Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Sut yr ydym ni'n paratoi ymlaen llaw ar gyfer tywydd garw

Bob blwyddyn, mae tîm y Priffyrdd yn paratoi cynllun cynnal a chadw ar gyfer y gaeaf, sy'n nodi sut y bydd y cyngor yn darparu gwasanaethau yn ystod y misoedd oerach.

Mae 790 cilometr o ffyrdd o fewn ffiniau Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a bwriad y cynllun yw nodi pa lwybrau y mae angen rhoi blaenoriaeth iddynt er mwyn i draffig allu symud yn ddidrafferth o bennau ein cymoedd yr holl ffordd i lawr i'r arfordir - gelwir y rhain y prif lwybrau graeanu.

Mae'r cynllun hefyd yn nodi llwybrau graeanu eilaidd, sy'n ymwneud â ffyrdd eraill gan gynnwys nifer o strydoedd preswyl.

Bydd y cyngor bob amser yn sicrhau bod y prif lwybrau yn parhau i fod wedi eu graeanu ac yn glir fel bod modd i draffig a chludiant cyhoeddus symud yn ddidrafferth drwy'r ardal.

Pan fydd hyn wedi ei wneud, byddwn yn ymdrin â llwybrau eilaidd a rhai ffyrdd eraill, yn ddibynnol ar y cyfnod y rhagwelir y bydd y tywydd garw'n parhau a pha mor hir y mae angen i'n cyflenwad halen barhau.

Er y cymerir sawl diwrnod i gwblhau hyn fel arfer, rydym yn rhoi ystyriaeth arbennig i ardaloedd lle y ceir rhiwiau serth iawn, llwybrau bysiau, canolfannau'r gwasanaethau brys, a ffyrdd sy'n arwain i rai o gymunedau mwy ynysig y fwrdeistref sirol. Rhoddir ystyriaeth hefyd i safleoedd diwydiannol, ysgolion a'r ffyrdd sy'n arwain at gartrefi gofal, canolfannau ailgylchu gwastraff y cartref, mynwentydd a meddygfeydd.

Mae'r cyngor hefyd yn defnyddio aelodau staff i helpu i glirio iâ ac eira a gosod graean ar balmentydd a llwybrau cerdded mewn mannau prysur, e.e. canol trefi

Byddwn yn ymateb i drigolion er mwyn eu helpu i allu dal i dderbyn triniaeth feddygol hanfodol megis dialysis i'r arennau, ond cofiwch y bydd angen ichi ail-drefnu unrhyw apwyntiadau nad ydynt yn rhai brys e.e. gyda meddyg teulu neu ymgynghorydd

Nid yw'r cyngor yn gwneud gwaith ar draffordd yr M4 - caiff y ffordd hon ei graeanu, ei chlirio a'i chynnal gan Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru ar ran Llywodraeth Cymru.

Gan ei bod yn gall bod yn anodd rhagweld y tywydd, bydd rhai digwyddiadau y tu hwnt i'n rheolaeth, ac yn cael effaith andwyol yn lleol er gwaethaf ein hymdrechion gorau.

Er enghraifft, os bydd yn rhaid i'r rhan leol o briffordd yr M4 gael ei chau oherwydd eira arbennig o drwm, gallai'r traffig gael ei ddargyfeirio trwy'r fwrdeistref sirol gan arwain at resi hir o gerbydau, a fyddai wedyn yn arwain at atal ein cerbydau a'n gweithwyr ni rhag teithio'n ddidrafferth.

Byddwn yn gwneud ein gorau bob amser, ond byddem yn gwerthfawrogi'n fawr eich amynedd a'ch goddefgarwch mewn amgylchiadau o'r fath.

 

Last Updated: 23/12/2014
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud