Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cydnabyddiaeth Ariannol Cynghorwyr

Telir cydnabyddiaeth ariannol yn unol â chanfyddiadau Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol (IRPW) sy'n pennu lefelau taliadau cynghorwyr yng Nghymru. Ni thelir cynghorwyr am fynychu cyfarfodydd ond maent yn cael cyflog i'w had-dalu am yr amser a'r costau yr eir iddynt pan fyddant ar fusnes yn ymwneud â'r Cyngor. Gall aelodau hefyd hawlio lwfans teithio ar gyfer mynychu dyletswyddau sydd wedi’u cymeradwyo. Y gyfradd ar hyn o bryd yw 45c y filltir gan leihau i 25c y milltr ar ôl 10,000 o filltiroedd. Gellir gweld y rhestr cydnabyddiaeth ariannol lawn yma.

Dadansoddiad o Gydnabyddiaeth Ariannol Aelodau

Cydnabyddiaeth Aelodau 2016/17

Cydnabyddiaeth Aelodau 2015/16

Cydnabyddiaeth Aelodau 2014/15

Cydnabyddiaeth Aelodau 2013/14

Cydnabyddiaeth Aelodau 2012/13

Cydnabyddiaeth Aelodau 2011/12


Cytunwyd gan y Cyngor ar 2 Ebrill 2014 i fabwysiadu'r Rhestr Cydnabyddiaeth Ariannol Aelodau ddiwygiedig a ddaeth i rym ar 14 Mai 2014. Roedd y Rhestr newydd wedi cynyddu lefelau pob cyflog. Fodd bynnag, mae'n ofynnol o dan Adran 153 o'r Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) y caiff y cyflog hwn ei dalu'n llawn i bob aelod oni fyddai unigolyn yn penderfynu yn annibynnol ac yn wirfoddol yn ysgrifenedig i swyddog priodol yr Awdurdod i beidio â derbyn y taliad i gyd neu elfennau ohono.

 

Hawl

Cyflog   sylfaenol sy'n daladwy i bob Aelod nad yw'n derbyn cyflog uwch aelodau neu   ddinesig:

£13,400

Mae Cyflogau   Uwch Aelodau yn cynnwys cyflog sylfaenol (dim ond un cyflog uwch aelod sy'n   daladwy i Aelod o'r Awdurdod)

 

Arweinydd

£48,100

Dirprwy Arweinydd

£33,600

Aelodau o'r Cabinet

£29,100

Cadeiryddion y Pwyllgorau   Trosolwg a Chraffu

£22,100

Cadeirydd y Pwyllgor   Cynllunio a Datblygu

£22,100

Cadeiryddion y pwyllgorau a   restrir isod:

Panel Apêl

Pwyllgor Archwilio

Pwyllgor Trwyddedu

£22,100

Arweinydd grŵp yr wrthblaid   fwyaf

£22,100

Arweinydd grŵp gwrthblaid sydd â 10% o leiaf o aelodaeth y Cyngor

£17,100

Cyflogau Dinesig

 

Pennaeth Dinesig (Maer)

£21,600

Dirprwy Bennaeth Dinesig   (Dirprwy Faer)

£16,100

Aelodau cyfetholedig statudol

 

Cadeirydd y Pwyllgor Safonau

£256 Ffi ddyddiol

£128 Ffi ½ diwrnod

Cadeirydd y Pwyllgor   Archwilio (os yw'n aelod cyfetholedig neu'n aelod lleyg)

£256 Ffi ddyddiol

£128 Ffi ½ diwrnod

Aelodau cyfetholedig sydd â   hawliau pleidleisio - Pwyllgor Safonau, OVSC Addysg, Pwyllgor Archwilio, OVSC   Trosedd ac Anhrefn

£198 Ffi ddyddiol

£99 Ffi ½ diwrnod

Aelodau cyfetholedig sydd â   hawliau pleidleisio - aelodau arferol y Pwyllgor Safonau sydd hefyd yn   cadeirio Pwyllgorau Safonau ar gyfer Cynghorau Cymuned.

£226 Ffi ddyddiol

£113 Ffi ½ diwrnod

Aelodau sy'n   gymwys i gael lwfans gofalu

 

Lwfans gofalu

Hyd at uchafswm o
  £403 y mis

Last Updated: 20/10/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud