Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

60fed, 65ain, 70ain pen-blwydd priodas - Pen-blwydd yn 100+

Os caiff wahoddiad bydd y Maer yn ymweld â thrigolion yn y Fwrdeistref sy’n dathlu eu 60ain, 65ain a 70ain pen-blwydd priodas, neu eu pen-blwydd yn 100+.

Cysylltwch â Pharlwr y Maer trwy ffonio 01656 643132 neu 643130 mewn da bryd os gwelwch yn dda er mwyn i’r swyddfa drefnu ymweliad ar y diwrnod priodol. Os ydych yn dymuno i’r swyddfa gysylltu â Phalas Buckingham i drefnu cerdyn bydd angen i chi ddarparu copi o’r dystysgrif priodas neu’r dystysgrif geni, a byddwn ninnau wedyn yn ei hanfon ymlaen ar eich rhan. Mae angen gwneud hyn 3 wythnos cyn y digwyddiad.

Cysylltir â’r Cynghorau Tref/Cymuned lleol a’r Aelodau dros y Ward Leol er mwyn rhoi gwybod iddynt pan fo diwrnod arbennig wedi cael ei drefnu a byddant hwy’n cysylltu’n uniongyrchol â chi i drefnu eu hymweliad os ydynt ar gael.

Bydd ffotograff yn cael ei dynnu gan y gyrrwr – ond dim ond ar gyfer eich albwm lluniau chi ac albwm lluniau’r Maer y mae hwn. Os byddwch yn dymuno i rywun o’r papur newydd lleol fod yn bresennol bydd yn rhaid i chi gysylltu’n uniongyrchol â swyddfa’r papur newydd.

Fe gwblheir ffurflen ar gyfer pob digwyddiad sy’n ymwneud â phriodas neu ben-blwydd. Sylwer ein bod yn gofyn am wybodaeth gefndir. Y rheswm dros wneud hyn yw fel bod gan y Maer rywfaint o wybodaeth am y sawl y mae’n ymweld ag ef/â hi/â hwy, ac mae’r wybodaeth hon yn gyfrinachol ac ar gyfer y Maer yn unig.

 

Last Updated: 13/03/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud