Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cyhoeddi sesiwn galw heibio ar gyfer prosiect traeth tref gwerth £3 miliwn

16 Chwefror 2018

Wrth i waith ddechrau ar y promenâd isaf ar draeth tref Porthcawl, mae sesiwn galw heibio wedi’i threfnu i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i drigolion ac ymwelwyr am y cynllun gwerth £3 miliwn.

Bydd y sesiwn, a drefnwyd gan y contractwr Alun Griffiths, yn cael ei chynnal ym Mhafiliwn y Grand, Porthcawl ddydd Mawrth 27 Chwefror rhwng 3.30pm a 7pm, a bydd cyfle i ofyn cwestiynau a gweld darlun arlunydd o sut y bydd y prosiect terfynol yn edrych.

Y bwriad yw adeiladu amddiffynfeydd newydd rhag y môr yn lle’r hen rai ar ‘draeth tarmac’ y dref er mwyn gallu parhau i amddiffyn y 260 o eiddo a busnesau glan môr rhag llifogydd ac erydiad arfordirol. Bydd y gwaith yn cyflwyno cynllun teras deniadol newydd sbon ag wyneb lliw tywod.

Bydd y sesiwn wybodaeth hefyd yn cyd-daro â chau’r promenâd isaf er mwyn ei gwneud hi’n bosibl cael gwared ar ddarnau mawr o’r morglawdd ac adeiladu rhai newydd yn eu lle.

Dywedodd y Cynghorydd Richard Young, yr Aelod Cabinet dros Gymunedau: “Bydd traeth y dref yn dod yn safle mwyfwy prysur yn ystod y misoedd nesaf, a gall ymwelwyr ddisgwyl gweld y gwaith cloddio ar y traeth presennol, gwaith atgyweirio a gosod wyneb newydd ar y rampiau mynediad, gosod terasau concrit newydd sbon, atgyweirio’r morglawdd presennol, adeiladu amddiffynfa creigiau a llawer mwy.

“Gwneir pob ymdrech i achosi cyn lleied o anghyfleustra â phosibl pan fydd y gwaith yn cael ei wneud, a bydd y prosiect yn darparu buddion ychwanegol, gan gynnwys swyddi newydd a chyfleoedd hyfforddi, yn ogystal â chymorth i fusnesau lleol.

“Dewch i’r sesiwn wybodaeth ym Mhafiliwn y Grand i gael gwybod mwy, neu ewch i community.alungriffiths.co.uk i gael rhagor o fanylion.”

Last Updated: 27/02/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud