Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Y Cyngor yn targedu cartrefi nad ydynt yn ailgylchu fel y dylen

02 Chewfror 2018

Ar ôl cyhoeddi ei ffigurau ailgylchu gorau erioed, bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cryfhau ei ymdrechion i fod yn ecogyfeillgar hyd yn oed yn fwy yn ystod y gwanwyn drwy weithio’n agos gyda chartrefi nad ydynt yn ailgylchu’n iawn o hyd.

Cofnododd y cyngor gyfradd ailgylchu o 74 y cant yn ddiweddar o ganlyniad i ymdrechion trigolion lleol sy’n wyrddach nag erioed erbyn hyn ers cyflwyno’r trefniadau newydd i gasglu gwastraff yr haf diwethaf.

Er hynny, mae’r cyngor wedi nodi nad yw rhai cartrefi yn chwarae eu rhan, ac yn hytrach maent yn gadael pentyrrau o fagiau bin y tu allan i’w cartrefi.

O’r wythnos hon ymlaen, bydd llythyrau yn cael eu hanfon i’r cartrefi hynny, i’w hatgoffa am y trefniadau newydd, sy’n cynnwys uchafswm o ddau fag bin y pythefnos ar gyfer y rhan fwyaf o gartrefi.

Bydd contractwyr ailgylchu’r cyngor, sef Kier, hefyd yn dechrau rhoi sticeri ar unrhyw fagiau bin ychwanegol y mae cartrefi yn eu rhoi allan sy’n fwy na’u terfyn gwastraff pythefnosol.

Bydd angen i unrhyw un yn y sefyllfa hon dynnu ei fag â sticer oddi ar ymyl y ffordd, edrych yn y bagiau i weld a oes unrhyw ddeunyddiau y gellir eu hailgylchu ynddynt, a naill ai rhoi eu gwastraff yn ôl allan ar gyfer y casgliad nesaf neu fynd ag ef i’w canolfan ailgylchu gymunedol agosaf.

Y cam olaf oll i bobl nad ydynt yn ailgylchu’n rheolaidd fydd codi dirwy arnynt o hyd at £100.

Dywedodd y Dirprwy Arweinydd Hywel Williams: “Cyrhaeddodd ein cyfradd ailgylchu rhwng mis Gorffennaf a mis Medi ganran ragorol o 74 y cant, a oedd yn gynnydd enfawr ar y 57 y cant a gofnodwyd yn yr un cyfnod yn 2016. Y trefniadau casglu newydd a gyflwynwyd ym mis Mehefin yn unig sydd wedi gwneud hyn yn bosibl.

“Cyn i’n cynllun newydd gael ei gyflwyno, bu llawer o bryder am y terfynau gwastraff, wrth gwrs, a hoffwn i ddiolch i’r miloedd o drigolion sydd wedi mabwysiadu’r cynllun newydd yn wirioneddol ac sy’n ystyried yn fwy nag erioed pa ddeunyddiau y gellir eu hailgylchu.

“Mae’n amlwg er gwaethaf y cyfnod cychwynnol anodd, bod y casgliadau newydd wedi rhoi hwb sylweddol i ailgylchu, a’n bod ni ymhell ar ein ffordd i gyflawni’r hyn yr oeddem yn dymuno ei gyflawni.

“Mae pawb wedi cael amser i ddod i arfer â’r trefniadau newydd erbyn hyn, felly rydym ni’n bwriadu gyda’r cartrefi hynny nad ydynt yn ailgylchu cymaint ag y gallent i weld pa broblemau sydd ganddynt.

“Byddwn yn cyflwyno’r broses orfodi yn raddol i’r fwrdeistref sirol gyfan.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Williams: “Byddech yn synnu ar ba mor hawdd yw hi leihau eich gwastraff bagiau bin wrth ystyried ei bod yn bosibl ailgylchu nifer helaeth o ddeunyddiau, gan gynnwys cardfwrdd, cartonau diodydd a tetra pack, papurau newydd a chylchgronau, post sothach ac amlenni, poteli plastig a chynhwysion bwyd, byrddau ffoil, tuniau a chaniau bwyd, poteli a jariau gwydr, gwastraff bwyd a llawer mwy.

“Mae’n bosibl ailgylchu tecstilau, esgidiau, batris, ffonau symudol, sbectol ac eitemau trydanol bach, megis tostwyr, tegelli, haearnau smwddio a sychwyr gwallt hyd yn oed wrth ochr y ffordd.

“Mae ein bag porffor newydd ar gyfer Cynhyrchion Hylendid Amsugnol wedi bod yn boblogaidd hefyd, wrth i ryw 8,000 o gartrefi gofrestru am y gwasanaeth pythefnosol sy’n ei gwneud yn bosibl ailgylchu cewynnau a gwastraff Cynhyrchion Hylendid Amsugnol.

“Rwy’n deall ei bod yn cymryd amser ac ymdrech i ailgylchu, ond mae rhaglenni teledu megis Blue Planet II wedi amlygu unwaith eto pa mor bwysig yw ailgylchu drwy ddangos effaith ddinistriol pobl ledled y byd ar yr amgylchedd drwy beidio â gwaredu ar eu gwastraff yn gyfrifol.

“Mae’n bwysig i bawb wneud eu rhan, ni waeth pa mor fach y gallai ymddangos ar y pryd o’i chymharu â’r raddfa fawr.”

Hoffem atgoffa trigolion lleol y dylent ffonio 01656 643643 (+ dewis 2) neu anfon neges e-bost i recyclingandwaste@bridgend.gov.uk os oes angen iddynt ofyn am gynhwysyddion neu fagiau ailgylchu, i roi gwybod am gasgliadau a fethwyd neu os oes ganddynt unrhyw ymholiadau ynglŷn â’u casgliadau.

 

Last Updated: 05/02/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud