Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Sut y mae’r Cyngor wedi’i drefnu


CivicMae’r Bwrdd Rheolaeth Gorfforaethol, dan arweiniad y Prif Weithredwr, yn goruchwylio’r gwaith o redeg y Cyngor o ddydd i ddydd.
 
Caiff oddeutu 6,000 aelod o staff eu cyflogi i ddarparu gwasanaethau neu gomisiynu trefniant i ddarparu gwasanaethau yn y Fwrdeistref Sirol.
 
Rydym hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â chyrff eraill i ddarparu gwasanaethau.
 

Mae’r Cyngor wrthi’n cyflawni rhaglen foderneiddio i wella’r modd y darperir gwasanaethau lleol.

Mae rhan o’r rhaglen hon wedi golygu newid strwythur y Cyngor er mwyn ei gwneud yn bosib i wasanaethau fod yn fwy ymatebol i anghenion trigolion a busnesau’r Fwrdeistref a’r rhai sy’n ymweld â’r ardal:

  • Prif Weithredwr
  • Y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles
  • Addysg a Chymorth i Deuluoedd
  • Cymunedau
  • Gwasanaethau Gweithredol a Phartneriaethol

Mae’r strwythur hwn wedi’i fwriadu i alewyrchu blaenoriaethau’r Cyngor yn well, gwneud y Cyngor yn fwy effeithlon o ran y modd y mae’n defnyddio adnoddau ac o ran costau rheoli, ceu cyfleoedd gwell ar gyfer rhyngweithio mwy effeithiol rhwng gwasanaethau yn yr awdurdod a’i gilydd a rhwng y gwasanaethau hynny ac asiantaethau sy’n bartneriaid – er enghraifft trwy

Ein Blaenoriaethau

Cefnogi economi lwyddiannus

Helpu pobl i ddod yn fwy hunanddibynnol

Defnyddio adnoddau’n ddoethach

Economi lwyddiannus, gynaliadwy a chynhwysol a fydd yn cael ei chefnogi gan weithlu medrus, uchelgeisiol. Unigolion a theuluoedd a fydd yn fwy annibynnol ac yn llai dibynnol ar wasanaethau traddodiadol y cyngor. Cyngor sydd â phrosesau darbodus, cadarn a gweithlu medrus. Trydydd sector/sector cymunedol a gefnogir ac sydd â chyfle i ysgwyddo’r cyfrifoldeb am ddarparu gwasanaethau sy’n diwallu anghenion dinasyddion.

 

Last Updated: 12/09/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud