Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Sut i wneud cwyn neu sylwadau ynglŷn â gwasanaethau gofal cymdeithasol

Rydym eisiau i’r gwasanaethau a ddarperir gennym fod y rhai gorau posibl a dyna pam y mae eich sylwadau chi’n bwysig inni.

Efallai eich bod yn teimlo’n anfodlon ar y gwasanaeth rydych chi'n ei dderbyn neu eich bod eisiau gwneud awgrym sy’n ein helpu ni i’w wella.

Os ydych yn anfodlon ar y gwasanaeth rydych chi wedi'i dderbyn neu eich bod eisiau gwneud cwyn ar ran rhywun arall, y ffordd orau o wneud cwyn neu sylwadau yw cysylltu â’r Tîm Cwynion mewn un o’r ffyrdd canlynol:

Os oes angen unrhyw gymorth arnoch chi i wneud cwyn neu gyflwyno sylwadau, cysylltwch â’r Tîm Cwynion.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Rhowch wybod i ni os mai Cymraeg yw eich dewis iaith.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Yn ddelfrydol, dylech godi’ch cwyn yn gyntaf â’r unigolyn rydych chi wedi bod yn trafod ag ef neu hi. Bydd yn ceisio ei datrys ar unwaith. Os nad yw hynny’n bosibl, mae dau gam i'r broses gwyno:

Cam 1 – Datrys yn Lleol

Byddwn yn cydnabod derbyn eich cwyn o fewn 2 ddiwrnod gwaith o’i derbyn. Bydd y sawl sy'n ymchwilio i'ch cwyn yn cysylltu â chi o fewn 10 diwrnod gwaith i ddyddiad anfon cydnabyddiaeth, a bydd yn cynnig cyfarfod â chi'n bersonol, neu drafod eich cwyn dros y ffôn os yw'n well gennych. Bydd y drafodaeth yn gwneud yn siŵr ein bod yn deall eich cwyn a’r canlyniad y byddech chi'n hoffi ei weld.

Pan fydd y gŵyn wedi'i datrys, byddwn yn ysgrifennu atoch o fewn 5 diwrnod gwaith i ddyddiad datrys eich cwyn.

Cam 2 – Ymchwiliad Ffurfiol

Os nad yw eich cwyn yn cael ei datrys ar Gam 1, cewch ofyn am gael ymchwilio i’ch cwyn gan rywun sy’n annibynnol ar y Cyngor.

Os caniateir eich cais, byddwn yn ysgrifennu atoch gyda chofnod ysgrifenedig ffurfiol o’ch cwyn (fel yr ydym ni’n ei deall) o fewn 5 diwrnod gwaith i ddyddiad y cais.

Cyn i’r ymchwiliad allu dechrau, byddwn yn gofyn i chi gadarnhau ein bod ni'n deall y sefyllfa'n gywir, a hefyd i gadarnhau pa ganlyniad y byddech chi'n hoffi ei weld.  Y dyddiad y cytunir ar gynnwys y gŵyn fydd y ‘dyddiad cychwyn’ ar gyfer yr ymchwiliad i’r gŵyn.

Dylai ymateb i’r ymchwiliad gael ei anfon atoch o fewn 25 diwrnod gwaith i’r ‘dyddiad cychwyn’. Os nad yw hynny’n bosibl, byddwn yn ysgrifennu atoch ac yn dweud wrthych beth yw'r rheswm dros yr oedi a phryd rydych chi'n debygol o dderbyn yr ymateb. Bydd hyn yn digwydd cyn gynted â phosibl ar ôl y terfyn amser o 25 diwrnod gwaith a dim hwyrach na 6 mis i’r dyddiad y derbyniwyd eich cwyn.

Yn ein hymateb, byddwn yn:

  • Rhoi crynodeb o’ch cwyn;
  • Disgrifio’r ymchwiliad a gafodd ei gynnal;
  • Datgan a yw'r gŵyn yn cael ei chadarnhau, ei chadarnhau yn rhannol, neu ddim yn cael ei chadarnhau;
  • Egluro pa gamau a fydd yn cael eu cymryd (os o gwbl);
  • Ymddiheuro, pan fo’n briodol;
  • Amgáu copi o Adroddiad yr Ymchwiliwr Annibynnol. (Os oes rheswm penodol pam nad ydym yn darparu hwnnw, byddwn yn rhoi gwybod i chi);
  • Cynnig cyfle i chi gyfarfod â ni i drafod yr ymateb ac Adroddiad yr Ymchwiliwr Annibynnol;
  • Rhoi gwybod i chi sut y gallwch gwyno wrth Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru os ydych yn parhau i fod yn anfodlon ar ganlyniad eich cwyn;

Cysylltiadau defnyddiol eraill:

Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau 

Cymdeithasol Cymru
Adeiladau’r Llywodraeth
Heol Picton
Caerfyrddin SA31 3BT
Rhif ffôn: 0300 7900 126
E-bost: cssiw.southwest@gsi.gov.uk

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Adeiladau Cambrian
Sgwâr Mount Stuart
Butetown
Caerdydd CF10 5FL
Rhif ffôn: 02920 786579
Rhif ffacs: 02920 786580

Comisiynydd Plant Cymru
Tŷ Ystumllwynarth
Charter Court
Ffordd Phoenix
Llansamlet
Abertawe SA7 9FS
Rhif ffôn:  01792 765600
Rhif ffacs: 01792 765601

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
1 Ffordd Yr Hen Gae
Pencoed
Pen-y-bont ar Ogwr CF35 5LJ
Rhif ffôn: 01656 641150
Rhif ffacs: 01656 641199
 

 

Last Updated: 10/06/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud