Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Sut y Caiff Siarter Cyngor Tref a Chymuned Pen-y-bont ar Ogwr ei Hadolygu

Ledled y DU, mae cynghorau lleol yn wynebu heriau nas rhagwelwyd yn dilyn y gostyngiad mewn cyllid gan y Llywodraeth a chynnydd mewn galw ar wasanaethau hanfodol. Nododd adroddiad Comisiwn Williams yn 2014 argymhellion ar gyfer ail-drefnu awdurdodau lleol, gan leihau nifer y cynghorau a newid y ffordd y caiff gwasanaethau eu darparu yn y dyfodol.

Yn sgil y newidiadau sydd i ddod, cytunodd y Fforwm Cynghorau Tref a Chymuned (grŵp sy'n cynnwys cynrichiolwyr o bob un o'r Cynghorau Tref a Chymuned a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr) ym mis Rhagfyr 2015, y caiff Gweithgor Siarter Cyngor Tref a Chymuned ei sefydlu er mwyn adolygu'r Siarter bresennol.  Roedd y gweithgor yn cynnwys chwe Aelod Etholedig o Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a chwe chynrychiolwr o Aelodau Etholedig o'r Cynghorau Tref a Chymuned.

Cyfarfu'r Gweithgor i gynnal yr adolygiad er mwyn nodi unrhyw gyfleoedd i wella. Cynhaliodd y Gweithgor ymarfer ymchwilio a chysylltodd ag awdurdodau lleol eraill er mwyn i Siarter newydd Pen-y-bont ar Ogwr fod yn seiliedig ar enghreifftiau o arfer gorau a rennir gan Awdurdodau eraill.

Mae'r siarter Diwygiedig yn nodi pwyntiau ffocws a dulliau gwell o gyfathrebu rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a'r Cynghorau Tref a Chymuned.

Caiff y Siarter ei hadolygu'n flynyddol bellach er mwyn sicrhau ei bod yn aros yn gyfredol ac yn adlewyrchu'r cydberthnasau sy'n datblygu rhwng pob Cyngor. 

Caiff Cynllun Gweithredu ei atodi i'r Siarter a fydd yn cael ei adolygu ym mhob un o gyfarfodydd y Fforwm Cynghorau Tref a Chymuned.  Bydd hyn yn sicrhau y gellir nodi a rheoli blaenoriaethau'n briodol. Bydd pob Cyngor yn gallu nodi atebolrwydd am eitemau yn y Cynllun Gweithredu a monitro'r cynnydd a wneir. 

Mae'r Siarter yn adlewyrchu bwriad pob partner i fynd i'r afael â'r heriau sydd i ddod

ac i gydweithio er mwyn cyflawni'r canlyniadau gofynnol a chynnal y gwaith o ddarparu gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar ddinasyddion.  Cymeradwywyd y drafft Siarter diwygiedig gan y Fforwm Cynghorau Tref a Chymuned ar 21 Mawrth 2016, a chafodd ei gymeradwyo hefyd gan Gabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar 7 Mehefin. Wedyn, cafodd ei ddylunio ar fformat a oedd yn haws ei ddefnyddio er mwyn ei wneud yn haws i'w ddarllen, ac wedyn cafodd y Siarter ei chyfieithu i'r Gymraeg.

Llofnodwyd y Siarter yn ffurfiol gan bob Maer/Cadeirydd o'r Cynghorau Tref a Chymuned ar 18 Gorffennaf 2016.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am Gynghorau Tref a Chymuned yng Nghymru ar wefan Llywodraeth Cymru.

Last Updated: 02/03/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud