Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Siarter Cynghorau Tref a Chymuned

Yn ogystal â Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, mae gan Ben-y-bont ar Ogwr bedwar Cyngor Tref, sy'n gwasanaethu aneddiadau mwyaf yr ardal, ac 16 o Gynghorau Cymuned sy'n gwasanaethu'r ardaloedd mwy gwledig.

Mae Cynghorau Tref a Chymuned yn gwasanaethu ein cymunedau drwy arfer amrwyiaeth o bwerau a dyletswyddau statudol gyda'r nod o wella ansawdd bywyd yn eu hardaloedd. Mae Cynghorau Tref a Chymuned yn atebol i'w hetholwyr am gyflwyno amrywiaeth eang o wasanaethau ac am ddarparu a chynnal amwynderau lleol. 

Mae pob Cyngor ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cydnabod bod cydweithio yn cynnig buddiannau amlwg i'r cymunedau lleol. Felly, gyda'n gilydd, rydym wedi datblygu Siarter Cyngor Tref a Chymuned. Mae'r Siarter yn nodi sut y bydd y Cynghorau yn cydweithio i adeiladu ar y gydberthynas waith dda sy'n bodoli eisoes ac yn dangos ymrwymiad pob partner er budd y dinasyddion lleol.

Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried newid y ffordd y caiff gwasanaethau eu darparu yn y dyfodol. Bydd Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) yn galluogi llywodraeth leol i bennu'r rhan fwyaf o'i blaenoriaethau gyda'r bobl leol.

Adolygwyd y Siarter Cyngor Tref a Chymuned yn erbyn y gefnlen hon, er mwyn cydnabod y newid arfaethedig ac i amlinellu addewidion yr holl bartneriaid i fynd i'r afael â'r heriau sydd i ddod er mwyn cyflawni canlyniadau a chynnal y gwaith o ddarparu gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar ddinasyddion.

Last Updated: 02/03/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud