Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cyfle olaf i ddweud eich dweud am gyllideb y Cyngor

29 Tachwedd 2017

Anogir y bobl sydd eisiau mynegi eu barn ar gynlluniau cyllidebol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer 2018-19 a pha wasanaethau y maen nhw’n credu y dylai’r awdurdod eu blaenoriaethu, i wneud hynny erbyn Dydd Sul 3 Rhagfyr.

Dyma’r dyddiad cau terfynol ar gyfer llenwi’r holiaduron ar y gyllideb ar-lein yn www.bridgend.gov.uk/ future, dychwelyd y copïau caled a ddarparwyd gan lyfrgelloedd lleol, neu gysylltu â’r tîm ymgynghori ar 01656 643664 neu consultation@bridgend.gov.uk

Yn rhan o’r ymgynghoriad, mae’r cyngor wedi trefnu dadleuon ar gyfryngau cymdeithasol, cynnal gweithdai cyhoeddus, cyfarfod â grwpiau lleol ac wedi darparu arolwg sy’n addas i aelodau iau'r gymuned.

Nod yr ymgynghoriad yw adlewyrchu barn cynifer o bobl ag sy’n bosibl a sicrhau bod yr awdurdod yn cyflwyno cyllideb gytbwys sy’n diogelu gwasanaethau hanfodol.

Mae hyn yn dilyn rhybuddion y bydd yn rhaid i’r awdurdod dalu am ddiffyg o £71 miliwn, o ganlyniad i ostyngiad yn yr arian y mae’n ei gael ar gyfer darparu gwasanaethau lleol.

Mae’r cyngor eisoes wedi llwyddo i ddod o hyd i £36 miliwn o arbedion trwy leihau rhai gwasanaethau, cwtogi a dod o hyd i ffyrdd newydd o weithio gyda phartneriaid.

Dywedodd y Dirprwy Arweinydd, Hywel Williams: “Mae’r ymgynghoriad ar y gyllideb hefyd wedi tynnu ein sylw at nifer o faterion diddorol iawn, ac un o’r rhai mwyaf cyffredin yw’r syniad ein bod ni’n ariannu’r holl wasanaethau trwy’r dreth cyngor.

“Bydd y dreth gyngor yn cyfrannu tua £70 miliwn, ond rydym ni’n gwario oddeutu £87 miliwn ar ysgolion yn unig, felly mewn gwirionedd mae’n rhan fach iawn o’n cyllideb gyffredinol.  

“Er ein bod wedi gallu egluro’r camddealltwriaeth hwn yn rhan o’r ymgynghoriad ar y gyllideb, ni ellir gwadu realiti’r sefyllfa yr ydym ni’n ei hwynebu.

“Dylai pobl ystyried beth y mae colli £71 miliwn o gyllid yn ei olygu mewn gwirionedd, gan fod penderfyniadau anodd iawn o’n blaenau.

“Gan gofio hynny, rwy’n gobeithio y bydd cymaint o bobl â phosibl yn achub ar y cyfle hwn i’n helpu i lunio ein cynlluniau ar gyfer ymdrin â’r heriau hyn.”

Mae fformatau amgen ar gael ar gais, a bydd pawb sy’n llenwi’r holiadur yn cael eu cynnwys mewn cystadleuaeth i ennill tocynnau teulu i noson agoriadol y pantomeim ym Mhafiliwn y Grand, Porthcawl, yn ogystal ag aelodaeth blwyddyn o Halo Leisure yn rhad ac am ddim.

I gael mwy o wybodaeth, ewch i www.bridgend.gov.uk/future, casglwch gopi caled o’ch llyfrgell leol neu cysylltwch â’r tîm ymgynghori ar 01656 643664 neu consultation@bridgend.gov.uk

 

Last Updated: 29/11/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud