Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Byddwch yn barod am y gaeaf - Cwestiynau Cyffredin

Pan ein bod yn cael tywydd garw ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, rydym yn derbyn llawer o alwadau ffôn, negeseuon e-bost a phostiau ar gyfryngau cymdeithasol yn gofyn a yw amryw wasanaethau'r cyngor wedi’u heffeithio.

Yn ystod cyfnodau o dywydd garw rydym yn rhoi gwybodaeth barhaus i drigolion am unrhyw newidiadau dros dro i’r gwasanaeth casglu gwastraff a deunydd ailgylchu ar ein tudalen ‘byddwch yn barod am y gaeaf’, ar ein tudalen Facebook, trwy ddiweddariadau rheolaidd gyda’r hashnod #BCBCwinter ar Twitter a thrwy ddatganiadau i’r wasg a anfonir i’r cyfryngau lleol.

Darllenwch ein cwestiynau cyffredin ynglŷn â thywydd garw isod i gael yr atebion i rai o’r cwestiynau mwyaf cyffredin y byddwn yn eu derbyn yn ystod yr adegau hyn.

Sut y byddaf yn gwybod pa un a yw ysgol fy mhlentyn ar agor?

I sicrhau bod rhieni, gwarcheidwaid a disgyblion yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw ysgolion sydd ar gau, rydym wedi creu gwefan y gall penaethiaid ysgolion ei diweddaru yn uniongyrchol ac o leoliadau anghysbell - gallwch weld y dudalen hon yma.

Gallwch hefyd wrando am y wybodaeth ddiweddaraf ar BridgeFM ar 106.3 FM a gorsafoedd radio lleol eraill yn ogystal â chwilio am wybodaeth am ysgolion sydd ar gau a gyhoeddir gan BBC Cymru ar-lein.

Pam mae ysgol fy mhlentyn ar gau pan nad oes eira ym Mwrdeistref Sirol Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr?

Gall tywydd garw effeithio ar ysgolion lleol mewn llawer o wahanol ffyrdd. Yn ogystal â gorfodi ysgol i gau ei drysau, gall eira trwm atal athrawon rhag teithio i’w gwaith, yn enwedig os nad ydynt yn byw yn agos i’r ysgol.

Mae problemau eraill cyffredin yn gysylltiedig â thywydd oer iawn a all orfodi ysgol i gau ei drysau, gan gynnwys y gwres canolog yn torri neu bibellau dŵr wedi gollwng ac achosi llifogydd mewn ystafelloedd dosbarth.

A fydd fy ngwastraff a fy neunydd ailgylchu yn cael ei gasglu os bydd hi’n bwrw eira?

Cyhyd â'i bod yn ddiogel i wneud hynny i weithwyr a thrigolion lleol, bydd y cyngor a’n partner gwastraff, Kier, bob amser yn gwneud ein gorau i sicrhau bod gwastraff a deunydd ailgylchu yn cael ei gasglu fel arfer yn ystod tymor y gaeaf.

Fodd bynnag, gan fod 65,000 o aelwydydd yn y fwrdeistref sirol, gellir disgwyl peth oedi os yw’r tywydd yn troi’n arbennig o arw. Yn ystod yr adegau hyn byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i drigolion ynglŷn ag unrhyw newidiadau dros dro i’r casgliadau gwastraff a deunydd ailgylchu trwy ein tudalen byddwch yn barod am y gaeaf ac ar Twitter.

Beth sy’n digwydd os na chasglwyd fy ngwastraff/deunydd ailgylchu?

Os caiff casgliadau eu canslo oherwydd iâ neu eira, bydd y cyngor yn cyhoeddi hyn ar y dudalen hon, ar Facebook a Twitter, ac ar y cyfryngau lleol.

Os yw eich casgliad wedi’i ganslo, peidiwch â rhoi unrhyw beth ar ochr y ffordd oherwydd ni chaiff ei gasglu tan eich casgliad nesaf (h.y. yr wythnos ganlynol ar gyfer ailgylchu ac ymhen pythefnos ar gyfer sbwriel).

Pan fo casgliadau sbwriel wedi’u canslo, ac mae’n rhaid casglu rhagor o wastraff ar eich dyddiad arferol nesaf, ni chewch eich cosbi am roi dwywaith eich lwfans ar ochr y ffordd, e.e. pedwar bag yn lle dau.

Os nad yw hi'n bwrw eira bellach, pam nad yw fy neunydd ailgylchu wedi’i gasglu?

Gall iâ ac eira wneud taith yn beryglus, yn enwedig ar rai o ffyrdd cul a serth y fwrdeistref sirol, ond mae hyn yn fwy tebygol os yw’r cerbyd a ddefnyddir yn drwm ac yn llawn deunydd ailgylchu.

Hyd yn oed pan fo cerbydau yn gallu defnyddio’r ffyrdd gan fod yn ofalus, gall y palmentydd a’r llwybrau cerdded fod wedi eu heffeithio gan iâ sy’n eu gwneud yn beryglus i gasglwyr gwastraff ac ailgylchu eu defnyddio.

Sut ydych chi’n penderfynu pryd i raeanu’r ffyrdd lleol?

Yn ystod tywydd oer, rydym yn derbyn tri rhagolwg tywydd penodol gan MeteoGroup UK bob dydd. Mae’r fwrdeistref sirol yn cynnwys amrywiaeth ddaearyddol o gymoedd ac arfordir, felly ceir rhagolygon ar gyfer tir uchel mewndirol, tir isel mewndirol ac ardaloedd arfordirol.

Yn ogystal â hyn, rydym yn cynnal pum gorsaf dywydd ar wahân mewn gwahanol leoliadau yn y fwrdeistref sirol. Mae’r rhain yn defnyddio offer fel synwyryddion iâ i roi manylion yr amodau atmosfferig i ni, tymheredd arwynebau’r ffyrdd lleol ac ati.

Rydym yn defnyddio’r holl wybodaeth hon i ragweld pa amodau tywydd sy’n debygol ac, os disgwylir amodau rhewllyd, byddwn yn trin y rhannau o’r rhwydwaith ffyrdd a ddefnyddir fwyaf â graean halen y graig ymlaen llaw i atal rhew ac iâ rhag ffurfio.

Sut ydych chi’n penderfynu pa ffyrdd i’w graeanu?

Pan fydd hi’n oer iawn, rydym yn defnyddio nifer o gerbydau sydd wedi eu cynllunio’n arbennig megis cerbydau graeanu i gadw’r ffyrdd yn glir ac i gadw’r traffig i symud. Byddwn yn trin y rhannau o’r rhwydwaith ffyrdd a ddefnyddir fwyaf â graean halen y graig ymlaen llaw i atal rhew ac iâ rhag ffurfio. Gallwch weld map o’r llwybrau graeanu yma.

Ar gyfer mannau cerddwyr, bydd gweithwyr y cyngor yn defnyddio offer arbenigol i chwistrellu dŵr halen, hydoddiant hallt, sy’n helpu i doddi iâ, a byddwn yn clirio eira â llaw yn ogystal â defnyddio peiriannau chwythu eira.

Mae iâ ac eira ar y ddaear, pam nad ydych chi’n graeanu?

Nid yw’n effeithiol i osod halen ar ben eira newydd, felly ni fyddwch yn gweld cerbyd graeanu yn gwneud hyn pan fo eira’n disgyn gan fod angen clirio’r ffyrdd ag erydr eira cyn y gellir eu trin.

Mewn gwirionedd, mae’r gallu i roi halen ar y ffyrdd yn dibynnu ar sawl ffactor megis gwlybaniaeth a lleithder. Mae’n rhaid i’r cyngor fod yn ofalus iawn ynglŷn â phryd a sut i drin ffyrdd gan fod halen yn llawer llai effeithiol pan fydd y tymheredd yn is na -10 gradd.

A oes gennych chi ddigon o halen ar gyfer cyfnodau hir o dywydd garw?

Rydym yn cadw hyd at 4,500 o dunelli o halen yn ein canolfan yn Waterton, ac mae gennym gynlluniau ar waith i ailgyflenwi’r halen yn ystod cyfnodau hir o dywydd garw yn ystod y gaeaf. Mae gennym drefniadau ar y cyd ag awdurdodau cyfagos hefyd er mwyn gallu rhoi a chael y cymorth yn ôl y gofyn.

Pam nad oes bin graean ar fy stryd i?

Ar y cyd â chynghorau cymuned lleol, rydym yn darparu tua 400 o finiau graean mewn lleoliadau a ddewiswyd yn ofalus ym mhob rhan o’r fwrdeistref sirol. Yn aml, maent wedi’u lleoli yn ymyl ffyrdd preswyl a mân lwybrau eraill, yn enwedig os oes cyffordd neu fryniau serth, ac maent yn hawdd eu gweld gan eu bod yn lliw melyn llachar.

A gaf i ddefnyddio’r graean ar fy nhir preifat fy hun?

Cyn dechrau tymor y gaeaf bob blwyddyn, byddwn yn ail-lenwi’r biniau â chymysgedd o halen a thywod pigog er mwyn i drigolion a modurwyr allu defnyddio’r graean pan fydd amodau’n dirywio, a’i gwneud yn  haws i deithio drwy’r strydoedd lleol. Sylwer mai adnodd cymunedol ydynt, ac felly ni ddylid eu defnyddio ar dir neu eiddo preifat.

A fydd adeiladau’r cyngor ar agor yn ystod tywydd garw?

Gall tywydd garw effeithio ar lyfrgelloedd, canolfannau hamdden, pyllau nofio, canolfannau dydd, meysydd parcio a safleoedd eraill y cyngor er enghraifft Swyddfa Gofrestru Pen-y-bont ar Ogwr neu Amlosgfa Llangrallo.

Bydd y cyngor a’i bartneriaid yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod cyfleusterau o’r fath ar agor, ond ni fydd yn bosibl gwneud hynny bob tro, yn enwedig pan fo tywydd garw yn atal staff rhag cyrraedd eu gwaith.

Mewn sefyllfaoedd pan fo angen cau safleoedd dros dro, ein nod bob amser fydd ailagor y safle a’i weithredu fel arfer mor gyflym a mor ddiogel â phosibl.

Sut y gallaf i gael gwybod os yw adeiladau’r cyngor ar agor?

Yn ystod cyfnodau o dywydd garw, byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i drigolion am unrhyw effaith ar ein gwasanaethau gan gynnwys pa un a yw adeiladau’r cyngor ar agor, ar ein tudalen byddwch yn barod am y gaeaf ac ar Twitter.

A fyddaf i'n parhau i dderbyn gofal cartref pan fydd y tywydd yn arw?

Mae parhau i ddarparu gwasanaethau rheng flaen hanfodol i bobl oedrannus a phobl sy’n agored i niwed, megis gofal cartref, yn parhau i fod yn flaenoriaeth i’r cyngor yn ystod tywydd garw, ac mae cynlluniau ar waith i’n helpu i gyflawni hyn ar 365 diwrnod y flwyddyn.

Yn y blynyddoedd diwethaf, yn ystod eira trwm, mae staff gofal cartref wedi gwneud pob ymdrech i ddefnyddio cerbydau gyriant pedair olwyn i ymweld â defnyddwyr gwasanaeth ac i sicrhau nad oes unrhyw un heb gael ymweliad o ganlyniad i’r tywydd garw. Rydym hefyd yn blaenoriaethu’r cwsmeriaid mwyaf agored i niwed a phobl ag anghenion meddygol penodol.

Beth allaf i ei wneud i helpu pobl oedrannus a chymdogion sy’n agored i niwed?

Mae’n bwysig bod cymunedau lleol yn gofalu am ei gilydd mewn cyfnodau o dywydd garw, yn enwedig y bobl hynny sydd fwyaf agored i niwed. Gallwch wneud hyn trwy ystyried pwy yn eich ardal chi allai fod mewn perygl mewn cyfnodau o dywydd garw – e.e. cymydog oedrannus neu anabl – a gwneud trefniadau â hwy i’w helpu â’i siopa bwyd neu dasgau pwysig eraill.

Beth arall y gallaf i ei wneud i helpu yn ystod tywydd garw?

Gall cymunedau baratoi ar gyfer tywydd garw trwy benderfynu a yw’n bosibl cyflawni tasgau gyda’i gilydd yn hytrach nag yn unigol er mwyn lleihau effeithiau tywydd garw yn y cartref ac yn y gwaith – er enghraifft, trwy glirio eira o fynedfeydd neu leoedd parcio.

Cofiwch – dim ond gan bobl yr ydych yn eu hadnabod neu sy’n aelodau dilys o sefydliad gwirfoddol gwybyddus y dylech dderbyn cymorth. Os nad ydych yn eu hadnabod, gofynnwch iddynt am brawf adnabod a gwiriwch hwnnw cyn caniatáu iddynt ddod i mewn – bydd galwyr dilys yn fodlon aros tra byddwch yn gwneud hyn, a chewch wybod mwy am leihau’r risg a berir gan alwyr ffug yma.

Gallai fod hefyd gyfleoedd i gymryd rhan mewn cynlluniau gwirfoddoli lleol yn ystod cyfnodau o dywydd garw - i gael mwy o wybodaeth ynglŷn â hyn, cysylltwch â Gwirfoddoli Cymru.

Last Updated: 28/02/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud