Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Casgliadau deunydd ailgylchu a sbwriel

Gall iâ ac eira wneud unrhyw siwrnai'n beryglus, yn enwedig ar rai o ffyrdd mwy cul a serth y fwrdeistref sirol, ond mae hyn yn arbennig o wir pan fo'r cerbyd dan sylw yn gerbyd ailgylchu trwm a llawn.

Hyd yn oed pan fydd modd i gerbydau ddefnyddio'r ffyrdd, gall iâ effeithio ar balmentydd a llwybrau troed sy'n golygu ei bod yn beryglus i gasglwyr sbwriel a deunydd ailgylchu eu defnyddio.

Cyn belled â'i bod yn ddiogel i weithwyr a thrigolion lleol, bydd y cyngor a'i bartner gwastraff, Kier, yn gwneud eu gorau bob amser i sicrhau bod sbwriel a deunydd ailgylchu'n cael eu casglu'n rheolaidd yn unol â'r arfer yn ystod tymor y gaeaf.

Fodd bynnag, o gofio bod 65,000 o gartrefi yn y fwrdeistref sirol, mae'n anochel y bydd oedi ar adegau os bydd y tywydd yn troi'n arbennig o wael.

Bydd y cyngor a Kier yn rhoi gwybod i drigolion am unrhyw newidiadau dros dro i'r casgliadau sbwriel a deunydd ailgylchu ar y dudalen Byddwch yn barod am y gaeaf, ar Facebook, trwy ddiweddariadau #BCBCwinter rheolaidd ar Twitter, a thrwy ddatganiadau i'r cyfryngau lleol.

Yn ystod cyfnodau o dywydd garw, bydd y sefyllfa'n cael ei hadolygu'n rheolaidd a chyhoeddir diweddariadau rheolaidd.

Mae’n bwysig bod trigolion yn edrych ar y diweddariadau hyn yn rheolaidd yn ystod tywydd garw.

I helpu’r cyhoedd gael gwared ar eu deunyddiau gwastraff, bydd y cyngor yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y ffyrdd mynediad sy’n arwain at ganolfannau ailgylchu cymunedol yn glir yn ystod cyfnodau o dywydd garw.

Pan fo’n ymarferol, bydd y cyngor a Kier hefyd yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl am unrhyw newidiadau i’r gwasanaeth.

Beth i’w wneud pan gaiff casgliadau eu canslo

  • Os caiff casgliadau eu canslo oherwydd iâ neu eira, bydd y cyngor yn cyhoeddi hyn ar y dudalen hon, ar Facebook a Twitter, ac ar y cyfryngau lleol.

  • Os yw eich casgliad wedi’i ganslo, peidiwch â rhoi unrhyw beth ar ochr y ffordd oherwydd ni chaiff ei gasglu tan eich casgliad nesaf (h.y. yr wythnos ganlynol ar gyfer ailgylchu ac ymhen pythefnos ar gyfer sbwriel).

  • Pan fo casgliadau sbwriel wedi’u canslo, ac mae’n rhaid casglu rhagor o wastraff ar eich dyddiad arferol nesaf, ni chewch eich cosbi am roi dwywaith eich lwfans ar ochr y ffordd, e.e. pedwar bag yn lle dau.

Edrychwch ar y dudalen Byddwch yn barod am y gaeaf neu ewch i gyfrif Twitter a Facebook y cyngor.

 

 

Last Updated: 27/02/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud