Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Trosedd ac Anhrefn

Ers 1 Hydref 2009, mae wedi bod yn ofynnol yn gyfreithiol i’r Cyngor fod â Phwyllgor Trosolwg a Chraffu sydd â phŵer i wneud y canlynol:

  • adolygu neu graffu ar benderfyniadau a wneir neu weithredu gan yr awdurdodau cyfrifol mewn perthynas â chyflawni swyddogaethau trosedd ac anhrefn; a
  • gwneud adroddiadau neu argymhellion i’r Cyngor neu’r Cabinet, fel y penderfynir gan gyfrifoldeb am swyddogaeth, mewn cysylltiad â chyflawni’r swyddogaethau hynny.

Yr awdurdodau cyfrifol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yw:

  • Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr; 

  • Heddlu De Cymru;

  • Awdurdod Heddlu De Cymru;

  • Awdurdod Tân De Cymru;

  • Bwrdd Iechyd Lleol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae’r ddeddfwriaeth yn galluogi unrhyw gynghorydd i gyfeirio mater trosedd ac anhrefn lleol i sylw’r Pwyllgor hwn a chael ei ystyried, boed yn aelodau o’r Pwyllgor ai peidio. Os bydd y Pwyllgor yn penderfynu peidio ag ystyried y mater a gyfeirir, rhaid iddo roi esboniad i’r Cynghorydd, ond os gweithredir ynghylch y mater, rhaid i unrhyw adroddiad a lunnir gael ei ystyried gan y rhiant gyngor neu’r partner diogelwch cymunedol perthnasol a rhaid iddo nodi’n glir sut bydd yn ymateb ac yn adrodd yn ôl i’r pwyllgor. (Yr enw ar hyn yw’r broses “cynghorydd yn galw am weithredu”.)

Mae materion trosedd ac anhrefn yn cynnwys ymddygiad gwrthgymdeithasol, ymddygiad sy’n cael effaith andwyol ar yr amgylchedd lleol, a chamddefnyddio cyffuriau, alcohol neu sylweddau eraill.


I gymhwyso fel mater lleol, rhaid i’r mater effeithio ar naill ai’r holl ardal etholiadol mae’r aelod penodol yn ei chynrychioli, neu ran ohoni, neu rhaid iddo effeithio ar berson sy’n byw neu’n gweithio yn yr ardal honno. Mae Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol Pen-y-bont ar Ogwr wedi derbyn y cyfrifoldebau o dan y ddeddfwriaeth trosedd ac anhrefn.  Hefyd mae'r Pwyllgor yn goruchwylio’r penderfyniadau a wneir gan y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol a’r cyrff sy’n aelodau ohoni (mewn perthynas â’u swyddogaethau diogelwch cymunedol).

Dyma rôl gyffredinol y pwyllgor:

i) adolygu a chraffu ar benderfyniadau a wneir neu weithredu gan yr awdurdodau cyfrifol mewn perthynas â chyflawni swyddogaethau trosedd ac anhrefn;

ii) gwneud adroddiadau neu argymhellion i’r Cyngor neu'r Cabinet, fel sy’n briodol, mewn perthynas â swyddogaethau trosedd ac anhrefn yr awdurdod cyfrifol;

iii) ystyried unrhyw fater trosedd ac anhrefn lleol a gyfeirir i sylw’r pwyllgor gan gynghorydd yn CBSP;

iv) penderfynu gwneud adroddiad neu argymhelliad i’r Cyngor neu’r Cabinet ai peidio, fel sy’n briodol, mewn perthynas â mater trosedd ac anhrefn lleol, gan ystyried unrhyw safbwyntiau a fynegir gan y cynghorydd ynghylch pam ddylai’r pwyllgor wneud hynny;

v) rhoi gwybod i’r Cynghorydd dan sylw am unrhyw benderfyniad i beidio â gwneud adroddiad neu argymhelliad mewn perthynas â mater trosedd ac anhrefn lleol, a’r rheswm dros hyn.

vi) darparu copi o unrhyw adroddiad neu argymhelliad pwyllgor mae’r pwyllgor yn ei wneud i'r cynghorydd dan sylw, yr awdurdod cyfrifol ac unrhyw berson neu gyrff cydweithredol priodol.

vii) adolygu’r ymatebion i adroddiadau ac argymhellion Pwyllgor a monitro’r gweithredu a wneir gan awdurdod cyfrifol a phersonau neu gyrff cydweithredol.

Wrth ymarfer ei swyddogaethau trosedd ac anhrefn, mae’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol yn cyfarfod i ystyried materion trosedd ac anhrefn unwaith y flwyddyn o leiaf a thrwy wneud hynny, gall gyfethol unrhyw berson ac eithrio aelod o'r Cabinet.

Last Updated: 18/08/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud