Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Y Ganolfan Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Cefndir

Agorwyd y Ganolfan Gwasanaethau i Gwsmeriaid gan y beiciwr Paralympaidd Simon Richardson ar 3 Hydref 2008. Mae’r ganolfan yn rhoi ymrwymiad y Cyngor i “ddarparu’r gwasanaethau lleol gorau yng Nghymru” ar waith trwy sicrhau bod aelodau’r staff wedi’u hyfforddi i ymdrin ag amrywiaeth eang o wasanaethau o’r cyswllt cyntaf. Mae holl aelodau’r staff yn gwneud cymhwyster NVQ mewn Gwasanaethau i Gwsmeriaid er mwyn sicrhau eu bod yn darparu gwasanaeth o ansawdd uchel.

Yr hyn i’w ddisgwyl pan fyddwch yn ymweld â ni

Cewch eich cyfarch yn y Dderbynfa lle byddwn yn cymryd rhywfaint o fanylion am y rheswm dros eich ymweliad ac yn eich cyfeirio at un o’n cynghorwyr gwasanaethau i gwsmeriaid amryddawn a all eich helpu gydag amrywiaeth o wasanaethau. Efallai y bydd angen i ni ofyn rhywfaint o gwestiynau diogelwch i chi os bydd angen gwybodaeth fanwl arnoch. Mae’r cynghorwyr yn defnyddio system giwio electronig i sicrhau bod cwsmeriaid yn cael eu gweld yn effeithlon a gelwir enwau’r cwsmeriaid.

Gwasanaethau i bawb

Ein dymuniad yw i’n gwasanaethau fod ar gael i’r gymuned gyfan, waeth beth fo’r amgylchiadau unigol a’r gofynion mynediad. Rydym yn croesawu cyswllt trwy gyfrwng y Gymraeg ac mewn amrywiaeth o ieithoedd a fformatau eraill. Gall cynghorwyr ddefnyddio gwasanaeth cyfieithu ‘Big Word’, system Trosglwyddo Testun a’n gwasanaeth cyfieithu Iaith Arwyddion Prydain ar-alwad ar-lein. Mae ystafelloedd cyfweld preifat ar gael os bydd eu hangen.

Yn y Ganolfan Gwasanaethau i Gwsmeriaid, gallwch

 • Dalu eich treth gyngor a thalu am wasanaethau eraill y cyngor.
 • Cael cymorth a chefnogaeth gydag ymholiadau am fudd-dal tai, tai a digartrefedd a’r dreth gyngor.
 • Gweld a chyflwyno ceisiadau cynllunio.
 • Gwneud cais am bàs bws.
 • Gwneud cais am Fathodyn Glas .
 • Prynu tocynnau maes parcio ar gyfer meysydd parcio’r Cyngor ym Mhen-y-bont ar Ogwr.
 • Prynu sachau casglu gwastraff masnach a’r ardd ac Allweddi RADAR.
 • Cael cymorth a chefnogaeth gyda materion yn ymwneud ag iechyd yr amgylchedd, megis cymdogion swnllyd, rheoli plâu a chŵn coll neu grwydr.
 • Defnyddio ein ciosgau hunanwasanaeth i ddefnyddio ein Gwefan.
 • Defnyddio ein Cyfrifiadur Cynllunio i weld gwybodaeth am faterion cynllunio a cheisiadau cynllunio.
 • Gweld newyddion a gwybodaeth gyfoes ar ein harwyddion digidol.
 • Codi taflenni sy’n rhoi cymorth a chyngor ar amryw o faterion.

Ein perfformiad

Rydym yn monitro ein perfformiad yn rheolaidd er mwyn sicrhau ein bod yn gweithio’n effeithlon.

Rhannwch eich barn â ni

Rydym yn adolygu ein perfformiad a’r gwasanaethau rydym yn eu darparu yn barhaus ac yn croesawu adborth gan gwsmeriaid i helpu i gynllunio gwasanaethau a phrosesau o safbwynt y cwsmer. Rydym yn gofyn i gwsmeriaid gwblhau arolwg cryno ar-lein ar ôl eu hymweliad er mwyn rhoi gwybod i ni am yr hyn rydym wedi ei wneud yn dda ac i’n helpu i wella o hyd.

 

 

 

 

 

Last Updated: 23/01/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud