Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Y Ganolfan Cyswllt Ffôn

Cefndir

Agorwyd y Ganolfan Ffôn ym mis Ebrill 2011. Mae’r ganolfan yn rhoi ymrwymiad y Cyngor i “ddarparu’r gwasanaethau lleol gorau yng Nghymru” ar waith trwy sicrhau bod aelodau’r staff wedi’u hyfforddi i ymdrin ag amrywiaeth eang o wasanaethau o’r cyswllt cyntaf. Mae holl aelodau’r staff yn gwneud cymhwyster NVQ mewn Gwasanaethau i Gwsmeriaid er mwyn sicrhau eu bod yn darparu gwasanaeth o ansawdd uchel.

Yr hyn i’w ddisgwyl pan fyddwch yn ein ffonio

Bydd eich galwad yn cael ei hateb gan un o’n cynghorwyr, a fydd yn cymryd rhywfaint o fanylion am y rheswm am eich galwad ac yna’n eich helpu gydag amrywiaeth o wasanaethau. Efallai y bydd angen i ni ofyn rhywfaint o gwestiynau diogelwch i chi os bydd angen gwybodaeth fanwl arnoch. Os byddwch yn galw am rywbeth na allwn ni eich helpu ag ef, byddwn yn dweud hynny wrthych ac yn eich trosglwyddo neu’n rhoi gwybod i chi lle gallwch gael y cymorth sydd ei angen arnoch.

Gwasanaethau i bawb

Ein dymuniad yw i’n gwasanaethau fod ar gael i’r gymuned gyfan, waeth beth fo’u hamgylchiadau a’u gofynion mynediad unigol. Rydym yn croesawu cyswllt trwy gyfrwng y Gymraeg ac mewn amrywiaeth o ieithoedd a fformatau eraill. Mae’r cynghorwyr yn gallu defnyddio’r system Trosglwyddo Testun a’n gwasanaeth cyfieithu Iaith Arwyddion Prydain ar-alwad ar-lein.

Dros y ffôn, gallwch

  • Wneud taliadau am gasgliadau gwastraff swmpus a gwasanaethau diogelu’r cyhoedd.
  • Cael cymorth a chefnogaeth gyda cheisiadau am Fathodynnau Glas.
  • Cael gwybod am eich cais am fudd-dal tai a chael cymorth a chefnogaeth gyda cheisiadau newydd.
  • Cael cymorth a chefnogaeth gydag ymholiadau Diogelu’r Cyhoedd gan gynnwys rheoli plâu a chwynion am sŵn.
  • Trefnu i eitemau gwastraff mawr gael eu casglu ac i focsys a bagiau ailgylchu gael eu danfon.
  • Rhoi gwybod am dipio anghyfreithlon.
  • Cael gwybodaeth gyffredinol am y Cyngor a’r gwasanaethau y mae’n eu cynnig.
  • Cael eich cysylltu ag adrannau eraill y Cyngor.

Ein perfformiad

Rydym yn monitro ein perfformiad yn rheolaidd er mwyn sicrhau ein bod yn gweithio’n effeithlon.

Rhannwch eich barn â ni

Rydym yn adolygu ein perfformiad a’r gwasanaethau rydym yn eu cynnig yn barhaus ac yn croesawu adborth gan gwsmeriaid i helpu i gynllunio gwasanaethau a phrosesau o safbwynt y cwsmer. Rydym yn gofyn i gwsmeriaid gwblhau arolwg cryno ar-lein ar ôl iddynt gysylltu â ni er mwyn rhoi gwybod i ni am yr hyn rydym wedi ei wneud yn dda ac i’n helpu i wella o hyd. 

 

 

 

 

Last Updated: 23/01/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud