Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Yr Uned Cymorth i Gwsmeriaid a’r Gymuned

Cefndir

Mae tîm yr Uned Cymorth i Gwsmeriaid a’r Gymuned yn darparu gwasanaethau i Gwsmeriaid 24/7/365 i ddinasyddion Pen-y-bont ar Ogwr. Nod aelodau’r staff yw darparu gwasanaeth teledu cylch cyfyng proffesiynol ac effeithiol o ansawdd uchel i gymunedau Pen-y-bont ar Ogwr. Uwchraddiodd yr Uned i system recordio digidol o’r radd flaenaf ym mis Rhagfyr 2010. Mae gennym 146 o gamerâu wedi’u lleoli ledled y fwrdeistref sy’n recordio 12.5 ffrâm yr eiliad. Mae’r Uned yn gweithredu’n unol â’r fframwaith cyfreithiol a ddiffiniwyd gan Ddeddf Diogelu Data 1998 a Deddf Hawliau Dynol 1998.  

Yr hyn i’w ddisgwyl gennym ni

   

Prif ddyletswydd tîm yr Uned Cymorth i Gwsmeriaid a’r Gymuned yw gweithredu’r offer teledu cylch cyfyng a phatrolio’n rhagweithiol er mwyn ceisio atal a chanfod troseddau; cynorthwyo i ddod o hyd i droseddwyr a fydd yn arwain at eu harestio a’u herlyn yn llwyddiannus; helpu i leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol; helpu i leihau’r ofn am droseddu; cynnal a gwella’r hyfywedd masnachol yng nghanol trefi ac yn y gymuned ehangach; cydweithio â rhanddeiliaid a darparwyr teledu cylch cyfyng eraill yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol i ddatblygu a rhannu arfer gorau.

Cymorth proffesiynol ac effeithlon gyda’ch galwadau y tu allan i’r oriau arferol/galwadau brys gan gynnwys llygredd sŵn, llifogydd a digartrefedd.

Parchu eich hawl i breifatrwydd. Mae holl aelodau staff yr Uned yn cael hyfforddiant manwl ar y Ddeddf Diogelu Data, y Ddeddf Hawliau Dynol a pholisïau’r Cyngor sy’n ymwneud â phreifatrwydd a chyfrinachedd.  

Gwasanaethau i bawb

Ein dymuniad yw i’n gwasanaethau fod ar gael i’r gymuned gyfan, waeth beth fo’u hamgylchiadau a’u gofynion mynediad unigol. Rydym yn croesawu cyswllt trwy gyfrwng y Gymraeg ac mewn amrywiaeth o ieithoedd a fformatau eraill. Mae’r cynghorwyr yn gallu defnyddio’r system Trosglwyddo Testun a’n gwasanaeth cyfieithu Iaith Arwyddion Prydain ar-alwad ar-lein.

Yr hyn rydym yn ei wneud

 • Monitro’r 146 o gamerâu teledu cylch cyfyng a chamerâu symudol 365 diwrnod y flwyddyn 24/7
 • Ymateb i’r e-byst a anfonir i talktous@bridgend.gov.uk.
 • Monitro cyfrif Twitter y Cyngor y tu allan i’r oriau arferol.
 • Cadw mewn cysylltiad â manwerthwyr a thafarndai trwy rwydwaith radio.
 • Rhoi arfer gorau www.cctvusergroup.com ar waith.
 • Gweithredu bolardiau canol tref Pen-y-bont ar Ogwr yn unol â’r gorchymyn Traffig.
 • Trafod â’r heddlu a gwasanaethau brys eraill.
 • Ymdrin â galwadau ffôn brys i’r Cyngor y tu allan i’r oriau arferol.
 • Cefnogi aelodau’r staff sy’n gweithio ar eu pen eu hunain oddi ar y safle a monitro eu diogelwch.
 • Cadw mewn cysylltiad â bugeiliaid stryd.
 • Ymdrin â’r larymau Lifft.

Rhannwch eich barn â ni

Rydym yn adolygu ein perfformiad a’r gwasanaethau rydym yn eu cynnig yn barhaus ac yn croesawu adborth gan gwsmeriaid i helpu i gynllunio gwasanaethau a phrosesau o safbwynt y cwsmer. Rydym yn gofyn i gwsmeriaid gwblhau arolwg cryno ar-lein er mwyn rhoi gwybod i ni am yr hyn rydym wedi ei wneud yn dda ac i’n helpu i wella o hyd. 

Last Updated: 17/05/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud