Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Grwpiau lleol yn gweithio gyda’i gilydd i ddiogelu dyfodol llwybr Cwm Garw

5 Chwefror 2018

Mae mwy na saith sefydliad lleol a chenedlaethol wedi cytuno i weithio gyda thrigolion Cwm Garw i wneud yn siŵr bod llwybr cymunedol poblogaidd yn aros ar agor ac yn addas i’w ddefnyddio.

Mewn cyfarfod diweddar, a gadeiriwyd gan aelod ward Pontycymer, y Cynghorydd Rod Shaw, sicrhawyd ymrwymiad y sefydliadau canlynol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cyfoeth Naturiol Cymru, Sustrans, Cadwch Gymru’n Daclus, Network Rail, Groundwork Wales a Chymdeithas Dreftadaeth Rheilffordd Cwm Garw.

Agorwyd y llwybr yn wreiddiol fel cysylltiad seiclo a cherdded hollbwysig rhwng Blaengarw yng Nghwm Garw a Bryngarw ger Brynmenyn, a Groundwork Bridgend oedd yn gyfrifol am wneud y gwaith cynnal a chadw yn flaenorol.

Pan aeth y sefydliad hwnnw i ddwylo’r gweinyddwyr yn 2014, trosglwyddwyd y brydles i Gymdeithas Dreftadaeth Rheilffordd Cwm Garw. Dechreuodd y Gymdeithas chwilio am bartneriaid posibl i’w helpu i ofalu am y llwybr a’i gynnal a’i gadw.

Mae ymweliad â’r safle yn cael ei drefnu ar hyn o bryd er mwyn nodi’r gwaith angenrheidiol, llunio ffeithlenni a datblygu cynllun i reoli isdyfiant a bywyd gwyllt.

Dywedodd y Cynghorydd Richard Young, yr Aelod Cabinet Dros Gymunedau: “Mae llwybrau cymunedol yn chwarae rhan bwysig mewn sefydlu cysylltiadau cymdeithasol yn ogystal â chynnig ffyrdd amgen o deithio, cadw’n heini a byw bywyd egnïol.

“Bydd cyfraniad y gymuned yn rhan allweddol o ddiogelu’r llwybr hwn yn yr hirdymor, ac rwy’n edrych ymlaen at weld sut y bydd y bartneriaeth hon yn datblygu ymhellach.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Rod Shaw, cynrychiolydd etholedig ward Pontycymer: “Mae’n newyddion gwych i drigolion Cwm Garw ein bod wedi llwyddo i ddod â’r sefydliadau hyn at ei gilydd a sicrhau eu cytundeb i weithio mewn partneriaeth â'r gymuned, a hoffwn ddiolch i bawb am eu hymdrechion.”

Last Updated: 05/02/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud