Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ymwadiad


Ni fydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr (y Cyngor) yn gyfrifol am unrhyw wallau na hepgoriadau yn yr wybodaeth sydd wedi’i chynnwys ar y Wefan hon.

Mae’r Cyngor yn gwadu pob gwarant sy’n ymwneud â chywirdeb yr wybodaeth a ddarperir, gan gynnwys gwarantau ymhlyg ynghylch marchnadwyedd yr holl gynhyrchion neu wasanaethau y cyfeirir atynt ac ynghylch eu haddasrwydd at ddiben penodol.

Beth bynnag a ddigwydd, ni fydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn atebol am iawndal na digollediad o fath arall, ac yn arbennig ni fydd y Cyngor yn atebol am iawndal arbennig, anuniongyrchol, canlyniadol, na chysylltiedig, nac iawndal am golli elw, colli refeniw, neu golli defnydd, sy’n deillio o, neu sy’n gysylltiedig ag unrhyw wefan gan y Cyngor neu’r wybodaeth a geir arni, pa un a yw’r colledion hynny’n deillio mewn contract, o esgeulustod, trwy gamwedd, dan statud, mewn ecwiti, mewn cyfraith neu fel arall.

Last Updated: 11/01/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud