Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cwestiynau Cyffredin

A all pobl ddefnyddio camerâu teledu cylch cyfyng preifat i fonitro priffyrdd cyhoeddus yn ogystal â’u cartrefi?
Mae’r Ddeddf Diogelu Data yn cynnwys eithriad ar gyfer defnydd domestig, ond ni fyddai’r Ddeddf Diogelu Data yn berthnasol i ddeiliad tŷ sydd â chamera ar ei eiddo at ei ddefnydd personol ei hun.

A yw’r camerâu’n ‘gweithio’?
Ydyn. Mae’r holl gamerâu mewn mannau agored cyhoeddus yn gwbl weithredol ac yn recordio. Os bydd camera yn torri ac nad yw’r delweddau’n cael eu cyfleu i’r Uned Cymorth i Gwsmeriaid a’r Gymuned, bydd y camera’n cael ei orchuddio neu ei dynnu i lawr dan y Ddeddf Diogelu Data tan iddo gael ei drwsio, er mwyn peidio â rhoi ymdeimlad ffug o ddiogelwch i’r cyhoedd.

A allaf ddod i’r Ystafell Reoli a gwylio deunydd sydd wedi’i recordio?
Na allwch. Ni chaniateir i aelodau’r cyhoedd ddod i’r ystafell ddiogel i weld delweddau. Os oes rhywbeth wedi digwydd a’ch bod yn rhan o’r digwyddiad, gall yr heddlu neu eich cyfreithiwr gael copi o’r digwyddiad. Fodd bynnag, gallwch wneud ‘Cais Gwrthrych am Wybodaeth’, a bydd ffi o £10.00. Bydd hyn yn ymwneud â deunydd sydd wedi’i recordio o’r unigolyn sy’n gwneud y cais yn unig.

Am ba hyd y caiff y data sy’n cael ei recordio ei gadw?
Cedwir y data sydd wedi’i recordio am 28 diwrnod.

A allaf drefnu cael camera y tu allan i’m heiddo?
Yn anffodus, nid oes gan y Cyngor unrhyw gyllid ar gyfer camerâu parhaol ond mae tri chamera symudol a ddefnyddir ar gyfer ymddygiad gwrthgymdeithasol, difrod troseddol ac ati. Gellir gwneud cais am y rhain drwy’r Cwnstabl Sam Beaumont o Dîm Plismona yn y Gymdogaeth Heddlu De Cymru.

Last Updated: 05/11/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud