Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Digwyddiadau a Mentrau Cyfamod Pen-y-bont ar Ogwr    Crest                    

Mae gwaith sylweddol yn mynd rhagddo o fewn Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr er mwyn ategu ein hymrwymiad i Gyfamod Cymunedol Lluoedd Arfog Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae mentrau a digwyddiadau hyd yn hyn yn cynnwys y canlynol:

  • nifer o seremonïau codi baneri, gorymdeithiau croeso'n ôl a digwyddiadau wedi'u trefnu i nodi achlysuron penodol megis Diwrnod y Lluoedd Arfog, Dydd y Cadoediad a Dydd Sul y Cofio
  • cyflwyno rhyddid y Fwrdeistref Sirol i Gatrawd y Cymry Brenhinol a'r Gwarchodlu Cymreig fel ei gilydd
  • diwygiwyd ein polisi tai er mwyn rhoi blaenoriaeth i geisiadau sydd angen llety wedi'i addasu o ganlyniad i anafiadau a gafwyd tra'n gwasanaethu, neu sydd angen rhywle i fyw yn sgîl gadael y lluoedd arfog.
  • diwygiwyd Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Cyngor er mwyn sicrhau ni chaiff pensiynau rhyfel gwragedd gweddw eu hystyried bellach tra'n cyfrifo incwm unigolyn
  • codi ymwybyddiaeth o gwrs e-ddysgu newydd er mwyn cefnogi meddygon teulu i gwrdd ag anghenion gofal iechyd cyn-filwyr yn y Fwrdeistref Sirol. Gyda thua 8% o'r boblogaeth yn gyn-filwyr gall y practis meddyg teulu cyffredin sydd â 2000 o gleifion ddisgwyl cael tua 160 o gyn-filwyr ar eu rhestr
  • diwygiwyd Polisi Dyrannu Lleoedd mewn Ysgolion er mwyn sicrhau nad oedd cyn-filwyr dan anfantais wrth ddychwelyd i ardal Pen-y-bont at Ogwr.

Digwyddiadau a mentrau yn y dyfodol:

  • sefydlwyd grŵp llywio o'r enw BridgeHead i gydlynu'r gwaith o gyflwyno cynigion Cynllun Grant y Cyfamod Cymunedol.

 

 

Last Updated: 02/03/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud