Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Biniau newydd yn cael eu gosod ar hyd glan y môr Porthcawl i helpu i gael gwared ar faw cŵn

27 Tachwedd 2017

Yn dilyn ei nodi fel un o’r ardaloedd sydd â’r broblem fwyaf o ran baw cŵn yn y dref, mae 15 o finiau newydd wedi eu gosod ar hyd glan y môr Porthcawl.

Mae hynny’n golygu bod traean yn fwy o finiau nag o’r blaen, ac felly yn sicr nid oes gan berchnogion cŵn unrhyw esgus i beidio â rhoi baw eu cŵn mewn bag ac yna mewn bin.

Amlygwyd y problemau ar lan y môr yn ystod yr haf pan ymunodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr â’r Dogs Trust a Cadwch Gymru’n Daclus ar gyfer menter ‘The Big Scoop’.

Fe wnaethon nhw gynnal arolwg ymhlith trigolion lleol i gael eu barn a hefyd mesur yr effaith a gaiff annog rhai sy’n mynd â’u cŵn am dro i ddefnyddio llwybr arbennig lle y ceir biniau ychwanegol.

Yn ystod cyfnod prawf o dri mis, fe wnaeth 41 y cant yn fwy o bobl roi baw eu cŵn mewn bag ac yn y bin ar ôl i’r biniau gael eu hychwanegu ar y llwybr mynd â chŵn am dro - gan bwysleisio pwysigrwydd gosod biniau yn strategol yn yr ardaloedd lle y mae eu hangen fwyaf.

Mae’r holl finiau newydd wedi’u hariannu gan Gyngor Tref Porthcawl a chânt eu cynnal gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Yn ogystal â’r biniau glan y môr newydd, mae Cyngor Tref Porthcawl wedi prynu dwsinau o finiau ychwanegol i’w gosod lle y mae eu hangen mewn mannau eraill o gwmpas y dref, ac mae biniau hŷn hefyd yn cael eu disodli.

Dywedodd y Cynghorydd Norah Clarke, yr aelod dros ward Notais: “Rydym ni wedi prynu cyfanswm o 100 o finiau. Mae trigain ohonyn nhw’n finiau ychwanegol i ychwanegu at y rhai sydd gennym eisoes o gwmpas y dref, a bydd 40 ohonyn nhw’n cael eu gosod yn lle’r biniau hŷn sydd wedi gweld dyddiau gwell. Mae nifer o’r biniau newydd eisoes wedi’u gosod yn eu lle, a bydd eraill yn cael eu gosod yn fuan.

“Rydym ni’n gobeithio y bydd y biniau hyn yn gwneud gwahaniaeth mawr ac yn helpu i gael gwared ar faw cŵn ar ein strydoedd. Mae baw cŵn yn un o’r problemau mwyaf sy’n difetha mannau cyhoeddus, ac mae hyn wrth wraidd nifer o gwynion etholwyr Porthcawl, ac mae hynny’n ddealladwy. Rwy’n annog pob perchennog ci i fod yn gyfrifol – rhowch y baw mewn bag, rhowch ef yn y bin.”

Roedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn un o chwe awdurdod lleol o bob rhan o’r DU a gymerodd ran ym menter ‘The Big Scoop’, a chynhaliwyd arolwg cenedlaethol o tua 2,000 o bobl sy’n mynd â chŵn am dro.

Dywedodd y Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Gymunedau: “Yn genedlaethol ac yn lleol, dangosodd yr arolwg y rhwystredigaeth y mae ymddygiad perchnogion cŵn anghyfrifol yn ei achosi i lawer o bobl eraill. Fe wnaeth hefyd ddatgelu rhai ystadegau diddorol iawn.

“Er enghraifft, fe wnaeth tri deg pump y cant o berchnogion cŵn gyfaddef eu bod nhw’n mynd i’r drafferth o roi baw eu cŵn mewn bag, ond ddim yn ei roi yn y bin bob tro. Rydym ni’n sicr yn gweld hyn ym Mhorthcawl, gyda phobl yn gadael bagiau mewn pob math o leoedd, ond mae gennym ni broblem hefyd o ran pobl nad ydynt yn codi baw eu hanifeiliaid anwes o gwbl.

“Dylai’r biniau newydd hyn fod o gymorth, ond rydym ni’n dibynnu ar bob perchennog ci i fod yn fwy cyfrifol ac i wneud eu rhan i gadw ein cymunedau’n lân.

“Mae yna gamddealltwriaeth dybryd hefyd mai dim ond biniau cŵn penodedig y ceir eu defnyddio ond cewch daflu baw ci mewn unrhyw fin cyhoeddus – mae mor rhwydd, ni ddylai fod unrhyw esgus!

“Hoffwn gymeradwyo Cyngor Tref Porthcawl am fod yn hynod ragweithiol wrth helpu i nodi’r ardaloedd gwaethaf o ran baw cŵn, gyda phawb yn cydweithio gyda’i gilydd i wella’r sefyllfa.”

Dylai unrhyw drigolyn lleol a hoffai roi gwybod i ni bod angen mwy o finiau baw cŵn yn ei ardal gysylltu â’i gynghorydd lleol.

Last Updated: 29/11/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud