Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Casgliadau deunydd ailgylchu a sbwriel

Gall iâ ac eira wneud unrhyw siwrnai'n beryglus, yn enwedig ar rai o ffyrdd mwy cul a serth y fwrdeistref sirol, ond mae hyn yn arbennig o wir pan fo'r cerbyd dan sylw yn gerbyd ailgylchu trwm a llawn.

Hyd yn oed pan fydd modd i gerbydau ddefnyddio'r ffyrdd, gall iâ effeithio ar balmentydd a llwybrau troed sy'n golygu ei bod yn beryglus i gasglwyr sbwriel a deunydd ailgylchu eu defnyddio.

Cyn belled â'i bod yn ddiogel i weithwyr a thrigolion lleol, bydd y cyngor a'i bartner gwastraff, Kier, yn gwneud eu gorau bob amser i sicrhau bod sbwriel a deunydd ailgylchu'n cael eu casglu'n rheolaidd yn unol â'r arfer yn ystod tymor y gaeaf.

Fodd bynnag, o gofio bod 59,000 o gartrefi yn y fwrdeistref sirol, mae'n anochel y bydd oedi ar adegau os bydd y tywydd yn troi'n arbennig o wael.

Bydd y cyngor a Kier yn rhoi gwybod i drigolion am unrhyw newidiadau dros dro i'r casgliadau sbwriel a deunydd ailgylchu ar y dudalen Byddwch yn barod am y gaeaf, ar Facebook, trwy ddiweddariadau #BCBCwinter rheolaidd ar Twitter, a thrwy ddatganiadau i'r cyfryngau lleol.

Yn ystod cyfnodau o dywydd garw, bydd y sefyllfa'n cael ei hadolygu'n rheolaidd a chyhoeddir diweddariadau rheolaidd.

Mae'n bwysig  bod trigolion yn cadw llygad am y diweddariadau hyn yn rheolaidd yn ystod tywydd garw gan y gallai'r awdurdod gyhoeddi manylion ynglŷn â sut yr ydym yn bwriadu ymdrin â chasgliadau nas cynhaliwyd, ar fyr rybudd weithiau, os bydd y tywydd yn gwella'n ddigonol.

Bydd y cyngor yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod ffyrdd mynediad i'n canolfannau ailgylchu gwastraff y cartref  yn cael eu cadw'n glir yn ystod cyfnodau o dywydd garw.

Pryd bynnag y bo modd hefyd, bydd y cyngor a Kier yn rhoi cymaint â phosibl o rybudd ymlaen llaw o unrhyw newidiadau i'r gwasanaeth.

Byddwn yn ceisio gwneud y canlynol fel arfer os bydd tywydd garw yn tarfu ar gasgliadau bagiau duon:

  • Tarfu rhannol – os methir â gwneud casgliad oherwydd cyfnod byr o dywydd garw (e.e.    
  • dros ychydig oriau), pan fydd yn ddiogel i weithwyr a thrigolion lleol, bydd Kier yn gwneud eu
  • gorau i'w gasglu cyn gynted ag y bo modd yn ystod yr wythnos waith arferol.
  • Un diwrnod neu fwy – os nad yw'r tywydd yn gwella am ddiwrnod neu fwy, bydd Kier yn      
  •  casglu eich sbwriel a'ch deunydd ailgylchu ar y diwrnod casglu nesaf yn unol â'r amserlen.
  • Casgliadau â chymorth – mae'r canllawiau uchod yn cynnwys pob casgliad â chymorth.
  • Gwastraff swmpus a chlinigol – cynhelir y casgliadau hyn trwy drefniant ymlaen llaw â
  •  thrigolion.

Dychwelyd i dudalen Byddwch yn barod am y gaeaf neu ymweld â'r cyngor ar Twitter a Facebook.

 

Last Updated: 10/03/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud