Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gofal Cymdeithasol i Oedolion


Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn darparu gwasanaethau gofal cymdeithasol i bobl dros 18 oed sydd angen cefnogaeth, gofal neu warchodaeth, gan gynnwys y canlynol:

 • Pobl sy’n gadael yr ysbyty.
 • Pobl hŷn ac oedolion sydd ag anabledd corfforol, anabledd dysgu neu broblemau  iechyd meddwl.         
 • Pobl sydd angen cefnogaeth i ofalu am rywun arall.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau’r gwasanaeth iechyd a sefydliadau cymunedol eraill i ddarparu gwasanaethau gofal.

Mae’r rhan fwyaf o bobl sydd ag anghenion gofal cymdeithasol yn dymuno aros yn eu cartrefi eu hunain a gallwn helpu gyda hyn drwy ddarparu cefnogaeth sy’n cynnwys y canlynol:

 • Gofal personol. 
 • Gweithgareddau a gefnogir mewn canolfannau dydd ac mewn lleoliadau cymunedol eraill.
 • Addasiadau i gartrefi neu offer arbennig i helpu pobl sydd â salwch neu anabledd gyda’u gweithgareddau o ddydd i ddydd.
 • Gwybodaeth am Larymau Argyfwng.
 • Gwybodaeth am brydau bwyd poeth
 •  Cefnogaeth i bobl sydd ag anawsterau gweld neu glywed
 • Ailalluogi ac adfer
 • Cefnogaeth i oedolion agored i niwed.

Gallwn helpu gyda’r canlynol: 

 • Rheoli eich gofal eich hun
 • Cefnogaeth i’ch galluogi i gael hyfforddiant neu gyflogaeth
 • Cefnogaeth, cyngor a gwybodaeth gyffredinol.


Hefyd gallwn helpu i drefnu gofal mewn cartref preswyl neu nyrsio os mai dyma’r dewis gorau yn hytrach nag aros gartref.

Hefyd, rydym yn gallu gwneud y canlynol:

 • Gweinyddu Bathodynnau Parcio Cerbydau ar gyfer y Cynllun Personau Anabl.
 • Darparu cefnogaeth i geiswyr lloches (a gyfeirir ac a gyllidir gan y Swyddfa Gartref), ffoaduriaid a’u teuluoedd.  


Byddwn yn cynnal asesiad o’ch anghenion i weld beth yw eich anghenion, sut orau i’ch helpu ac a ydych yn gymwys i dderbyn ein gwasanaethau. Mae’r asesiad am ddim ond os ydych chi’n gymwys i dderbyn ein gwasanaethau, efallai y bydd rhaid i chi dalu ffi sefydlog. Yr enw ar y ffi yma yw Prisio Tecach.

Bydd y dolenni ar ochr chwith y dudalen yma’n rhoi mwy o wybodaeth i chi am y gwasanaethau rydym yn eu darparu.

Cysylltu â ni

Os oes arnoch angen help, cofiwch gysylltu â’r tîm Cyswllt Cyntaf a Gwybodaeth:-

Ffôn:  01656 642279
Rhowch 18001 cyn unrhyw rai o’n rhifau ffôn ar gyfer y gwasanaeth cyfnewid testun.
Ffacs: 01656 642300
Neges Destun: ABC+447976972020
E-bost: firstcontactteam@bridgend.gov.uk


Y tu allan i oriau swyddfa, ar gyfer argyfyngau difrifol yn unig, gellir cysylltu â’r Tîm Dyletswydd Mewn Argyfwng ar 01443 425012.

Pobl hŷn: 01656 642279
Gwasanaethau Plant
: 01656 642320
Tîm Anableddau Dysgu: 01656 815353

Maes Gwasanaeth Iechyd Meddwl
Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol y De: 01656 763000
Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol y Gogledd: 01656 754278

Last Updated: 05/07/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud