Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Pa ddulliau craffu mae’r cyngor yn eu defnyddio

Cyn gwneud penderfyniadau

Efallai y bydd y Cabinet yn ymgynghori â phwyllgorau ar benderfyniadau sydd ar y gorwel ac ar ddatblygu polisi.  Mae edrych ar benderfyniadau cyn iddynt gael eu gwneud yn gyfle i ddylanwadu arnynt a’u gwella. Gellir ystyried sut mae’r penderfyniad wedi cael ei ddatblygu, y risgiau cysylltiedig, a pha gynlluniau sydd yn eu lle i liniaru yn eu herbyn

Hefyd cyn penderfyniad mae posib i’r Pwyllgorau Craffu ystyried a gwerthuso gweithgarwch ymgynghori sydd wedi cael ei gynnal, ac i ba raddau y mae wedi cael ei ystyried wrth wneud y penderfyniad terfynol. 

Monitro perfformiad

Mae Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu’n monitro perfformiad y Cabinet, pwyllgorau a swyddogion y cyngor mewn perthynas â phenderfyniadau unigol, amcanion polisi, targedau perfformio a meysydd gwasanaeth penodol

Gall hyn amrywio o strategaethau monitro a’u cynlluniau gweithredu cysylltiedig i werthuso perfformiad yr awdurdod yn erbyn ei Gynllun Corfforaethol, ei amcanion gwella a dangosyddion perfformiad lleol a chenedlaethol. Yn ganolog i hyn mae'r canlyniadau ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth a sicrhau bod tystiolaeth i gefnogi hyn.

Galw i Mewn

O ran penderfyniad sydd wedi cael ei wneud gan y Cabinet neu swyddog, ond sydd heb gael ei weithredu eto, gall Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu ei ‘alw i mewn’, sy’n galluogi iddynt ystyried a yw'r penderfyniad yn briodol. Gallant argymell bod y Cabinet yn ailystyried y penderfyniad. 

Adolygiadau manwl

Efallai y bydd y Pwyllgorau’n penderfynu cynnal adolygiadau manwl pellach o feysydd penodol drwy Banelau Ymchwil a Gwerthuso. Mae nifer bach o Gynghorwyr ar y panelau hyn ac yn ymgymryd ag ymchwil manwl, cyfweliadau ac ymchwiliadau i fater penodol. Wedyn adroddir yn ôl ar unrhyw ganfyddiadau ac argymhellion i’r pwyllgor, ar gyfer ystyriaeth a gweithredu, fel adroddiad i'r Cabinet. Dyma rai enghreifftiau o’r panelau hyn:

  • Panel Gwerthuso ac Ymchwil Cyllidebau – Mae’n cynnwys Cynghorwyr mewn cynigion ar gyfer cyllidebau, gan alluogi iddynt gyfrannu at ddylanwadu ar y ddarpariaeth o wasanaethau yn y dyfodol.

  • Panel Ymgysylltu ag Ysgolion ac Aelodau - Mae’n astudio perfformiad ysgolion ac yn gwella lefelau dealltwriaeth i gefnogi swyddogaeth atebolrwydd y Pwyllgor.
  • Panel Trosolwg a Chraffu Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus – Mae’n adolygu ac yn craffu ar benderfyniadau a wneir gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar gyfer ardal yr awdurdod lleol, yn ogystal â threfniadau llywodraethu’r bwrdd.
Last Updated: 18/08/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud