfyngu ar nifer y bagiau’n arwain at dipio anghyfreithlon?

Yn ôl Llywodraeth Cymru, mae achosion o dipio anghyfreithlon yng Nghymru wedi gostwng yn raddol ers 2008-09 er gwaethaf y ffaith bod y rhan fwyaf o awdurdodau lleol wedi cyflwyno trefniadau gwastraff ac ailgylchu newydd.

Er y bydd lleiafrif anghyfrifol yn ceisio gollwng eu sbwriel lle y mynnant,  mae’n hymchwiliadau ni’n awgrymu nad gwastraff domestig yw’r sbwriel hwn fel arfer; yn y fwrdeistref sirol, busnesau’n bennaf sy’n gyfrifol am dipio anghyfreithlon a hynny er mwyn osgoi costau gwaredu gwastraff - e.e. cwmnïau adeiladu sy’n clirio rwbel, gweithwyr sy’n clirio gerddi, etc.

Byddwn fel cyngor yn parhau i ymchwilio i ddigwyddiadau o’r fath ac yn cymryd camau yn erbyn y rhai sy’n tipio’n anghyfreithlon, ac mae’n annog pawb i fod yn wyliadwrus ac i roi gwybod i’n swyddogion am unrhyw ddigwyddiadau.

Byddwn hefyd yn cymryd camau gorfodi yn erbyn y rhai sy’n tipio’n anghyfreithlon etc.

A oes cynlluniau i agor canolfannau ailgylchu cymunedol?

Oes - mae canolfan ailgylchu gymunedol newydd yn cael ei datblygu yn y Pil, a disgwylir y bydd ar agor i’r cyhoedd ei defnyddio yn 2018. Bydd rhagor o newyddion am hyn yn fuan.

Last Updated: 14/02/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud